ساخت بزرگترين فرش خاکي جهان در جزيره هرمز آغاز شد .
مدير هنري ساختاين فرش گفت : اين فرش بزرگ خاکي به نام خليج فارس در هزار و 200 متر مربعبا استفاده از 70 نوع خاک رنگي اين جزيره ساخته مي شود .
لاله فلاحتي افزود : اين فرش برگرفته از الگوي فرش خشتي و بر اساس فرهنگ ، رسوم و مضامين تاريخي استان هرمزگان طراحي شده است.
در حاشيه آن نيز از نقوش بافته هاي منطقه جنوب کشور و بومي استفاده مي شود.
فلاحتي گفت: در طراحي و ساخت اين فرش 22 نفر از هنرمندان هرمزگاني و اهالي جزيره هرمز مشارکت دارند .
مدير هنري اجراي اين طرح گفت : در روز 19 آذر همزمان با عيد سعيد قربان از بزرگترين فرش خاکي جهان در جزيره هرمز رونمايي مي شود .