در شرایطی که باشگاه ابومسلم مبلغ 40 میلیون تومانبه حساب ناصر حجازی واریز کرده است، ویحاضر به ثبت قراردادش با اینباشگاه در هیات فوتبال خراسان رضوی نمیشود.


با گذشت چند هفته از حضور ناصر حجازی در باشگاه ابومسلم، این مربینام آشنا به دلیل برآورده نشدن پیش شرطهایش همچنان از امضای قرارداد رسمیبا این باشگاه لیگ برتری سرباز میزند و مدیران ابومسلم را به اجرایتعهدات خود تشویق میکند تا قراردادش را امضا کند.

یکی از دست اندرکاران اجرایی باشگاه ابومسلم در گفت وگو با شبکه ایرانمیگوید: "ناصر حجازی برای امضای قرارداد با ابومسلم سه شرط را عنوان کردهبود که در حال حاضر تنها دو شرط از شروط ناصر حجازی اجرا شده است."

وی در خصوص شروط ناصر حجازی میگوید: "زمانی که ناصر حجازی به مشهدآمد در گفت و گو با مدیران ابومسلم خواستار پرداخت نقدی بخشی از قراردادخود شد و در کنار آن اعلام کرد با دو بازیکن خارجی و یک بازیکن ایرانی بهتیم اضافه شوند، همچنین برای آغاز به کار باید 50 درصد از طلب معوقهبازیکنان پرداخت شود، باشگاه ابومسلم نیز برای این که حجازی کارش را آغازکند بازیکنان مورد نظر وی را به ابومسلم آوردند و مبلغ 40 میلیون تومان بهعنوان پیش پرداخت به او دادند اما موضوع پرداخت طلب بازیکنان به دلیلمشکلات مالی هنوز تحقق نیافته و به همین علت حجازی از ثبت قراردادش باابومسلم سرباز میزند."

این مقام آگاه که تمایلی به ذکر نامش ندارد، توضیح داد: "ناصر حجازیبا این شرط میخواهد شرایط برای فعالیتش در ابومسلم فراهم شود اما مدیرانباشگاه ابومسلم هم پول کافی برای پرداخت به بازیکنان را در اختیار ندارد،اما با این حال مدیرعامل و مالک باشگاه امیدوار است ظرف روزهای آینده اینمشکل حل شود."

در شرایطی که مدیران ابومسلم با کابوس بی پولی دست و پنجه نرممیکنند، تهدید ناصر حجازی مبنی بر خروجش از مشهد برای همیشه مشکل جدیدیبر مشکلات فراوان باشگاه ابومسلم اضافه کرد.

ناصر حجازی صبح امروز در گفت و گو با چند خبرنگار به مدیران ابومسلماولتیماتوم داد که اگر تا 48 ساعت آینده پول بازیکنان پرداخت نشود از مشهدبرای همیشه خارج خواهد شد.

اولتیماتوم ناصر حجازی به فاصله کوتاهی موجی از نارضایتی را در بینبازیکنان این تیم به راه انداخت به شکلی که برخی بازیکنان اعلام کردند اگرطلب معوقه آنها پرداخت نشود در بازی هفته هجدهم مقابل استقلال به میداننخواهند رفت.

با این اوضاع به نظر میرسد دومین تیم لیگ برتری مشهد نیز در آستانهبازی با استقلال تهران با مشکل شدید مالی رو به رو شده است تا نگرانیمدیران ورزشی مشهد بیشتر از هر زمانی در خصوص سرنوشت این دو تیم احساس شود.