ينروزها کافيست کمی دقت کنيد به اخبار منتشره از افريقا و خصوصا کنگو آنوقت
خواهيد ديد باز يک فاجعه انسانی ديگر در شرف وقوع است.
يکي از عکاسان مورد علاقه من که قبلا هم از کارش در همين جا نوشته بودم
JeromeDelay است که مسول بخش عکس AP در افريقا است او کسي است که در طول جنگامريکا در عراق سال ۲۰۰۳ تمام مدت جنگ را در بغداد بسر برد و عکسهايبسياري برای تمام جهان از شرايط کشور عراق مخابره کرد.
Jerome هفته اولهمين ماهي که در آن بسر مي بريم عکسي را از دو کودک افريقايي به جهانمخابره کرد در حالي که گريانند و به مدت سه روز مسيري معادل ۲۰ کيلومتر راطي کرده اند Protegee که بزرگتر از Response خواهر زاده خودش است او را بهپشت خود حمل می کند و هر دو بدنبال خويشاوندانشان می گردند.عکسبعد از انتشارش در AP مورد توجه رسانه ها قرار مي گيرد و بعر از چند روزاز دفتر مرکزی نيويورک از Jerome در خواست می کنند براي پيگيری سرنوشت دودختر خردسال به محل مورد نظر برگردد. او که خود قبلا قصد اينکار را داشتهبا مراجعه به محل مورد نظر و پيگيريهاي لازم موفق به يافتن مادر Protegeeبعد از ۱۰ روز در اردوگاهي می شود اما او به Jerome مي گويد کودکان او رايافتند اما او آنها( يعني دختر و نوه اش) را بخاطر نبود مواد غذايي کافيدر اردوگاه مجبور به ترک محل کرده و آنها را به روستا محل زندگيشانفرستاده است!
Jerome سرانجام سه عضو خانواده را کنار هم جمع کرده و اين عکس را می گيرد.