كارگردان سریال تلویزیونی «یوسف پیامبر» میگوید من ابتدا فیلم-داستان رانوشتم سپس فیلمنامه را. اما از آنجایی كه فیلمنامه اصلی ده جلد 200صفحهای بود كسی حاضر به خواندن آن نشد.
كارگردان سریال تلویزیونی«یوسف پیامبر» در گفتوگوی مشروح با فارس، به انتقادات و شائبهها در خصوصروایت، انتخاب بازیگران، بودجه تولید سریال و ... با صراحت پاسخ داد.
برایپنجشنبه ساعت 11 قرار مصاحبه را تنظیم كردم. ساختمان سریال «یوسف پیامبر»بنایی دو طبقه و قدیمی بود كه در یكی از كوچههای فرعی میدان هفت تیر قرارداشت. باورش كمی سخت بود كه تمامی مراحل تدوین سریال در این ساختمان انجامشده باشد. زنگ ساختمان را به صدا در آورده و با راهنمایی خانم منشی واردطبقه اول شدم. داخل راهروی ساختمان چند تابلو از نماهای سریال یوسف نصبشده بود تا مشخص شود این ساختمان جهت انجام پروژه سریال «یوسف پیامبر»اجاره شده است.
دفتر كار آقای كارگردان یك اتاق كوچك 15 متری بود. درزدم و به محض ورود با روی خندان و چهره بشاش آقای سلحشور پذیرایی شدم. یكقفسه كتابخانه، چند مبل مندرس، یك میز اداری، یك دستگاه تلویزیون به همراهیك دستگاه ویدئو تمام امكانات دفتر نویسنده و كارگردان سریال را تشكیلمیداد. روی میز آقای كارگردان كنار یك لبتاپ برگههای پرینت شده نظراتبینندگان به چشم میخورد كه نشان میداد آقای سلحشور نظرهای بینندگان رابه طور جدی دنبال میكند.
كمتر از یك ساعت به وقت شرعی باقی مانده بودو از آنجایی كه میدانستم ایشان اهل نماز اول وقت است، رفتم سراغ اصلموضوع تا مصاحبهام نیمه تمام نماند.

* چرا علاقهای به مصاحبه كردن ندارید؟
بسمالله الرحمن الرحیم. منتظرم بخشهایی از سریال «یوسف پیامبر» دیده شود تاحرفی برای گفتن داشته باشم. این طور نباشد كه هنوز مردم سریال راندیدهاند و پاسخ بسیاری از سؤالهایشان را نگرفتهاند، در حالی كه پاسخاكثر شبهاتشان در خود سریال نهفته است و وجود دارد. بنابراین نیازی بهتوضیح پیشاپیش من نیست. بهتر است كه سریال دیده شود تا خود به خود پاسخسؤالات داده شود، دست آخر اگر سؤالی ماند به آن میپردازیم.

* فكر نمیكنید اگر به برخی سوالات و شبهات سریعتر پاسخ داده نشود، ممكن است عدهای از بینندگان سریال را از دست بدهید؟
بندهفكر میكنم سریال «یوسف پیامبر» سیر صعودی خود را تا انتها حفظ كند ومطمئن باشید هرچه جلوتر برویم، سریال روانتر و جاافتادهتر خواهد شد.

*بخش عمدهای از انتقادات در زمینه فیلمنامه صورت میگیرد. جنابعالی بهعنوان نویسنده سریال، تا چه حد متن فیلمنامه را مطابق با منابع شیعی و بهدور از اسرائیلیات میدانید؟
بنده مطالب راجع به اسرائیلیات را بههیچ وجه قبول ندارم. فكر میكنم منابعی كه برای نگارش فیلمنامه استفادهكردیم تا به امروز با این استحكام در مورد سوره یوسف استفاده نشده است.بنده معتقدم تاكنون این قدر قوی و مستدل به سوره مباركه یوسف از طرف هیچكدام از نویسندگان، محققین و مفسرین نگاه نشده است. و كمتر تفسیری تاریخیوجود دارد كه موارد زیادی از اسرائیلیات در آن رخنه نكرده باشد و به لطفخدا در مورد سریال «یوسف پیامبر»، وجود این مورد بسیار بسیار كم است. حالااگر كسی ردپایی از اسرائیلیات در این سریال سراغ دارد عنوان كند تا ببینیمآیا واقعاً جزء اسرائیلیات هست یا نه.

