پلیس ایتالیا جوان 28 ساله ای که در تلفن همراه خود یک اسلحه را جاسازیکرده بود دستگیر کرد. این تلفن همراه شامل یک نمایشگر می شد که قابلیتنمایش تصویری را نداشت و به جای آن اگر این نمایشگر به صورت کشویی حرکتداده می شد، اسلحه داخلی نمایان می شد. این گوشی 22 فشنگ را در خود جاداده بود که برای شلیک آنها تنها کافی بود بدنه گوشی از قسمت میانی بهصورت کشویی حرکت کند. آنتن این گوشی به عنوان گیرنده دیجیتالی کار می کردتا این جوان 28 ساله بتواند موقعیت اشخاص مورد نظر خود را از طریق آن پیداکند. یکی از کلیدهای تعبیه شده در صفحه کلید این گوشی نیز نقش ماشه اسلحهرا برعهده داشت که با فشردن آن گلوله شلیک می شد. ماموران پلیس ایتالیا هماکنون تحقیقات گسترده خود را در مورد این جوان آغاز کرده اند و هنوز بهدرستی نمی دانند علت ساخت این اسلحه و حمل آن در خیابان های شهر ناپل توسطاین جوان چه بوده است.