فردی به نام کریسپین جونز معتقد است که امروزه هر کسی یک گوشی موبایل بههمراه دارد که با آن از ساعت خبر دار شود. بنابراین میتوان با ساعت مچیکارهای دیگری انجام داد. بر اساس این گفته یک شرکت ساعتی را طراحی کرده کهبه جای نشان دادن ساعت مرتب به شما یادآوری میکند که زندگی کوتاه است وباید منتظر مرگ بود. بنابراین باید درست و مفید زندگی کرد. دو عقربه یساعت به شما میگوید :
به یاد داشته باش - تو خواهی مرد