*در مورد اسرائیلیات مواردیمطرح شده است، اگر ممكن است به چند مورد از آن پاسخ دهید. به عنوان مثالازدواج دو خواهر در شریعت اسلام حرام اعلام شده است و از آنجایی كه مامعتقدیم دین خدا از آدم تا خاتم یكی است، بنابراین زمان حضرت یعقوب نیزاین حكم جاری و ساری بوده است. بنابراین عدهای معتقدند حضرت یعقوب پس ازفوت همسرش، خواهر ایشان را به همسری اختیار میكند. چه پاسخی بر این مدعادارید؟
نظر مرحوم علامه طباطبایی و بسیاری از مفسرین با اینها موافقنیست. بسیاری از مفسرین و تاریخدانان ما معتقدند كه در ادیان گذشتهازدواج همزمان با دو خواهر ممكن بوده است. ضمن این كه آیه قرآن نیز بر ایننكته تصریح میكند، بنابراین نمیتواند جزء اسرائیلیات باشد.

* اتفاقاً عدهای خلاف نظر شما را دارند و دلیل آن را هم آیه 23 سوره نساء عنوان میكنند.
بله،در سوره مباركه نساء ازدواج همزمان با دو خواهر حرام اعلام شده است امابلافاصله بعد از آن گفته شده است «الا ما قد سلف». بنابراین آیه قرآنتصریح میكند كه در گذشته ازدواج همزمان با دو خواهر وجود داشته است واسرائیلیات یعنی مطالبی كه حقیقت ندارد، در حالی كه در گذشته جمع بین دوخواهر وجود داشته است.

* مورد بعدی فوت مادر حضرت یوسف(ع) است.عدهای معتقدند مادر حضرت یوسف(ع) فوت نمیكند و بعدها به همراه حضرتیعقوب و پسرانش وارد مصر میشود، در صورتی كه در سریال شما مادر حضرتیوسف(ع) فوت میكند؟
بسیاری از مفسرین ما معتقدند كه مادر حضرت یوسففوت كرده است و خاله آن حضرت است كه وارد مصر میشود. كما این كه در فرهنگاسلامی خاله مثل مادر است، چه برسد به آن كه خاله همسر پدر نیز باشد. ضمناینكه تمامی تاریخنویسان و داستان نویسان معتقدند مادر حضرت یوسف درجوانی از دنیا رفته است.

*شما در سریالتان حضرت یوسف(ع) را دو بار فروختید اما موضوع فروش آن حضرت درتنها یك بار در قرآن بیان شده است، چه پاسخی دارید؟
بله،در قرآن یوسف فقط یك بار فروخته میشود كما این كه خیلی مطالب مهم دیگر همدر قران بیان نمیشود. چرا كه قرآن بنایش بر اطاله كلام نیست، قرآن به ذكریك مثال اكتفا میكند و ما بخشی از اطلاعاتمان را باید از طریق كتبتاریخی تكمیل كنیم. به عنوان مثال در مورد برتری حضرت یوسف(ع) نسبت بهبرادرانش، هم حضرت یعقوب و هم حضرت یوسف چندین بار خواب میبینند كه درتاریخ آمده است اما در قرآن ذكر نشده است.

* یكی دیگر از اشكالاتیكه به فیلمنامه شما وارد میكنند، سن كم حضرت یعقوب هنگام تولد یوسف (ع)است، چرا كه یعقوب سریال شما حدوداً 45-50 ساله است اما دربرخی منابع نقلشده است كه یعقوب (ع) در سنین پیری صاحب یوسف میشود و این سن گاهی تا 90سالگی هم ذكر شده است.
معمولاً به این شبهات توسط آقای طاهری دامن زدهمیشود. منابع مطالعاتی ایشان اكثراً منابع خارجی غیر دینی بوده است،علیالخصوص رمانی به نام ژوزف كه توسط شخصی به نام توماس نوشته شده است.این ادعا به هیچ وجه سندیت ندارد. حضرت یعقوب در اوان جوانی به كنعان رفتهو با دختر داییاش ازدواج میكند. ایشان بعد از ازدواج هفت سال در كنعانكار میكند. حضرت یعقوب از همسر اولش صاحب شش فرزند میشود كه اگر اینكودكان شیر به شیر هم به دنیا آمده باشند میشود حدود هفت سال. هفت سال همطول میكشد تا حضرت یعقوب با خواهر دوم (راحیل) ازدواج كند. اگر به دنیاآمدن فرزندان راحیل را هم هفت سال در نظر بگیریم جمعاً میشود 21 سال.
حضرتیعقوب هم هنگام ازدواج جوان بوده است یعنی حداكثر 30 سال. بنابراین از جمعاین دو عدد میتوان نتیجه گرفت كه حضرت یعقوب هنگام ولادت یوسف (ع) 45 تا50 سال داشته است.

