استراتژي مهم در مديريت بخش فروش

چکيده:

بخش فروش يکي از مهمترين بخشهاي بنگاه و سازمان مي باشد و مديريت اين بش نيز مهمتر.

بخشفروش درواقع گلوگاه استراتژيکي بنگاه است.که بايد با يک سري استراتژيهايراهبردي ،اين بخش را تقويت کرد اصولي را در اين مقاله که با استفاده ازروش تحقيق پيمايشي و يا زمينه يابي صورت گرفته برايتان بيان مي کنيم که بانصب اصولي اين راهبردها بتوان اين گلوگاه استرتژيکي را تقويت نمود.


مقدمه :


دراين مقاله که چکيده اي از تحقيق و پرس و جو از چندين بنگاه موفق بوده استتوانستيم 10 مورد از مهمترين استراتژيهايي که باعث شده اين بنگاه ها درقسمت مديريت بخش فروش موفق عمل کنند را برايتان آورده ايم که با تمرين وممارست قادرخواهيد بود به راحتي اين قسمت مهم را درشرکت يا بنگاه تقويتنمائيد.
10 استراتژي مهم در مديريت بخش فروش

محمدرضا - نوروزي


[email:1ge69oob]mr.noruzi@yahoo.com[/email:1ge69oob]


چکيده:


بخش فروش يکي از مهمترين بخشهاي بنگاه و سازمان مي باشد و مديريت اين بش نيز مهمتر.


بخشفروش درواقع گلوگاه استراتژيکي بنگاه است.که بايد با يک سري استراتژيهايراهبردي ،اين بخش را تقويت کرد اصولي را در اين مقاله که با استفاده ازروش تحقيق پيمايشي و يا زمينه يابي صورت گرفته برايتان بيان مي کنيم که بانصب اصولي اين راهبردها بتوان اين گلوگاه استرتژيکي را تقويت نمود.


مقدمه :


دراين مقاله که چکيده اي از تحقيق و پرس و جو از چندين بنگاه موفق بوده استتوانستيم 10 مورد از مهمترين استراتژيهايي که باعث شده اين بنگاه ها درقسمت مديريت بخش فروش موفق عمل کنند را برايتان آورده ايم که با تمرين وممارست قادرخواهيد بود به راحتي اين قسمت مهم را درشرکت يا بنگاه تقويتنمائيد.


استراتژيهاي مهم و کاربردي بخش مديريت فروش عبارتند از:

1) براي شرکت خود يک آرم و لوگوي خاص و خاطره انگيز در اينترنت تهيه کنيدطوري که ديدن آن ، خاطرات شيرين را تداعي کند.


به طوري که با اولين نگاه اولين تاثير که همان مهمترين و اثر بخش ترين ميباشد را ايجاد کند. به عنوان مثال : اگرمحلي فکر مي کنيد . و مشتريا نتانيک قشر خاص و يا يک قوم يا يک شهرستان خاص هستند . حتما" از نمادهاي پرخاطره مثل مشاهير آن قوم و ملت و شهر يا به آن چيزي که شهرت و افتخار ميورزند استفاده کنيد .


سعي کنيد در اين بند تاکيد بيشترنماييد زيرا که درواقع مهمترين شروع و دروازه تجارت شما مي باشد و البتهدر بخش بازرگاني و با زاريابي به عنوان مهمترين دروازه مورد بحث و بررسيمطرح مي شود چون اگرکالاي توليد شما از لحاظ قيافه، به نظر مشتري جالب وجذاب بيايد .قبول خواهد کرد که در مورد آن کالا با شما بحث کند و مزايا ومعايب آن را پرس و جو کند . و الا اگر در اولين لحظه از کالا خوشش نيايداصلا" سراغ امتيازات و مسائل ديگر آن نخواهد رفت .


2) کالاي خودتان را در تمام نقاط اينترنت تبليغ کنيد . وجايزه زيادي براي آن مطرح کنيد .


بهطوري که حتي به مشترياني که مي خواهيد جايزه بدهيد از کالاي شرکتهاي ديگرنيز استفاده کنيد و فقط در قسمت کوچکي از آن در مورد کالاي خود تبليغ کنيد.


مثلا" اگر شما توليد کننده لوازم بهداشتي هستيد ، کوپنهايخاصي را براي خريداران ارائه دهيد.که به قيد قرعه جوايزي به آنها که ممکناست شامل يک دستگاه لپ تاپ يا يک دستگاه چرخ خياطي باشد ارائه دهيد.


3) فضاي تبليغاتي در توليدات الکترونيکي براي خود ايجاد کنيد .


مثلا"درسايتهاي اينترنتي يا هفته نامه ها و ماهنامه هاي الکترونيکي که به صورتهفته نامه يا ماهنامه تهيه وتوزيع مي شوند. انجام دهيد.


اينروش نيز مي تواند در خيلي مواقع مهم جلوه کند . زيرا استفاده کننده گان ازاينترنت کم کم رو به استفاده بيشتر ازخبرنامه ها وهفته نامه ها رو نهادهاند .


فضاي اينترنتي در شرکتهاي سازنده سخت افزار هايکامپيوتري ايجاد کنيد .و يا درسايتهايي که امتيازدادن فضا و عملياتHosting را انجام مي دهند،تبليع کنيد.زيرا از جمله مسيرهاي پر رفت و آمدمسيرهاي مشتريان است که نبايد از دست داد . سعي کنيد در اين بخش نيز آگهيخود را بسيار گيرا و جذاب تهيه نماييد . تا اين دروازه را نيز از دستندهيد.


