محققان جوی سازمان ناسا اعلام کردند که حفره لایه ازون در سال اخیر به بزرگترین حد ممکن خود رسیده است.سازمانناسا اعلام کرد که حفره لایه ازون در 12 سپتامبر 2008 تا 27.2 میلیونکیلومتر مربع گسترش یافته است. این در حالی است که در سال گذشته این مساحت25.1 میلیون کیلومتر مربع تخمین زده شده بود.

به گفته محققان ناسابزرگترین میزان گستردگی این حفره در سال 2006 بوده که در آن سال گستردگیحفره به 27.4 میلیون کیلومتر مربع رسیده بود.

گاز ازون که از ترکیبسه اتم اکسیژن به وجود می آید، قابل تنفس نیست اما به دلیل جذب شعاع هایماورا بنفش نور خورشید که برای سلامتی انسانها بسیار مضر شناخته شده است،نقش اساسی را در حفاظت از سیاره زمین به عهده دارد.

به گفته ناسا،این حفره در طی ماه های سپتامبر و اکتبر به بیشترین میزان گستردگی خودرسیده و سپس به صورت حفره هایی پراکنده و کوچک قسمت های جنوبی زمین مانندنیوزیلند، استرالیا و آمریکای جنوبی را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

سازمانناسا فرایند گسترش این حفره را از دهه 1970 مورد پی گیری قرار داده وافزایش مساحت این حفره در دهه 1980 باعث برانگیختن فعالیتهایی مبنی برممانعت استفاده از کلورو فلورو کربن ها شد.

با این حال استفادهگسترده از دیگر مواد مخرب ازون، مانند هایدرو کلورو فلورو کربن ها که بهمیزان زیادی در تجهیزات سرد کننده، تهویه هوا و سیستم های اتباع حریق مورداستفاده قرار می گیرند، می تواند به گسترش حفره ایجاد شده در این لایهحیاتی از اتمسفر کمک کرده و حیات گونه های بسیاری از جانداران، گیاهان وحتی انسانها را با خطر بزرگی روبرو کند.