* شما از آقای طاهری نام بردید. ایشان مدعی استكه استخوانبندی فیلمنانه شما دقیقاً با كتاب دوجلدیشان تفاوتی ندارد واین دو فقط در نازككاری متفاوتند. این ادعا تا چه حد صحت دارد؟
اینادعا به هیچ وجه صحت ندارد. البته ناگفته نماند فكر میكنم خود خداوند همالعیاذبالله استخوانبندی داستانش را از فیلمنامه آقای طاهری یاد گرفتهاست! چون اسكلت داستانی كه در قرآن ذكر شده شبیه اسكلت كتاب آقای طاهریاست. مسلماً ادعای آقای طاهری را هر كسی در طول تاریخ میتواند مطرح كند،چرا كه منبع همه داستانها یكیست. بنابراین همگی شبیه به هم هستند.

* شما كتاب آقای طاهری را خواندهاید؟
-اصلاً و ابداً. من فقط یك بار جلد این كتاب را دیدهام. دقیقاً به همیندلیل این كتاب را نخواندم كه مبادا روزی به كپیبرداری از آن متهم شوم. درضمن به خاطر تهمتی كه آقای طاهری بارها و بارها به عنوان جاعل به بنده رواداشتهاند، در روز قیامت از ایشان نخواهم گذشت و در دنیا فقط به خاطر پدربزرگوارشان میگذرم. از ایشان استدعا دارم نظرات علما را در سایت سیمافیلم بخوانند، گمان میكنم این علما از پدر ایشان عالم تر باشند. ضمناینكه ایشان می توانند سناریوی بنده را با كتاب پدرشان مقایسه كنند.

*شما مدعی شدهاید كه 60 جلد تفسیر و منبع مختلف را مطالعه كردهاید، امادر اوایل سریال از ذكر نام آنها در تیتراژ امتناع كردید، چرا؟
برایاین كه همین الان هم تیتراژ سریال طولانی است و قسمت زیادی از زمان خودسریال را اشغال میكند. البته اخیراً نام منابع را نیز به تیتراژ اضافهكردهایم. من از تمام 60 جلد تفسیر شیعه كپی تهیه كرده بودم و حتی بسیاریاز بخشهای عربی آن را هم دادم برایم ترجمه كردند. بنده آیه به آیه داستانرا مطالعه میكردم و شرح و بسط آن را در این 60 جلد تفسیر میخواندم.

* برای بررسی صحت و سقم فیلمنامهای كه نوشتید چه اقداماتی انجام دادید؟ آیا فیلمنامه را جهت بازبینی به مراجع عظام ارائه كردید؟
منابتدا فیلم-داستان را نوشتم سپس فیلمنامه را. فیلم-داستان را به چند نفراز علما در قم وتهران ارائه كردم اما از آنجایی كه فیلمنامه اصلی ده جلد200 صفحهای بود كسی حاضر به خواندن آن نشد.

* یكی از منتقدان فیلمنامه شما حضرت آیتالله سبحانی هستند. آیا فیلمنامهتان را به دفتر ایشان هم ارائه كردید؟
متأسفانه خیر.

* آیا انتقادات ایشان را وارد میدانید؟
-خیر. زیرا ایشان عنوان كردند من در سریال اسرائیلیات میبینم اما مصداقیبرای آن عنوان نكردند. مثلاً ایشان ازدواج همزمان دو خواهر را رد نكردنداما گفتند چرا این مورد در سریال نشان داده شده است. بنابراین مطلبی كهصحت آن تأیید میشود دیگر اسرائیلیات نیست، چرا كه اسرائیلیات یعنی دروغ وتحریف.