4) کالايتان را با ديگر کالاي رقبا حداقل همسان نماييد


مثلا" اگر شرکت رقيب براي همان کالا 10% تخفيف مي دهد شما نيز سعي کنيد حداقل 10% تخفيف بدهيد.


قدرت رقابت با رقبا يکي از شرکتهاي اصلي در تجارت سازمان است .


يا اگر ديديد که شرکت رقيب امتياز ويژه اي براي کالاي داده است هيچ وقت تعلل نکنيد و شما نيز دست به اقدام بزنيد .


5) قيمت کالايتان را با خدمات و توليداتتان هماهنگ سازيد .


سعي کنيد قيمتي که به يک کالا اختصاص داده ايد، قيمت منطقي باشد نه قيمت بيشترو نه کمتر .


اگر کالاي با ارزشي را با قيمت خيلي پايينتر عرضه کنيد باعث خواهد شد که تاثير عکس روي فروش شما داشته باشد .


وباعث شود که خريداران کالاي شما به قيمت پايين کالا شک کنند و احتمال دهندکه حتما"عيب و ايرادي در کالاي شما هست و برعکس اگر قيمت کالا، بيشتر ازقيمت واقعي آن باشد باعث خواهد شدکه فروش شرکت شما بسيار پايين بيايد وبرقسمت فروش شرکت تاثير سنگيني خواهد داشت .


6) حتما" مزاياي کالاي توليدي خود را در ليست تبليغاتي کالا و يا برچسب و يا کاتالوگ آن ذکر کنيد

تماميويژگي ها و مزاياي کالايتان را از ريز تا درشت در کاتالوگ کالا بنويسيد .ليست پر بار مزايا در کاتالوگ يکي از استراتژي هاي مهم بازاريابي استالبته به شرط اينکه کاملا" واقعي و غير اغراق آميز باشد. چون اگر عکس يکياز مزايا وجود داشته باشد در اينصورت تاثير خيلي بدي هم بر فروش شرکت و همبر اعتبار شرکت خواهد گذاشت.


7) کارشناسانه به بازاريابي و تجارت اقدام کنيد .


وقتيکه بخواهيد کالايتان را به بازار ارائه دهيد از همان مراحل بدوي و شروعتوليد کالا سعي کنيد استادانه وکارشناسانه عمل کنيد . قبلا" کاملا" بهتمام فن و فنون تجارت آشنا شويد . و بعدا" اقدام نماييد . همان طور کهمولا عاي(ع) مي فرمايند :


قبل از اينکه اقدام به تجارت کنيد فن و فنون آن را قبل از اقدام به تجارت بياموزيد .


هر چه قدر استادانه وارد صحنه تجارت شويد ميزان شکستهايتان به همان اندازهکمتر خواهد شد . سعي کنيد از تجارب سايرين درامر تجارت استفاده کنيد .وهيچ قت تماما" تک روي نکنيد .

8) خود و کارمندان شرکت خود را بياموزيد که با تمام مشتريان مودبانه رفتار کنند .


حتما"خود و تمام کادرو پرسنل خود را طوري تربيت نماييد که مودب باشند. ومودبانه تر رفتار کنند . حتي اگر بعضي از مشتريان شرکت شما بي ادبانهرفتار کنند . شما و کادرتان موظفيد از منشور اخلاقي اطاعت کنيد وبا احترامو ادب رفتار کنيد .


اگر مشتري سر شما داد کشيد کار او راسريع حل کنيد زيرا شديدا" و سريعا" در فروش کالاهايتان و يا خدماتتانتاثير خواهد گذاشت . و باعث خواهد شد که يک تبليغات منفي روي شرکت شماداشته باشد .


9) در اولين بازديد روي سايت شرکت، بهترين و مهمترين تاثير گذاري را نمايد .


همانطور که در بندها و عملکردها پيشين ذکر کرديم اولين تاثير مهمترين وپايدارترين تاثير است . پس اين فرصت را از دست ندهيد. وپايدارترين تاثيررا روي مشتري بگذاريد . تا مشتري جذب شرکت شما شود البته ياد آوري مي کنيمکه هيچ وقت سعي نکنيد که از اين بند سو استفاده شود ، مثلا" تبليغاتهايدروغين انجام ندهيد .


سعي کنيد بارزترين و مهمترين کالاي توليدي خود را درمعرض ديد قرار دهيد .


10) به عضويت انجمنهاي تجاري مشهور و معروف در آييد .


بهعضويت در آمدن در اين انجمنها ،سبب مي شود که يک نوع اعتبار به شرکت شماايجاد شود . و به اعتبار شرکت شما افزوده شود و حتما" اين عضويت را در بخشمعرفي شرکت خود ياد آوري کنيد که شما به عضويت انجحمنX در آمده ايد .


نتيجه گيري:


بااستفاده از استراتژيهاي ذکر شده در اين مقاله شما 10 عملکرد استراتژيک رادر بخش مديريت فروش را که اکثر شرکتهاي مهم دنيا با استفاده از ايناستراتژيها به سطح مطلوب در اين بخش رسيده اند ،را ياد گرفتيد از شماانتظار مي رود با تمرين و ممارست و بکارگيري صحيح اين دستورالعملها دروازهشرکت را در بخش فروش تقويت نمائيد.


منابع و ماخذ:


1. 4Ways To Outshine Your Competitors' Customer Service


2. Customer Service Tips From 2 Top Retailers.


3. Secrets of Customer Service


4. Customer Relationship Management.


5. Customer Service, Niche Market


6. More Customer Service Articles


7. Marketing Library


8. Customer Service


9. Secrets of Good Customer Service


10. Good Customer Service Is No Longer Enough


محمدرضا - نوروزي


مديريت دولتي