اشتباه فاحش مديران ارشد


شيد فکر کنيناين مقاله به مهندسي مکانيک ربطي نداره ولي بايد بدونين که يه مهندس وقتيميتونه آينده کاري موفقي داشته باشه که درست مديريت کنه و بتونه بهترينتصميم رو به وقتش بگيره. پس بهتره که بيشتر به حرفه مديريت بها بديم. درمقاله زير ميتونيم ببينيم که چرا بعضي از مديران آنچنان که بيد موفقنيستند...!

» رابرت دانهاممدير پيشين سيستمهاي كامپيوتريموتورولا و بنيانگزار برنامة سراسري پرورش مديران اجرايي 14 اشتباه فاحشمديران ارشد را بدون توجه به صنعت چنين توصيف مي كند:

1- گوش ندادن:

»به سخنان كاركنان خود توجه نمي كنيد بلكه فقط با آنها صحبت مي كنيد. نتيجهاين شيوه فقدان تعهد, وفاداري و احساس تعلق و نيز افزايش انزجار و دلسرديكاركنان است.

2- افراط در تعهد:

» اگر نتوانيد كاركنانيپرورش دهيد كه در مواقع لازم بتوانند پاسخ منفي دهند, به جاي يك استراتژيموفقيت آميز، با كار بيش از حد, دستاورد اندك, نارضايتي مشتري و«قهرماناني مرده» دست به گريبان خواهيد بود.

3- دل خوش كردن به آمار و ارقام:

»آمار و ارقام تنها نتيجه فرعي تصميمات شما هستند. انجام اقداماتي به منظورتغيير اعداد, بدون توجه به عوامل پديد آورنده اين اعداد (از جملهپيشنهادهاي ارزشمند, اجراي عالي, رضايت مشتري و انگيزه و اشتياق كاركنان),ونيز بدون توجه به مديريت اين عوامل, در نهايت به نتايجي مخرب مي انجامد.

4- پذيرش تعهدهاي مبهم و نامشخص يا پرهيز از تعهد:

»توافقهاي مبهم و نامعين و فقدان استانداردي روشن براي ايجاد و پذيرش تعهدو مديريت آن، به اتلاف نيرو و كناره گيري كاركنان مي انجامد. همچنان كهپرهيز از پذيرش تعهد و مسئوليتي روشن نيز همين نتايج را در پي خواهد داشت.

5- توجه به مشتري در اولويت آخر:

» انجام وظيفه بدون توجه به واكنش مشتري به آنچه انجام شده و چگونگي انجام آن, رضايت مشتري را سلب مي نمايد.

6- ترس و بي ميلي نسبت به ارزيابي عملكرد:

»گفتگوي صادقانه و مستقيم، يك مهارت ارزشمند است كه انجام آن مستلزم مقداريجرأت و شهامت است. مديران ارشد بايد ياد بگيرند كه زمينه هاي ارايهبازخورد مستقيم و به موقع عملكرد را فراهم نمايند.

7- تيم سازي, فقط به شكل صوري:

»تيمها تنها گروه هايي از افراد نيستند كه با هم كار مي كنند, مهارتهايايجاد تيمهاي واقعي با عملكردي مطمئن و اثر بخشي, بايد آموخته شوند وواقعيت اين است كه, كمتر كسي از اين مهارتها برخوردار است.

ايجادتعهد, توانايي شنيدن, مديريت, روحيه مبارزه و غلبه بر كاستي ها , مديريترضايت مشتري, برنامه ريزي اثر بخش, استانداردهاي مشترك واضح و روشن, اصولاخلاقي معين, حضور و موجوديت و منفعل نبودن.

8- خالي بودن چنته مديريت:

»مديريت اثر بخش مستلزم دامنه اي از مهارتهاست و اغلب مديران همه مهارتها وتوانائيهاي لازم را ندارند. كليدي ترين اين توانايي ها عبارتند از تيمسازي, توانايي ايجاد تعهد، توانايي شنيدن، مديريت روحيه، مبارزه و غلبه برکاستي ها، مديريت رضايت مشتري، برنامه ريزي اثربخش، استانداردهي مشترکواضح و روشن، اصول اخلاقي معين، حضور و موجوديت و منفعل نبودن.

9- دستور دادن به جاي درخواست كردن و ايجاد تعهد:

»احساس تعلق و تعالي در افرادي كه صرفاً فرمان پذيرند ديده نمي شود ومعمولاً دستور دادن به امتناعي همراه با آزردگي مي انجامد. در واقع آنچهكه در پي آن هستيم, احساس تعلق به سازمان, غرور و دلبستگي است و اينهاوقتي ايجاد مي شود كه فرد نسبت به آنچه انجام مي دهد, متعهد باشد.

10- ناتواني در ايجاد اعتماد يا غلبه بر عدم اعتماد:

»اعتماد احساسي مبهم برخواسته از سوابق قبلي نيست. ايجاد اعتماد, بازسازي وحفظ اعتماد موجود مهارتهاي ارزشمندي هستند كه كمتر در رفتار مديران مشاهدهمي گردند و بايد آموخته شوند.

11- نداشتن طرح كاري روشن:

»يك هدف كمي يا بيانيه چشم انداز, تنها بخشهايي از يك طرح كاري هستند. طرحكاري مستلزم يك استراتژي روشن, نقشها و مسئوليتهاي روشن, ارزش و اهميتكافي براي مشتريان و تيمي آماده و توانمند براي اجرا است.

12- چون من گفتم:

»شدت عمل تنها به دستور دادن منتهي مي شود نه جلب احترام و تعهد ديگران.شدت عمل قدرت و نشاط سازمان را نابود مي كند و كاركنان را ضعيف و شكستخورده رها مي سازد.

13- متعهد نبودن به يادگيري:

» مابايد ياد بگيريم كه از اشتباهاتمان، موفقيتهايمان و تجاربمان بياموزيم. مابايد ياد بگيريم كه چگونه از ديگران بياموزيم؛ بويژه از آنها كه ريسك كردهاند و موفقيت و شكست را تجربه نموده اند.

14 - بدبيني و عيب جويي نسبت به مديريت:

»افراد داراي حرفه مديريت, مديران و به طور كلي فرهنگ موجود, اغلب به شيوهاي عيب جويانه و به نحوي استهزا آميز به مديريت مي نگرند.

» برايتعيين استاندارد مهارت هاي مديريتي و برنامه هاي اثر بخش تعهد لازم است.رابرت دانهام با بيش از بيست سال تجربه به عنوان مدير اجرايي و پرورشدهنده مديران اجرايي در اين مسير بر تعيين دقيق زيربناها و مهارتهاي عملي,تعهد, اعتماد, ارزش و رضايت, به عنوان پايه هاي مديريت موثر و رهبري شركتتاكيد مي كند.

آيا بزرگترين اشتباهات مديران ارشد درسازمان وصنعت شما نيز همين اشتباهات است؟ اگر دانش و تجربه رابرت دانهام به وياجازه داده است كه درباره اشتباهات مديران كشورش اظهار نظر نمايد، شما هممي توانيد با تكيه بر دانش و تجربه خويش اشتباهات فاحش مديران را در سطوحمختلف برشماريد.

نوشته رابرت دانهام

ترجمه: آزاده زماني

منبع:

مجله مديريت دانش سازماني

تاريخ ارسال:13 آذر 84