* آقای سلحشور اگر از اشكالات محتوایی كه بگذریم برخیاشكالات تاریخی هم عنوان شده است. عدهای دكورها و صحنهآرایی را فاقدمؤلفههای تاریخی لازم برای بیان عظمت مصر عنوان میكنند. حتی اشكالاتدقیقتری هم عنوان میكنند، از جمله اینكه میگویند میوه موز صد سال قبلاز میلاد مسیح (ع) وارد مصر شده است در صورتی كه حضرت یوسف سههزار سالقبل از میلاد میزیسته. شما در سریالتان از این میوه استفاده كردهاید،آیا روی مسائل تاریخی هم اشراف داشتید؟
ما تحقیق كردیم اما نه رویتاریخچه موز و نه تا این حد. تاریخچه موز ربطی به زندگانی حضرت یوسف(ع)ندارد و ما بنا را بر این گذاشتیم كه نعمتهای خدا از قدیم موجود بودهاست. این ایرادات به نوعی ایرادات بنیاسرائیلی هستند.

* در موردمسائل تكنیكی نیز ایرادات فراوانی مطرح شده است. از جمله اولین اینانتقادها انتخاب بازیگران اصلی سریال است. به عنوان مثال از انتخاب خانمریاحی برای ایفای نقش زلیخا انتقاد شده است و انتخاب خانم آسایش برایایفای نقش قطام در سریال امام علی (ع) را هوشمندانهتر میدانند. فكرنمیكنید میتوانستید انتخابهای بهتری در بخش بازیگران سریال داشتهباشید؟
من به دنبال بازیگری بودم كه سن و سالی از وی گذشته باشد وچهرهاش هم بتواند گریم جوانی را بپذیرد و هم گریم پیری را. از تمامبازیگران موجود كه چهرهشان مستعد این دو منظور بود تست گرفتیم كه بهترینگزینه خانم ریاحی بود. ما از خیلی از بازیگران تست گرفتیم از جمله خانمطباطبایی، خانم گودرزی، خانم ریاضی و خیلیهای دیگر. نا گفته نماند كه ازخیلی از چهرههای جوانتر تست گرفتیم اما جواب نگرفتیم، چون با گریم جوابنمیدادند.

* به چه دلیل؟ اتفاقاً چهره جوان را راحتتر میتوان پیر كرد اما چهره میانسال را به سختی میتوان جوان كرد.
نهبا گریم در نمیآمد. وقتی كه با گریم چهره را پیر میكردیم باز هم مشخصبود كه شخص جوان است. تنها چهرهای كه هم گریم جوانی روی چهرهاش جواب دادو هم گریم پیری، خانم ریاحی بود، ضمن این كه توان بازیگریای كه از خانمریاحی دیدیم در بازیگران دیگر ندیدیم.

* اتفاقاً عدهای از بازیمتوسط خانم ریاحی انتقاد میكنند و میگویند خانم ریاحی در آن سكانسمعروفی كه همه منتظر دیدنش بودند نتوانست چهره زلیخای مغرور، مستحكم ومدبر را به تصویر بكشد.
ببینید این روایتی كه ما در این سكانس ارائهكردیم یكی از چندین روایت مختلفی بود كه عنوان شده است. متأسفانه برخیتفاسیر صحنههای ناجوری از این رویداد نقل میكنند كه اصلاً قابل ذكرنیست. من اینها را قبول نداشتم و این تفسیری كه نشان دادم را قبول دارم.اتفاقاً بسیاری از علما با بنده تماس گرفتند و روایت نمایش داده شده راتأیید كردند و گفتند این تفسیر بهترین نگاه به این حادثه بودهاست.
اگرهم به هر شكل دیگری جز این نگاه میكردیم مفسده داشت. البته عدهای عنوانمیكنند كه میتوانستید این صحنه را طولانیتر كنید و یوسف میتوانستنصایح بیشتری داشته باشد. همچنین زلیخا هم میتوانست ولوله بیشتری بكند.طبیعی است كه باید تبعات سوء آن را هم میپذیرفتیم و احتمال وقوع بدآموزیزیاد بود كه ما سعی كردیم از آن اجتناب كنیم.

* اگر تفسیر ارائهشده شما را بپذیریم، باز هم ایراداتی بر آن وارد است، از جمله آن كه شماشخصیت مقتدری چون زلیخا را خرد كردید. زلیخایی كه در تاریخ همواره ازقدرت، اقتدار و عظمت آن یاد شده است و حتی حافظ شیرازی هم به این نكتهاشاره كرده است. قاعدتاً یكی از اصلیترین مواردی كه باعث برجسته شدنشخصیت حضرت یوسف(ع) میشود، علاوه بر زیبایی و عصمت، ایستادگی در برابرزنی مقتدر و مستحكم به نام زلیخا است، نه زلیخایی كه اینچنین در سریال شماضعیف و شكننده است. این طور فكر نمیكنید؟
به نظر من زلیخا در سریالیوسف(ع) با قدرت و اقتدار برخورد میكند و به یوسف میگوید كه من صاحب توهستم و تو برده منی و هر چه از تو بخواهم باید برآورده كنی.

