بهتازگی مقداری مولکول آلی شکر در ناحیه ای از کهکشان ما، جایی که امکانوجود سیاره های قابل سکنی در آن است کشف شده است. تیمی بین المللی ازدانشمندان با استفاده از رادیو تلسکوپ IRAM در فرانسه در ناحیه ای از فضاکه ستاره های پرجرم در حال شکل گیری هستند و در فاصله حدود 26000 سال نوریاز زمین موفق به کشف یک مولکول آلی شکرشدند، که میتواند به طور مستقیم مارا به منشأ حیات هدایت کند .

دکتر سرنا ویتی Serena Viti یکی ازمقاله نویسان در این زمینه می گوید:" کشف گلیکولالدهید glycolaldehyde،مولکول پایه شکر، دستاوردی مهم برای ماست چراکه این نخستین باری است کهاین مولکول نزدیک به یک ناحیه تشکیل ستاره وجایی که سیارات احتمالی دارایامکان بالقوه حیات هستند کشف شده است".
گلکولالدهید glycolaldehyde،مولکول پایه شکر

وجودGlycolaldehyde وواکنش های آن میتواند سبب شکل گیری ریبوزها( ribose) کهیکی از ذرات اصلی و کلیدی سازنده نوکلئیک اسید ها است شوند و به نظر میرسداین مولکول ،مولکول مرکزی و اصلی منشأ حیات است.

Glycolaldehydeقبلا در نواحی مرکزی کهکشان ما ،جایی که کاملا با بقیه نواحی کهکشانمتفاوت است ،کشف شده بود، ولی کشف جدید که در ناحیه ای به نام‘G31.41+0.31’ ودور از مرکز کهکشان صورت گرفته نشان دهنده آن است که تولیداین ذره کلیدی حیات در تمام نواحی کهکشان صورت میگیرد. این خبر بسیار خوبیبرای جستجوهای ما در یافتن حیات خارجی است، زیرا وجود گسترده این مولکول،شانس وجود مولکول های حیاتی دیگر، در کنار آن ودر ناحیه ای که سیاراتزمین- مانندِ احتمالی وجود دارند، رابهبود می بخشد.

پروفسور KeithMason مدیر اجرایی تیم STFC میگوید:"کشف این مولکول آلی شکر در یک ناحیهتشکیل ستاره در فضا بسیار هیجان انگیز است و اطلاعات سودمند و باورنکردنیای را در جستجوی حیات های بیگانه در اختیار ما قرار خواهد داد. اینگونهتحقیقات و تحقیقات گسترده دیگری که توسط محققان اروپایی و طی پروژه ایاختر شناختی صورت میگیرد به طور مستمر دانش ما را در مورد جهان افزایش واروپا را همچنان پیشگام درعلم اختر شناسی نگاه خواهد داشت."