جایگاه روابط عمومی الکترونیک در سازمان های الکترونیکی

خلاصه : در اين نوشته اشاره اي بر اهميت و نقش روابط عمومي الکترونيکي در سازمان خواهد شد.

متن مقاله:

حیطهوظایف و فعالیت هایی که امروزه برای واحدهای روابط عمومی الکترونیکی تعریفمی شود سامل موارد مختلف و متعددی است که در حوزه های تبلیغات، بازاریابی،اطلاع رسانی، انتشاراتی و... انجام می پذیرد.

امروزه رسالتهایبازاریابی و روابط عمومی تا حدود زیادی به هم نزدیک شده اند به گونه ای کهتوسعه روابط عمومی الکترونیک بستر توسعه بازاریابی الکترونیکی را فراهمکرده است.کارمندان و روابط عمومی الکترونیک

یکیاز چالش های اساسی مدیران و سازمان در پیاده سازی موفقیت آمیز روابط عمومیالکترونیک چالش هایی است که آنها در مواجه با کارمندان پیش رو دارند.کارمندانی که به شیوه های سنتی عادت کرده اند و اکنون باید خود را با روشها و ابزارهای جدیدی هماهنگ سازند . همانطور که می دانید هر روش و ابزارجدیدی با خود فرهنگ و نیازهای جدیدی به همراه دارد و برای مثمر ثمر واقعشدن در جریان اهداف و برنامه های سازمان ضروری است که فرهنگ برخورد واستفاده مناسب از تکنولوژی های جدید در میان کارمندان گسترش یابد این کاراز طریق آموزش های متناوبی صورت می گیرد که فراخور زمان به کارمندان ارائهمی شود.

تمام این کارها به دلیل نقش جدیدی است که انشان و تکنولوژیبه عنوان مکمل یکدیگر پیدا کرده اند. گسترش فرهنگ تکنولوژی پذیری در میانکارمندان روابط عمومی باعث تعالی جایگاه سازمان در میان مردم شده و ذهنیتمثبتی از سازمان در آنها بر جای می گذارد. کارمندان روابط عمومی الکترونیکدر پاسخگویی به نامه های الکترونیکی، نمابر ها، تلفن ها، اطلاع رسانی ازطریق سایت سازمان و... نهاست سرعت و دقت را به خرج خواهند داد تا مراجعهکننده تمامی اطلاعات مورد نظرش را به دست آورد. در اختیار داشتن کارمندانعلاقه مند و حرفه ای می تواند شما را در بهره برداری از قوه خلاقیت آنهایاری دهد.روابط عمومی الکترونیک هویت مجازی سازمان

توسعهفناوری اطلاعات و دنیای وب عرصه های جدیدی را برای رقابت بین سازمان هاگشوده است. از این رو تمامی سازمان ها باید در دنیای مجازی به دنیال کسباعتبار و هویت تازه ای باشند چرا که اصول و چهارچوب های کاری آن با دنیایواقعی متفاوت است.در صورت پر رنگ بودن نقش و هویت مجازی سازمان شما در عصراطلاعات و ارتباطات وجود جایگاه سازمان نیز بالاتر و پر اهمیت تر خواهدشد. وِيژگی دنیای کسب و کار مجازی در این است که دست یابی به شهرت و هویتمطلوب ممکن است در طی چندین سال حاصل شود ولی از دست دادن اعتبار در عرضچند دقیقه صورت خواهد گرفت یکی از مهمترین دلایل اهمیت دست یابی به هویتمعتبر مجازی برای سازمان عدم شناخت مردمی که در دنیای مجازی وب اقدام بهخرید و معامله می کنند از سازمان شماست لذا باید از شیوه ها و ترفندهایموجود در جذب و جلب اطمینان و نظر ایشان به شرکت و ترغیب در جهت خرید اولو خریدهای بیشتر صورت گیرد.

روابط عمومی الکترونیک به عنوان اولینواحدی که مردم در دنیای مجازی به هنگام ارتباط با سازمان با آن برخورد میکنند می تواند نقش تعیین کننده و بسیار مهمی را در طراحی و ایجاد یک ذهنیتشایسته و مناسب حال سازمان به انجام برساند برای این کار ضروری است کهمدیران ار تمام ظرفیتهای اطلاع رسانی و تبلیغی و ابزارهای تکنولوژيکیموجود برای طراحی و معرفی هویت جدید در دنیای مجازی استفاده کنند