*اتفاقاًیكی دیگر از ایراداتی كه به این سكانس وارد میكنند دیالوگ زلیخا است كهبه یوسف(ع) میگوید: «من میخواهم خودم را در اختیار تو بگذارم»، چرا كهزلیخا یوسف را برای خودش میخواست نه این كه بخواهد خود را در اختیار یوسفقرار دهد؟
زلیخا چه مقتدر باشد چه شكننده این عین آیه قرآن است كهزلیخا میگوید من برای تو هستم و در قرآن بیان شده است كه زلیخا به دنبالرسیدن به نفسانیات خودش بوده است، ضمن این كه این مسأله با بینش مذهبی ماهم در تضاد است. ما نمیتوانیم زن شوهرداری كه به دنبال خیانت و گناه استرا مثبت و مقتدر نشان بدهیم. این زن به دنبال هوای نفس خودش است، شایدبعدها تغییر كند اما در این مرحله به دنبال نفسانیات است و گناهكار است.

*از نقش زلیخا كه بگذریم انتقادات بسیاری متوجه نقش یوسف(ع) است. عدهایمعترض هستند كه چرا شما چهره یوسف را نشان دادید و ای كاش اجازه میدادیدبكر بودن چهره یوسف(ع) و تصویری خیالی كه هر كس از این چهره در ذهن دارددست نخورده باقی بماند.
ما به روایات و دستورهای دین گوش میكنیم. دردین مقدس اسلام نسبت به نشان دادن چهره انبیای الهی هیچ منعی وجود ندارد وتنها به تصویر كشیدن چهره پیامبر اكرم(ص) و ائمه معصومین(ع) نهی شده است،كما این كه در همین كشور خودمان قبلاً دهها فیلم مذهبی كه غربیهاساختهاند و انبیاء را به بدترین شكل به تصویر كشیدهاند، نمایش دادهایمو هیچكس هم اعتراضی نكرده است.

* اما قبول دارید كه چهره یوسف(ع) یك چهره خاص است؟
-ببینید قداستی كه برخی از ما برای نشان دادن چهره انبیاءالهی قائل میشویمبیشتر متأثر از نظرات شخصی و سلیقه مذهبی خودمان است. من گمان میكنم اگرچهره قهرمان یك فیلم نشان داده نشود تأثیر چندانی نخواهد داشت، چرا كهبیننده نمیتواند با آن ارتباط برقرار كند.

* یعنی شما با فیلم محمد رسول الله (ص) ارتباط برقرار نكردید؟
خیر.در این فیلم، با شخصیت محمد رسولالله به عنوان پیامبر عظیمالشأن اسلامدر آن حد كه باید، ارتباط برقرار نكردم، اما با حمزه به عنوان عموی پیامبرخیلی خوب ارتباط برقرار كردم. البته از آنجایی كه مصطفی عقاد كارگردانبزرگی بوده و بازیگران برجستهای هم در فیلم حضور داشتند و همچنین هزینههنگفتی برای ساخت آن خرج شد، این فیلم، فیلم خوبی از آب درآمد. به نظر منهنوز فیلمی كه حق مطلب را در مورد پیامبر اسلام(ص) ادا كرده باشد، ساختهنشده است.

* شما اشاره كردید به هزینههای هنگفت فیلم محمد رسولالله (ص). مگر شما هم هزینههای میلیاردی برای ساخت سریال یوسف(ع) دراختیار نداشتید؟
ما یك مدیر روابط عمومی داشتیم كه مجبور به اخراج ویشدیم، به دلیل این كه ایشان به وظیفهاش به خوبی عمل نمیكرد. ایشان بعداز این در مقطعی جریان مدیر روابط عمومی سیمافیلم شد و شروع به دروغگوییو سخنپراكنی در مورد سریال یوسف كرد. جالب این كه مسؤولان سیما فیلم كهخود از عوامل صدا و سیما بودند، مانع دروغگوییهای ایشان نشدند. مسؤولانسیمافیلم رقمهای دروغینی كه ایشان به عنوان هزینه ساخت سریال مطرحمیكردند را میشنیدند اما سكوت میكردند و این هنوز هم برای من یكمعماست. رقمهایی مثل 10، 12 و حتی 14 میلیارد تومان برای ساخت سریالیوسف(ع) عنوان شده است كه هیچ كدام واقعیت ندارد. قرارداد ما با صدا وسیما شش میلیارد و چهارصد میلیون تومان بوده كه البته هنوز نزدیك به سیصدمیلیونش را دریافت نكردهایم. البته كمكهای ناچیزی هم از منابع مختلفدریافت كردیم كه در كل بودجه ساخت سریال به 7 میلیارد تومان رسید.

