خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

نظام بانكيكشور در شرايط فعلي بيش از هر زمان ديگري نيازمند حمايتهاي مردمي است،چرا كه دشمنان تضعيف اقتصاد كشور را از طريق نظام بانكي هدف گيري كردهاند.

بهگزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي صدقي ـمديرعامل بانك ملي ايران ـ در مراسم رونمايي تمبر هشتادمين سالگرد تاسيسبانك ملي با بيان اينكه در گذشته دو عامل صنعت نفت و تجارت در دستبيگانگان بوده است گفت: عامل سومي كه نقش مهمي در بازسازي و نوسازي اقتصادكشور داشته، بانكداري بوده و اين حرفه به دليل نقش مهم و كليدياش درروابط داخلي و خارجي در آن زمان مردم بعد از تلاشهاي زياد توانستندامتياز اين حرفه مهم را از بيگانگان بگيرند.

وي ادامه داد: مردم بهخوبي فهميدند كه نفت، تجارت و بانكداري براي حيات يك كشور مهم است و بههمين دليل نهضتهاي مختلفي را آغاز كردند كه يكي از اين نهضتها تشكيلبانك مردمي ـ بانك ايراني و در نهايت تاسيس بانك ملي بوده است.

صدقيبا بيان اينكه بانك ملي در آن زمان با پنج شعبه و 16 كارمند كار خود راشروع كرد تصريح كرد: با تاسيس بانك ملي اقتصاد كشور نهادينه و زنده شد وتاسيس اين بانك بر ساير نهادهاي پولي و مالي كشور اثر گذاشت.

وياضافه كرد: در طول 80 ساله گذشته بانك ملي نقش عظيمي در پروژههاي استانيو كارهاي نشدني و حساس داشته است از جمله شهرسازي شهر تهران (ايجادخيابانها و جدولبنديها) همه با اعتبار بانك ملي انجام شده و همچنينپروژه ملي اتوبان نواب در نهايت به كمك بانك ملي پس از 45 سال وقفه انجامشد.

به اعتقاد وي هدف از بانكداري يعني جمع آوري پس اندازهاي ريزمردم و به كارگيري آن در جهت منابع ملي كشور كه خوشبختانه اولين حسابداريعلمي شركت نفت نيز از طريق كارمندان بانك ملي انجام شد.

مديرعاملبانك ملي با بيان اينكه در حال حاضر 30 درصد از اعتبارات سيستم بانكي كشوررا بانك ملي برعهده دارد تصريح كرد: در بخشهاي مختلف اقتصادي، توليدي وخدماتي اين بانك نقش مهمي را ايفا كرده است و به دليل اعتبار و اطمينانمردم بانك ملي در قبل از انقلاب قريب به 44 درصد منابع را در خود جاي دادهبود و بعد از انقلاب تا سال 1379، 33 درصد منابع در دست بانك ملي بود و درحال حاضر هم نزديك به 28 درصد سپردهها را در اختيار دارد.

همچنيندر اين مراسم كشاورز ـ معاون مديرعامل شركت پست ـ با اشاره به اينكه درشركت پست چهار نوع تمبر وجود دارد كه از اين تعداد دو تمبر در سطح دنياقابل قبول و داراي تقويم است توضيح داد: اين دو نوع تمبر شامل (تمبر جاريو تمبر يادبود) است كه مهمترين نوع تمبر تمبر ياد بود به حساب ميآيد كهاين نوع تمبر در تاريخ فقط يك بار چاپ و تيراژش بين 350 تا 400 هزار است.

به گفته وي هر چقدر زمان چاپ اين تمبرها بگذرد ارزش تمبرها بيشتر و حساستر ميشود.

معاونمديرعامل شركت پست ادامه داد: هديهاي كه شركت پست به بانك ملي اهدا كردهواقعا كار مشكلي بوده چرا كه ما در سال فقط 16 تا 18 تمبر بيشتر چاپنميكنيم و تمام تمبرهاي يادبود بايد بين 189 كشور بررسي و توزيع شود.

ويدر پايان خاطرنشان كرد: چاپ تمبر يادگاري فقط به شبكه پستي كشور بستگيندارد و چاپ اين تمبر تحت شورايي كه بيشتر از 5 ـ6 بار در سال جلسه نداردتشكيل و در اين شورا چاپ اين تمبرها تاييد ميشود و با توجه به اينكه بانكملي از قديم بانك مردم بوده است بعد از تلاشهاي زياد با چاپ تمبر بانكملي موافقت شد.