9 استاد دانشگاههای شیراز و اصفهان به عنوان دانشمندان برتر كشـورهای اسـلامی انتخاب شدند.
بهگزارش شبكه خبر به نقل از واحد مركزی خبر، طیب نیا مدیر كل حوزه ریاستدانشگاه صنعتی اصفهان اعلام کرد: پروفسور شادمهر ملك پور با 227 مقالهعلمی ، پروفسور علی اصغر انصافی با 143 مقاله و پروفسور عبدالرضا حاجی پوربا 221 مقاله علمی منتشر شده در مجلات معتبر علمی ISI سه دانشمند شیمیداندانشگاه صنعتی اصفهان هستند که برگزیده شدند.

صادقی رئیس دانشگاهشیراز نیز گفت: حبیب فیروزآبادی، ناصر ایرانپور ، بهمن تمامی و افسانهصفوی همگی در رشته شیمی، محمود مشفقیان در رشته مهندسی شیمی و علیرضاسپاهخواه در رشته مهندسی آبیاری کشاورزی به عنوان دانشمندان برتر کشورهایاسلامی معرفی شدند.

كمیته علم و فناوری سازمان كنفرانس اسلامی این استادان را در نخستین دوره انتخابی از ایران معرفی کرد.

این كمیته دانشمندان برتر كشورهای اسلامی را هر سه یا پنج سال معرفی می كند.