* فكر نمیكنید 7 میلیارد تومان مبلغ زیادی است؟
خیر.7 میلیارد تومان در حال حاضر هزینه ساخت دو فیلم سینمایی فاخر است. مثلفیلم «روز رستاخیز» آقای درویش و فیلم «ملك سلیمان» آقای بحرانی. ما یكسریال 45 قسمتی ساختیم نه یك فیلم دو ساعته. آن هم یك سریال تاریخی با آندكورهای عظیم و هزینههای خاص خودش. ضمن این كه همین الآن هم سریالهایرتبه «الف ویژه» در حال ساخت هستند كه رقمهای بالای 18 میلیارد و 22میلیارد هزینه كردهاند و البته هنوز هم ناتمام ماندهاند.

*برگردیم به چهره یوسف (ع). به چه صورت فرد مناسب برای بازی در نقش یوسف (ع) را انتخاب كردید؟
مانزدیك به دو سال متوالی از افراد مختلف، اعم از حرفهای و غیرحرفهای تستگرفتیم. آلبومهای بسیاری تهیه شد و مجدداً تكتك چهرههای داخل آلبوم رابررسی كردیم و از ایشان تست گرفتیم و سرانجام آقای زمانی را انتخاب كردیم.

* آقای زمانی قبل از سریال «یوسف پیامبر» هم سابقه بازیگری داشت؟
خیر،ایشان اصلاً بازیگری نكرده بودند. چهره ایشان برای ایفای نقش یوسف(ع)مناسب بود، ضمن این كه از ایشان تست گرفتیم و احساس كردیم میتواند ازعهده این نقش برآید. بنابراین 5-6 ماه كلاس فشرده بازیگری بطور خصوصی برایایشان برگزار كردیم تا برای ایفای نقش آماده شود.

* قرارداد آقای زمانی به چه صورت بود؟
ایشانتا نوروز 87 با ما قرارداد داشت و ماهیانه 500 هزار تومان دریافت میكرد.سعی كردیم ایشان را تأمین كنیم تا نقش دیگری تا قبل از شروع سریال ایفانكند. چرا كه بكر بودن چهره ایشان برایمان مهم بود. مثلاً آقای اردلانشجاعكاوه نقش فرشته وحی را برای ما بازی كرد اما به دلیل بازی در چند نقشكمدی، قبل از شروع سریال، این نقش در ذهن بینندگان تخریب شد.

* در حال حاضر خبری از پروژههای جدید بازیگری آقای زمانی دارید؟
ایشانهنوز برای بازی در فیلمی مشغول به كار نشده است و بنا هم ندارد تا پایانسریال «یوسف پیامبر» در نقش دیگری ظاهر شود. این تصمیمی است كه خودش گرفتهو محبتی است كه به سریال دارد.

* راجع به بازیگر كودكی سریال «یوسفپیامبر» هم انتقاداتی شده است و عدهای معتقدند اگر جای بازیگران یوسف وبنیامین عوض میشد بهتر بود.
شاید جاذبههای بصری بنیامین بیشتر از یوسف بود اما خشونتی كه در چهره بنیامین وجود دارد در چهره یوسف نیست.

*شما عنوان كردید كه بكر بودن چهره حضرت یوسف(ع) برایتان مهم بود و دوستنداشتید مردم ذهنیتی منفی از بازیگر آن در خاطرشان داشته باشند. در موردبازیگر نقش حضرت یعقوب این حساسیت وجود نداشت؟ با توجه به این نكته كهآقای پاكنیت قبلاً نقش منفی هم بازی كردهاند، از جمله حضورشان در سریالروزی-روزگاری كه براحتی از ذهن بینندگان پاك نخواهد شد.
بازیگران دیگریهم بودند كه میتوانستند این نقش را بازی كنند اما به خاطر شخصیت مثبت ومعتقدی كه از آقای پاكنیت سراغ داشتم، همچنین توانمندی ایشان در بازیگریباعث شد كه انتخاب شوند.

