مسئولان فوتبال استان اصفهان استادیوم فولاد شهررا به منظور برگزاری دیدار های تیم فوتبال فولاد سپاهان در جام باشگاه هایآسیا به اسکوربورد مجهز می کنند.
سال گذشته ورزشگاه فولاد شهر به دلیل نداشتن اسکوبورد از لیستورزشگاه های برگزار کننده بازیهای لیگ قهرمانان آسیا خارج شد تا سپاهاندیدارهای خود را در ورزشگاه ازادی تهران بر گزار کند. در این راستا امسالبا اضافه شدن دو سهمیه دیگر به سهمیه های ایران در جام باشگاههای آسیامسئو لان استان اسفهان را بر آن داشته تا دیدارهای سپاهان را در فولاد شهربرگزار نمایند.
به همین دلیل مسئولان باشگاه ذوب آهن مجبور شدند تا برای نصب یکاسکوربورد پیشرفته در فولاد شهر با مسئولان شرکت "تتا" وارد مذاکره شوند.
گزارش ایسکانیوز حاکیست، این اسکوربورد برای بازی های سپاهان در لیگقهرمانان آسیا در ورزشگاه فولاد شهر نصب خواهد شد که در حدود 300 میلیونتومان برای ذوبی ها هزینه در برداشته است.