سیرجان -خبرگزاری ایسکانیوز:دادگاه حقوقی سیرجان روز شنبه 16 آذر شاهد جدایی یک زوج کهنسال بود.


بهگزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، قربانعلی الف پیرمرد 95 ساله در حالی کهبه کمک نزدیکانش خود را به دادگاه رسانده بود درخواست جدایی خود را از زن70 ساله اش به دادگاه ارایه کرد.
وی به قاضی گفت: ما با هم به توافقرسیده ایم که از هم جدا شویم و ادامه این زندگی با توجه به شرایط جسمی منو مشکلات همسرم مقدور نیست و می خواهم بقیه عمرم را نزد فرزندانم باشم.
عصمتنیز که چشمان کم سویی داشت و از این جدایی راضی نشان می داد گفت: ما برایاین که از هم جدا شویم توافق کرده ایم و ادامه این وضع برای هر دوی مامقدور نیست.
وی در پاسخ خبرنگار ایسکانیوز که از او پرسید مهریه اتچقدر است و آیا آن را مطالبه می کنی یا نه گفت:» 50 هزار تومان پول و 4 تادرخت گردو که اگر قانون آن را به من برگرداند می گیرم چرا که قصد دارم ازمحل آن بروم چشم هایم را عمل کنم.«
در همین حال پیرمرد به زنش گفت:»ببین عصمت! من هیچی ندارم به تو بدهم. اگر دلت می خواهد اسمت را از تویسجلم بیرون بیاور و اگر نمی خواهی بگو تا برگردیم پی کارمان!«
پسر بزرگقربانعلی نیز گفت: پدرم توان راه رفتن ندارد و عصمت هم چشم هایش نمی بیندو به دادگاه آمده ایم تا این دو را از این وضع نجات دهیم.
وی گفت: این دو 25 سال پیش در ازدواج دوم به عقد هم در آمدند و فرزندی از این ازدواج نصیب آنها نشد.
وی افزود: پدرم از ازدواج اولش 4 فرزند دارد اما عصمت از ازدواج اولش هم فرزندی ندارد.
آخرینخبر حاکی است پرونده طلاق این زوج کهنسال در شعبه اول دادگاه حقوقی سیرجانرسیدگی و در حالی که پیرزن مهریه خود را به شوهر کهنسالش بخشید از هم جداشدند.