* این مطلب كه خودتان مایل به بازی در این نقش بودهاید حقیقت دارد؟
بدم نمیآمد ولی رها كردن پشت دوربین در كارگردانی یك نقیصه است. كارگردان باید پشت دوربین باشد تا بر كارش تمركز داشته باشد.

* حدوداً 23 فیلم، كارتون و سریال از داستان حضرت یوسف(ع) ساخته شده است. شما تا قبل از ساخت این سریال چه تعداد از آنها را دیدید؟
منفقط یوسفی كه قبل از انقلاب در ایران ساخته شده بود را دیدهام. یك نسخههم از ایتالیاییها دیدم كه بسیار ضعیف بود و به نظر میرسید قصد تخریب وتحقیر تمدن مصر را داشتهاند. من در ندیدن این فیلمها تعمد داشتم، زیرانمیخواستم از آنها تأثیر بپذیرم.

* همزمان با پخش سریال یوسف در ایران، این سریال با دوبله عربی از شبكه الكوثر پخش میشود. آیا نظارتی بر دوبله سریال دارید؟
متأسفانهمن هنوز موفق به دیدن دوبله عربی سریال نشدهام. بر دوبله آن هم هیچنظارتی نداشته و ندارم. فقط مشاورهای با مدیر دوبلاژ داشتم و بازیگراناصلی را معرفی كردم تا صداهای بهتری برایشان انتخاب كنند.

* درحال حاضر برخی سایتهای اینترنتی اقدام به ضبط سریال از تلویزیون و قراردادن آن برای دریافت توسط كاربران میكنند. قصد ندارید سریال «یوسفپیامبر» را پس از اتمام با كیفیت بالا و قیمت مناسب به دست مخاطبان وعلاقمندان برسانید؟
سروش سیما چنین قصدی دارد و قرار است طی سه مرحله ودر هر مرحله 15 قسمت از سریال را روانه بازار كند. تا آنجا كه بنده خبردارم اولین 15 قسمت سریال برای پخش آماده شده است.

* و صحبت آخر؟
عدهایاز سر دلسوزی و خیرخواهی از سریال انتقاد میكنند. عدهای نیز با سینمایمذهبی مخالفند و انتقاد و كوبیدن سریال از سوی آنها امری عادی است. در اینمیان سكوت دوست برای بنده بیمعنی و غیر قابل هضم است. متأسفانه در جنگیكه دشمنان علیه سریال «یوسف پیامبر» بهراه انداختهاند من حمایتی از جانبدوستان نمیبینم و اگر هم حمایتی بوده است بسیار كم و نادر بوده. آیادوستان این سریال را یك سریال مذهبی و قابل دفاع نمیدانند یا این كه نسبتبه این سریال بیتفاوتند؟ اگر یوسف یك سریال مذهبی نیست كه قصور از من استو سكوت دوستان قابل فهم. اما اگر این طور كه از اخبار و شنیدهها برمیآید سریال یوسف یك اثر مذهبی است، بیتفاوتی ایشان در مقابل این همهعنادی كه آشكارا میبینند برای من قابل درك نیست. لااقل روش مسلمانی نیست،شیوه امر به معروف نیست.
بنده شخصاً وظیفه خود میدانم كه زمینه رشد وتشویق آثار مذهبی را فراهم كنم و اگر اثر خوبی در تلویزیون ببینم تماسمیگیرم و كارگردان آن را تشویق میكنم و یا در محفلی از آن اثر تعریفمیكنم ولی متأسفانه خیلی از مذهبیون ما سكوت كردهاند و دشمن با تمامتوان و عنادش این سریال را میكوبد و هیچ كس هم چیزی نمیگوید. این برایمن به هیچ وجه قابل فهم نیست.

* با این صحبتهایی كه فرمودید باز هم منتظر كار جدیدی از سوی شما باشیم یا خیر؟
بااین همه عنادی كه با سریال یوسف صورت گرفت و با این همه بیتفاوتی وبیمهریای كه دوستان نسبت به ما داشتند دیگر انگیزهای برای كار كردنندارم. واقعاً نمیدانم برای چه كسی باید كار كنم؟!


منبع: خبرگزاری فارس