ايتنا - به گفته يك کارشناس اینترنت، این اختلالات از ظهر دیروز(چهارشنبه)تاکنون به اوج خود رسیده به نحوی که امکان خدماترسانی به کاربران خاصه ازصبح امروز حوالی ساعت 07:50 تا لحظه مخابره خبر تقریبا غیرممکن است.
اختلال در ارتباط اينترنتي كشور ادامه دارد.
پیامکرباسی، نائب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانهای استانتهران، ضمن تماس با ایتنا با اعلام بروز مجدد وضعیت بحرانی در ارتباطاتاینترنتی کشور، اظهار داشت:
«پس از گذشت نزدیک به 10 روز آرامش دروضعیت کیفی پهنای باند کشور، متاسفانه از اواسط روز دوشنبه هفته جاریکیفیت پهنای باند اغلب شهرهای کشور بار دیگر دستخوش افت و خیزهای متعددشده است. بنا به گزارشهای رسیده از شهرهای مختلف، به نظر میرسد یکی ازعلل اصلی بروز اختلالات اخیر، ارتباط با کشور ترکیه میباشد که شرکتزیرساخت با اعمال تغییراتی کلی، قصد دارد میزان بروز اختلالات را به حداقلبرساند اما به دلیل ضعف در خطوط پشتیبان، در حال حاضر این مشکل به قوت خودباقیست.»

این کارشناس اینترنت افزود: «این اختلالات از ظهردیروز(چهارشنبه) تاکنون به اوج خود رسیده به نحوی که امکان خدماترسانی بهکاربران خاصه از صبح امروز حوالی ساعت 07:50 تا لحظه مخابره خبر(ساعت 14)تقریبا غیرممکن است. در حقیقت وقتی میزان ریزش بستههای اطلاعاتی از 3%تجاوز نماید برخی از خدمات اینترنتی بسته به میزان اختلال و مدت زمان وقوعآن، دچار چالش میشوند. متاسفانه در اختلالات صبح امروز، میزان ریزشبستهها از 26% تا 58% در نقاط مختلف کشور در نوسان میباشد.»

کرباسیافزود: «آنچه به راستی میبایست از مسئولین محترم شرکت زیرساخت پرسید،"علت عدم پاسخ دهی به مشترکین پهنای باند ایشان در مرکز پشتیبانی فنیاست." در حقیقت مرکز پشتیبانی فنی این شرکت در استان تهران با نام مصطلح"LCT" با دو شماره تلفن 88031506 و 88031507 وظیفه پاسخگویی به مشترکینخود و در حقیقت شرکت های خدمات رسانی وابسته به اینترنت را دارد کهمتاسفانه در اکثر موارد از آغاز هر بحران، این شمارهها بطور ممتد اشغالمیباشند و یا تماسها بر روی یک پیامگیر ساده میروند تا شرکت اینترنتیکه ماهانه مبالغ هنگفتی را بابت کسب خدمات پشتیبانی به این شرکت پرداختمیکند را در مقابل کاربران به حق ناراحت و عصبانی خود رها ساخته، تنها باذکر مصیبت، اقدام به ثبت پیغام خود برای این مرکز نمایند.»

بهگزارش ايتنا عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران ادامهداد: «مشکلات شبکههای زیرساخت و ارتباطات برای هر کشوری به وقوع میپیوندد ولی بکارگیری خطوط پشتیبان مناسب به منظور بهرهگیری از آنها درمواقع بحرانی از یک سو و ارائه خدمات پشتیبانی فنی مناسب و پاسخگویی بهمشترکین از سویی دیگر، می تواند فاصله اصلی نوع، نحوه وارائه خدماتی ازاین دست را میان تامین کنندگان مسئول و حرفهای با تامین کنندگان انحصاریو دارای ضعف در خدمات رسانی، به نمایش گذارد. در حقیقت در کشورهایی کهتامین پهنای باند ارتباط با اینترنت در انحصار یک شرکت دولتی نیست،مشتریان میتوانند بسته به ارزیابی کیفیت دو مورد فوق، نسبت به انتخابتامین کننده پهنای باند خود تصمیمگیری نمایند که متاسفانه در کشور ما، تاامروز چنین موقعیتی نیز حاکم نبوده و مسئولین تنها به اطلاعرسانی دررابطه با راهاندازی یا افتتاح و تامین خطوط پشتیبان کافی، بسنده می کنند.»

ویدر خاتمه کاربران را به صبر و تحمل شرایط ویژه دعوت کرد و اظهار امیدواریکرد تا هر چه سریعتر سازمانها و نهادهای نظارتی، به بررسی کیفیت عملکردتامین کنندگان انحصاری در رابطه با فناوری ارتباطات در کشور بپردازند تابا اعمال تغییرات، اصلاحات و تقویت های لازم در صورت نیاز، نسبت به رفعمشکلاتی از این دست اقدام تا بتوانیم در آینده، کمتر شاهد بروز چنینحوادثی که در اکثر کشورهای در حال توسعه نیز رفع شده می باشد، باشیم.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]