بزرگترین کشف نسل ما این است که انسان می تواند با تغییر دادن نگرش خود زندگیش را تغییر دهد.

"ويليام جيمز"

در زير گزيده اي از روشهاي ساده براي رفع مشكلات زندگي از كتاب "سخت نگيريد و باور كنيد كه مهم نيست " نوشته دكتر ريچارد كارلسون ، ترجمه: مهدي قراچه داغي آورده شده است.

1- سخت نگيريد.

2- بر مهر و محبت خود بيفزائيد.

3- از خود يادگارهاي خوب بر جاي بگذاريد.

4- به ديگران كمك كنيد، اما با كسي در اين زمينه حرف نزنيد.

5- بياموزيد كه در لحظه اكنون زندگي كنيد.

6- بگذاريد اغلب حق به جانب ديگران باشد.

7- در محبت كردن پيشقدم شويد.

8- بپذيريد كه دنيا منصفانه نيست.

9- هفته اي يكبار يك نامه احساسي بنويسيد.

10- همه روزه از كسي تشكر كنيد.

11- به غريبه ها لبخند بزنيد، در چشمانشان نگاه كنيد و به آنها سلام كنيد.

12- به خاطر داشته باشيد كه در هر كار مشيت الهي در كار است.

13- سماجت را كنار بگذاريد.

14- به كودك كم بضاعتي كمك كنيد.

15- از سرزنش كردن ديگران دست بكشيد.

16- به جاي "آنچه مي خواهيد" به "آنچه داريد" فكر كنيد.

17- به احساسات خود گوش فرا دهيد.

18- زندگيتان را از عشق سرشار كنيد.

19- از قدرت فكرتان غافل نشويد.

20- طوري زندگي كنيد كه انگار اين آخرين روز زندگي شماست. وشايد هم باشد.