شهر ونيز ايتاليا اولين شهر جهان است كه به شهروندان تازه متولد شده اش دسترسي رايگان به اينترنت هديه مي دهد.
به تمامي نوزادان تازه متولد شده اين شهر به محض دريافت گواهي تولد يك شناسه كاربري و كلمه عبور به همين منظور اختصاص مي يابد.
معاون شهردار ونيز معتقد است چنين كاري ضروري است، زيرا تسهيل دسترسي شهروندان به وب يك حق مهم جهاني است.
مقاماتونيز براي افزايش سرعت و كيفيت دسترسي به اينترنت پرسرعت در حال ايجادشبكه اي از فيبر نوري به طول 46 مايل هستند آنان همچنين قصد دارند 600نقطه موسوم به hotspots را براي دسترسي به سرويس هاي بي سيم واي – فايايجاد كنند.
نوجوانان و جوانان 14 تا 25 ساله ونيز مي توانند بامراجعه به وب سايت شهرداري ونيز نقاط مورد نظر براي دسترسي به اينترنت بيسيم را پيشنهاد دهند.