عید قربان! و اقتصاد قربانی شده!

یادمه قدیما ، وقتی عید قربان فرامیرسید ، تمام حاجی ها ، گوسفند میکشتند و اگر کسی قربانی نمیکرد ، برایهمه تعجب آور بود. و از این قربانی که صورت میگرفت ، هیچی برای خود حاجینمی ماند و همه را پخش میکرد. یعنی نذری میداد. ولی در این سالهای اخیر ورسیدن قیمت گوشت به کیلویی ده هزار تومان و شکوفایی اقتصاد از در عقب !دیگر کمتر کسی هست که قربانی کند و اگر هم کسی اینکار را بکند ، گوسفند رامخفیانه به داخل خانه اش میبرد و بی سر و صدا میکشد و گوشتش را دربست درونفریزر میگذارد. حالا شاید یک مقدار به دختر و پسرش بدهد ولی غیر از اینها، هرگز! حالا امسال که با پدیده جدیدی روبرو شدم : آقایان حاجی ، گوسفندیرا میخرند و ذبح میکنند ولی گوسفند مذکور را بدون دستکاری ، دوباره بهقصاب میفروشند و قصاب هم درون یخچال میگذارد و کیلویی ده هزار تومانمیفروشد! وقتی از جناب حاجی علت اینکار را پرسیدم ، فرمودند : هدف ازقربانی کردن ، فقط خون ریختن است. و ما هم اینکار را انجام دادیم! توی دلمگفتم : مرد حسابی . خوب میرفتی یه کیسه خون میخریدی میریختی زمین دیگه...حداقل یک کیلو از آن گوشت را به یک مستضعف میدادی ، باقیش را میفروختی!وقتی این موضوع را واسه یه نفر تعریف کردم ، درد دل او هم باز شد. میگفتمحرم پارسال به شهرستانها رفته بودیم ، در یکی از ایام محرم ، شخصی با کلیجار و جنجال ، شتری را وسط دسته ، قربونی کرد. بعد از آن ، مردم برایگرفتن مقداری گوشت شتر نزد وی رفتند. ولی با حیرت با این جمله مواجه شدندکه : گوشت شتر توی بازار کیلویی پنج هزار تومنه. چون نذریه ، شما کیلوییچهار هزار تومان بدید... ! خلاصه اقتصاد نوین و تحول اقتصادی و نمیدونمهزار واژه بی مصرف دیگه ، باعث بهم خوردن مناسبات مذهبی مردم نیز شده است.همه مسلمانند ولی تا جاییکه به منافع مالیشون لطمه نزنه!
وبلاگ دردهاي اجتماعي