فارغ التحصيلان جوان به خاطرداشته باشند : :-o

اگرتازه فارغ التحصيل شده ايد ممكن است مطالعه برخي اطلاعيه هاي استخدامي براي شما نااميد كننده باشد ، نگران نباشيد.!
با رعايت نكات ذيل، ميتوانيد بعد از فارغالتحصيلي به يك موقعيت شغلي مناسب دست پيدا كنيد و به آيندة آن نيز اميدوار باشيد. زيرا افرادي كه به تازگي فارغالتحصيل ميشوند، به علت نداشتن سابقة كار، يا شغلي پيدا نميكنند و يا اگر پيدا كنند، به علت نامناسب بودن آن با رشتة تحصيلي و يا كم بودن درآمد، آن را به عنوان شغل حقيقي و دائمي خود قبول ندارند.
1) تجربيات مرتبط
بيست و سه درصد مديران استخدامي اظهار ميدارند كه توانايي كارجو براي مرتبط ساختن تجربيات خود با شغل مورد نظر، نقش بسيار مهمي در تصميمگيري فرد استخدام كننده دارد. متأسفانه اغلب فارغالتحصيلان جديد، تجربياتي كه در طول دوران دانشجويي، كارهاي پارهوقت و فعاليتهاي فوق برنامه داشتهاند را دست كم ميگيرند.
بايد بدانيد كه حتي چنين سوابقي هم براي مديران استخدامي حائز اهميت است.
2) توانايي هماهنگي و سازگاري با محيط كار
فارغالتحصيل شدن با معدل بالا و يا داشتن سابقة كار، دليل بر برد حتمي شما در رقابتهاي استخدامي نيست. كارفرمايان اغلب تمايل دارند توانايي كارجو را براي سازگاري با محيط كار و همكاران نيز محك بزنند. به همين علت است كه فرد مصاحبهكننده پرسشهايي در رابطه با مهارتهاي ارتباطي از شما ميپرسد. حتي هنگام مصاحبه نيز رفتار و گفتار شما از اين لحاظ زير ذرهبين قرار ميگيرد. پس سعي كنيد كه فقط خودتان باشيد، نه آن شخصي كه آرزويش را داريد. هيچگاه هنگام مصاحبه با تندي صحبت نكنيد، صحبتهاي طرف مقابل را قطع نكنيد و باعث رنجش خاطر وي نشويد.
ممكن است حتي با يك گفتگوي به ظاهر "بياهميت" و يا جملاتي غيرمرتبط با كار نظير: "نام آخرين كتابي كه مطالعه كردهايد، چيست؟" ، به ارزيابي شما بپردازند.
3) سوابق تحصيلي
برخي از مديران استخدامي به سوابق تحصيلي كارجو، مانند دورههايي كه در مؤسسات مختلف گذرانده است و يا مدارك گوناگون ديگر، بسيار اهميت ميدهند.
بنابراين چنانچه مداركي از اين قبيل داريد و با شغل مورد نظرتان به نوعي مرتبط است، آنها را نيز ارائه دهيد.
4) داشتن اشتياق و تمايل نسبت به شغل مورد نظر
علاقه و تمايل كارجو نسبت به كاري كه مدنظر است، براي بيشتر كارفرمايان حائز اهميت است. كارفرماياني كه خودشان به شغل خود بسيار علاقه دارند، بيشتر مايل هستند كه كارمنداني خلاق و علاقمند داشته باشند.
پاسخ به اين سؤال كه: "چرا مايل هستيد در اينجا مشغول به كار شويد؟" بايد هميشه نقاط قوت شركت و ميل به رقابت براي دستيابي به موقعيت شغلي مورد نظر را شامل شود.
5) آمادگي كامل
آمادگي كامل براي پاسخگويي به سؤالات و ارائه ايدههاي جديد نيز از فاكتورهاي بسيار مهمي است كه مورد نظر كارفرمايان است. بايد به اندازهاي آمادگي داشته باشيد كه بتوانيد به راحتي دربارة تواناييهاي خود، ايدههايي كه براي پيشبرد كارها داريد، نحوة عملكرد و راههاي بالا بردن كيفيت آن، توضيح داده و صحبت كنيد.