Stuart Hill نايب رئیس پروژه London 2012 شرکت BT میگوید: «برنامههاییدر دست است تا اهمیت فناوری موبایل در رابطه با تراکنشهای متقابل برایتماشاگران و پیگیری کنندگان بازیهای 2012 لندن مشخص گردد.»
به گفته Hill این غول مخابراتی اینک درحال آمادهسازی زیرساختهای مخابراتی است که برای مخابره و ارسال بازیها مورد نیاز میباشد.
یکیاز مراحل این برنامهریزی شامل تعیین تمایلات کاربران حول استفاده ازموبایل و تعیین سرویسهای مورد نیاز تا پیش از پخش آزمایشی شبکه در سال2010 خواهد بود.
«ما اینک درحال مذاکره با Gerry Pennell مدیر فناوریاطلاعات کمیته بازیهای المپیک لندن هستیم تا نشان بدهیم چگونه میتوان درراستای پیادهسازی سرویسها برای پشتیبانی از mobility و همچنین ارتقاءنحوه تعامل مردم با این بازیها تلاش نمود.»
سرویسهای موبایلی کهاحتمالاً از جانب BT در اختیار مردم قرار خواهد گرفت شامل گزارش مستقیموقایع، سرویسهای نظرسنجی درخصوص ورزشکاران منتخب مردم و همچنین ارتباط باترمینالهایی خواهد بود که تماشاگران میتوانند با استفاده از دستگاههایموبایل خود اقدام به پرداخت و خرید بلیتهای الکترونیکی (با قابلیت ذخیرهبر روی گوشیهای موبایل و چک کردن آن با استفاده از تجهیزات رادیوئیمخصوص) بنمایند.