شهرداری تهران طرحی را دست تهیه دارد که بر مبنای آن قرار است برایپاکسازی شهر تهران از حیوانات موذی از انرژی صلح آمیز هسته ای استفاده شود.


بهگزارش خبرگزاری مهر ، کمیته تحقیق و مطالعات کاربردی بهداشت و سلامت "دومین جشنواره انتخاب برترین های پژوهش ونوآوری در حوزه مدیریت شهری " طرحجدیدی را در دست تهیه و تدوین دارد که طی آن می توان به کمک انرژی هسته ایمعضل شهری حیوانات موذی را کمرنگ کرد.

این طرح بر اساس پایان نامهدکترای یکی از دانشجویان ایرانی شکل گرفته و پس از انجام بررسی های لازم وتدوین نهایی جهت معرفی در " دومین جشنواره انتخاب برترین های پژوهش ونوآوری در حوزه مدیریت شهری " ارائه خواهد شد.

موضوع مبارزه باحیوانات موذی نظیر موش در تهران سابقه ای طولانی دارد و در سال های گذشتهطرح های مختلفی برای از بین بردن آنها اجرا شده اما همچنان تعداد حیواناتموذی از جمله رو به افزایش است.

عدم رعایت نظافت و بی توجهی بهوضعیت بهداشتی از جمله مهمترین دلایل افزایش جمعیت موش در تهران است وشهرداری می کوشد با جمع آوری زباله ها و ضایعات، ترمیم و بهسازی نهرها وگذاشتن سرپوش بر روی کانال ها، محل های زندگی آنها را از بین ببرد.

باوجود تلاش هایی که همه ساله شهرداری تهران برای از بین بردن موشها و سایرحیوانات موذی انجام می دهد گزارشها نشان می دهد که کنترل جمعیت موشها وسایر حیوانات موذی امری سخت و دشوار است. با این همه شهرداری تهران هرساله مبالغ زیادی را صرف مبارزه با موش و دیگر حیوانات موذی می کند.

سالگذشته شهرداری با استفاده از سم و تله طرح مبارزه با موش را با همکاری پنجگروه پیمانکاری در 30 نقطه شهر اجرا کرد.شهرداری تهران در سال 1379 بااستفاده از 20 تن سم توانست حدود یک میلیون و 500 هزار موش را از بین ببرداما بقیه طرح های مبارزه با موش موفقیت چندانی نداشته است.

آماردقیقی از موش های تهران وجود ندارد و منابع مختلف آمارهای متفاوتی ارائهداده اند ولی تعداد موش های شهر دست کم حدود سه برابر جمعیت این شهربرآورد شده است.

موش ها قدرت تولید مثل بالایی دارند و یک جفت موش، قدرت تولید مثل پانصد موش را دارد.

طرحمذکوردر راستای سیاستهای شهرداری تهران برای استفاده و اجرایی نمودن پایاننامه ها و پژوهشهای دانشجویان در دست بررسی قرار گرفته است.