چند قدم به سوی بازاریابی حرفهای
در emailاش نوشته بود:
«به عقیده من چاپ کردن آگهی و بروشورها اولین قدم است.»
متأسفانهاو اولین شخصی نیست که اینگونه فکر میکند. علاوه بر این، این همان چیزیاست که همه فکر میکنند و عاقلانه است و برای شروع روشی منطقی است. اینگونه نیست؟
کسانی که درباره روشهای بازاریابی با من صحبت میکننددنبال راههای جدیدی هستند و میخواهند با بهترین روش کار خود را شروعکنند و از آگهی و بروشورها نیز استفاده میکنند.
اما حقیقت این است که اگر از آگهیهای تبلیغاتی آنچنانی و سه تا خورده استفاده شود، هزینه بالایی داشته و آنچنان مؤثر نخواهد بود.
بروشورهاو آگهیهای تبلیغاتی تنها چند ماه مفید واقع میشوند ولی بعد از آن چهباید کرد؟ و اگر بروشورها مفید نبود بهترین راه چه راهی است؟ برای پی بردنبه این نکته باید ابتدا به سراغ 10 مرحلهای که من ذکر کردهام بروید کهاز این قرار است.
1- برنامهریزی: درست است که در این باره چیزهاییشنیدهاید اما هنوز هم افراد زیادی هستند که این کار را انجام میدهند. پسباید به تواناییها، مهارتها و علاقههایتان پی ببرید و بدانید که در چهزمینهای مهارت دارید؟ درباره چه چیزی دوست دارید بیشتر بدانید؟ و آیا قبلاز این با مشتریهایی کار کردهاید و تاکنون با کدام مشتریها، نتایجبهتری به دست آوردهاید؟
و اگر نمیدانید که مشتری ایدهآلتان چه کسی است، چه باید بکنید، چگونه بیاندیشید، حتی قدم دوم را هم برندارید.
2-حیطه فعالیتی برای خود در نظر بگیرید: قبل از هر چیز باید بازار خود رامشخص کنید (یا بدانید که چه چیزی را میخواهید بیاموزید). افراد در اینبازار با مشکلاتی مواجهاند و میخواهند آنها را حل کنند و مشکلات مالینیز دارند.
آیا افرادی که اینگونه فعالیت دارند سازمان و یا کنفرانس سالانه تشکیل میدهند؟
آیادر اینجا لیستی برای خرید وجود دارد؟ و اگر چنین مکانی را نتوان به دستآورد باید بازار دیگری را به دست گرفت و سفارشها را تغییر داد.

3-گوش دهید و بیاموزید: با افرادی که میخواهید با آنها فعالیت داشته باشیدصحبت کنید و زبانشان را یاد بگیرید و بیاموزید که چگونه باید نیازهایشانرا برطرف سازید، از آنها راهحل بپرسید و از آنها بپرسید که دنبال چهراهحلهایی برای حل مشکلاتشان هستند.
4- بازاریابی تبلیغاتی خود راتوسعه بدهید: در 15 ثانیه پیشنهادات و سفارشات را توصیف کنید و مطمئن شویدکه پیامتان حاوی دو چیز باشد: به چه کسی کمک میکنید، مشکلاتشان وراهحلهایتان. (این مربوط به افرادی است که با آنها کار میکنید، نه خودشما).
برای فعالیتی که انجام میدهید اسمی بگذارید و کارتهایی چاپ کنید و یا بخرید.
کارتهایسایت VistaPrint.com بسیار خوب است و برای شروع (10 یا 15 دلار) بسیارمناسب؛ بهتر است کارتی که انتخاب میکنید یک دعوت برای ارتباط داشته باشد.به عنوان مثال کارتهای من download هم دارد.
5- از ابزارهای جذاباستفاده کنید: به عنوان مثال مشکلات مشتریهای خود و مسایل مربوط به آنهارا به صورت نکاتی از 1 تا ... طبقهبندی کنید.
6- یک Website بسازید:با آن میتوانید کارتپستالهایی را به سوی مشتریها و بازدیدکنندههایسایت ارسال کنید و منطقهای برای پست الکترونیکی در نظر بگیرید.
یکی از بهترین روشها همین روش است و میتوان از سایت [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] استفاده کرد و این روش اگر کمتر از 1000 درخواست داشته باشد، هزینهای ندارد. اما با لیستهای بیشتر میتوان از سایت ([برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]) استفاده کرد.
7-شروع به آموزش کنید: درباره مشاوره و مربیگونه عمل کردن تصمیم بگیرید وداستانهایی از موفقیت خود بسازید و به مشتریها بشناسانید.
8- به 5 تا10 نفر از مشتریهای خود کمک کنید: با افرادی درباره بازاری که داریدمشاوره کنید و خدمات تجاری را در شروع کار فراموش نکنید و از یاد نبرید کهمشخصات مشتریان خود را از آنها بگیرید و بیشتر به نوع و خصوصیات مشتریانتوجه کنید تا به تعدادشان.
9- برنامههای گروهی را توسعه دهید: برنامه وسیعی تدارک ببینید، این باعث جذب بیشتر مشریان میگردد.
10- به کار خود تداوم ببخشید:
باورود مشتریهای اولیه و امیدواری نسبی به تبلیغ و بازاریابی خود خاتمهندهید و در کار خود چون گذشته، تداوم ببخشید و از راههای علمی پیش رویدتا به متخصصان، مشاوران و مربیان بازاریابی تبدیل شوید.
میتوانید مقاله و نوشتههایی چاپ کنید. اگر 6 ماه این کارها را انجام دهید مطمئناً موفق میشوید.