روزنامه مصری الاهرام با انتشار گزارشی تحلیلی درباره قدرت موشكی ایراننوشت: اگر ایران با حملهای از سوی اسرائیل مواجه شود در پاسخ، همزماناهداف آمریكایی و اسرائیلی را هدف قرار خواهد داد زیرا اینگونه ارزیابیمیكند كه تلآویو هرگز بدون هماهنگی با واشنگتن دست به چنین حمله بزرگینخواهد زد.
روزنامه مصری "الاهرام" نوشت: هر از گاهی اخباری مربوط بهآمادگی ایران و اسرائیل برای مقابله نظامی با هر گونه تهدید منتشر میشود،اسرئیل به دنبال متوقفكردن برنامه هستهای ایران است و تهران نیزمتقابلاً در تلاش برای كاملكردن برنامهها و اقدامات خود و مقابله با هرتوطئهای در مسیر تحقق نیافتن برنامه هستهای است.
در این مقاله كهبه قلم "حسین فتحالله" نگاشته شده، آمده است: اخبار منتشر شده حاكی ازدیدگاه دو طرف درباره مقابله با تهدیدات و شیوهها و تاكتیكهاست امااسرائیلیها نیك میدانند كه اگر قصد حمله به ایران را داشته باشند بایدبه جهانیان اثبات كرده و یقین حاصل كنند كه ایران در آستانه دستیابی بهبمب اتمی است زیرا آثار تخریبی، چالشها و واكنشهای ناشی از جنگ بسیارخطرناك خواهد بود.
در ادامه این مقاله آمده است: حوزههای اطلاعاتیغرب میگویند كه اسرائیل تمام تلاش خود را به كار بسته تا اطلاعات جدیددرباره برنامه هستهای ایران به دست آورد و این در حالی است كه ابعادگسترش برنامه هستهای ایران به قدری محرمانه و تحت حفاظت شدید قرار داردكه دستیابی به یك مورد از اطلاعات مربوط به آن نیز بسیار مشكل است.
الاهرامتأكید كرده است: اگر ایران با حمله نظامی مواجه شود در واكنش به آن،همزمان اهداف آمریكایی و اسرائیلی را هدف قرار خواهد داد حتی اگر اسرائیلبهتنهایی دست به این حمله زده باشد چرا كه ایران این گونه ارزیابی میكندكه اسرائیل هیچگاه بدون هماهنگی با آمریكا اقدام به این گونه حملات نظامیبزرگ نخواهد كرد.
الاهرام تأكید كرد: باید گفت پیشرفتها وآمادگیهایی كه ایران از آن خبر میدهد، تصادفی و از هراس قطعنامههایشورای امنیت نبوده و از نظر ما این را كاملاً نشان میدهد كه ایران"پیشرفت در برنامه هستهای" را برگزیده و در انتظار مقابله با هر تجاوزیاز سوی اسرائیل و آمریكاست تا با قدرت موشكی خود، پاسخ مناسب آن را بدهد.
نویسندهمقاله در ادامه پیشبینی كرده است كه حمله نظامی به ایران، سبب خواهد شدكه تهران برنامه هستهای خود را به دور از چشم آژانس بینالمللی انرژیاتمی و همچنین جهانیان ادامه دهد چرا كه نابودی برنامه هستهای این كشوربدون دلیل و توجیه قانعكننده صورت گرفته و این در حالی است كه هدف ایران،دستیابی به انرژی صلحآمیز هسته ای است و از سوی دیگر ایران دلایلی راكسب خواهد كرد كه آن را قانع میكند منافع آمریكا و اسرائیل در همه جهانرا هدف قرار دهد.
نویسنده الاهرام ابراز عقیده كرده است: در اینصورت، ایران پایگاههای آمریكایی در عراق و حوزه خلیج[فارس] و همچنیناسرائیل را موشكباران میكند.
این تحلیلگر خاطرنشان كرده است: حملاتایران با تكیه بر قدرت موشكی این كشور بهویژه آنچه در برهه اخیر شاهد آنبودیم صورت میگیرد و روز ۱۲ نوامبر (۲۱ آبان گذشته) ایران یكی ازموشكهای جدید خود را با برد دو هزار كیلومتر با موفقیت آزمایش كرد كهنشان از جهش بلند ایران در زمینه فناوری موشكی دارد.
نویسنده در ادامه نوشت: موفقیت آزمایش موشك "سجّیل" برای اسرائیلیها بسیار ناخوشایند است.
الاهرامدر تأیید این مطلب به اظهارات "عوزی روبین" مدیر سابق مؤسسه موشكهایدفاعی بالستیك رژیم صهیونیستی اشاره كرده كه گفته است: «موشك سجیل، شبیههیچیك از موشكهای كره شمالی، روسیه، چین و پاكستانی موجود نیست و جهشیبلند در توانمندی موشكی ایران به شمار میآید.»
روبین تأكید كرده استكه آزمایش موفق این موشك، ایران را در ردیف قدرتهای موشكی جهان قرارمیدهد و چهبسا این كشور بتواند در آینده موشكهای قارهپیما هم بسازد.
اینروزنامه مصری در ادامه آورده است: هیچ تحلیلگر نظامی نمیتواند از آنچهایران در روز چهارم آگوست گذشته درباره موفقیت در پرتاب موشك با برد سههزار كیلومتر اعلام كرد غافل بماند و علاوه بر این، تهران میتواند درصورت رویارویی با هر حملهای تنگه هرمز را بسته و عبور و مرور ۴۰ درصد ازتجارت نفت خام جهان را متوقف كند.