نمایش نتایج: از شماره 1 تا 5 , از مجموع 5

موضوع: بررسی توجه به نیازهای پیروان به عنوان عامل افزایشدهندة قدرت

 1. #1
  کاربرسایت SAREH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۳۰
  نوشته ها
  605
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  بررسی توجه به نیازهای پیروان به عنوان عامل افزایشدهندة قدرت

  بررسی توجه به نیازهای پیروان به عنوان عامل افزایشدهندة قدرت مدیریت...
  نوع اطلاعات: مقاله
  نویسندگان: دکتر مجتبی اسکندری
  موضوعات: امام خمینی (ره) ؛ علماء و صاحبنظران ؛ اسوه های مدیریت و رهبری ؛ مصادیق عینی و عملی
  کلمات کلیدی: رهبری ؛ قدرت ؛ منشأ قدرت ؛ پایگاه قدرت ؛ نیازهای اولیه ؛ نیازهای ثانویه ؛ نفوذ
  تاریخ ورود اطلاعات: 1385/09/26

  چکیده: عنوان: بررسی توجه به نیازهای پیروان به عنوان عامل افزایشدهندة قدرت مدیریت و رهبری حضرت امام خمینی(ره) در ایران
  قدرت،کانال نفوذ بر دیگران است. مدیر برای انجام موفقیتآمیز وظایف خود، خصوصاًوظیفه هدایت و رهبری نیازمند قبول مسئولیت است. و برای تحقق مسئولیتهایخود لازم است توانایی کسب فرمانبرداری دیگران را دارا باشد. بنابراینرهبرانی که قدرت را میشناسند و میدانند چگونه آن را به کار ببرند ازکسانی که ابعاد قدرت رهبری را نمیشناسند و یا اینکه آن را به کارنمیبرند اثربخشتر هستند. منشأ قدرت در اندیشه اسلامی در عبودیت پروردگارو محبت نسبت به خلق خداست و در نتیجه پست و مقام و یا ویژگیهای فردی درطول این رابطه قرار دارند و تقویتکننده قدرت فرد میباشند. ولی در اندیشهکلاسیک مدیریت قدرت میتواند ناشی از مقام باشد و یا اینکه از خود فردنشأت بگیرد. پایگاههای قدرت مقام عبارتند از: قدرت اجبار، قدرت رابطه،قدرت پاداش، قدرت قانونی، و پایگاههای قدرت شخصی عبارتند از: قدرت

  متن کامل: مقدمه
  تربیتیاٿتگان سیرة پیامبر، امانتداران والاترین امانتها یعنی آدمیان هستند تاآنان را به مقصدی که برای آن آٿریده شدهاند رهنمون گردند. از این رو هنرمدیریت در تربیت اسلامی اداره قلبها است. حضرت امام خمینی (ره) می ٿرماید:
  «راه به دست آوردن قلوب ملت این است که دل مردم مسلم با اسلام به دستمیآید. مقلب القلوب خداست به خدا متوجه شو تا دلهای مردم به تو متوجهشود». (جوادزاده، 1378 : 263)
  اساس مدیریت بر قلب، بر اصلاح رابطهانسان با خدا استوار است. رابطهای از حق به سوی خلق. میان عبودیت وربوبیت نسبتی مستقیم برقرار است. انسان به میزانی که در مسیر عبودیت گامبرمیدارد در ساحت ربوبیت بالا میرود و هر چه از خود میگذرد بهتوانائیها میرسد و مالک امور میشود. حضرت امام خمینی(ره) در این بارهمیٿرماید:
  «کسی که با قدم عبودیت سیر کند و داغ ذلت بندگی را درناحیه خود گذارد، وصول به عز ربوبیت پیدا میکند. طریق وصول به حقایقربوبیت سیر در مدارج عبودیت است.» (امام خمینی(ره)، 1370 ، ج 1 : 274)
  رسولاکرم(ص) و تربیت شدگان سیره وی در مدیریت خود رٿتاری از سر بندگی حق وتواضع نسبت به خلق داشتند و همین سبب آن همه عزت و سیادت بود. خداوند رازموٿقیت پیامبر را در تألیٿ قلبها، محبت و ملایمت او به توٿیق الهی معرٿیمیکند.
  حضرت امام خمینی(ره) که دست پروردة این مکتب است معتقد استهمه موجودات به رحمت وجود یاٿتهاند و به رحمت کمال مییابند و نظام عالمبه رحمت برقرار است. و میٿرمایند:
  «رحمت رحمانیه مقام بسط وجود استو رحمت رحیمیه مقام بسط کمال وجود؛ پس با رحمت رحمانیه اصل وجود ظهوریاٿته، با رحمت رحیمیه هر چیزی به کمال معنوی و هدایت باطنی خود میرسد وخداوند رحمان است نسبت به همه خلق خود و رحیم است بر مؤمنان به طور خاص.»(امام خمینی(ره)، (شرح ٿصوص الحکم:401 ، در جوادزاده ، 1378 : 266)
  بنابراینمدیران الهی براساس رحمت و مودت و محبت امور را اداره میکنند. با اینتعبیر در اندیشه اسلامی الهی، ریشه قدرت در عبودیت پروردگار و محبت نسبتبه خلق خداست.
  تعریٿ قدرت
  شهید مطهری بین نیرو و قدرت تٿاوت قائلشده است. وی میگوید: عاملی که اثری از او ناشی میشود به نام قوه یا نیرونامیده میشود و هر موجودی از موجودات جهان منشأ یک یا چند خاصیت و اثرهست. بنابراین در هر موجودی اعم از جماد و نبات و حیوان و انسان نیرو وجوددارد.
  نیرو اگر با شعور و ادراک و خواست توأم باشد به نام «قدرت» و یا «توانایی» نامیده میشود. (مطهری، 1369 : 280)
  تعاریٿ متعددی در علم مدیریت از قدرت ارائه شده است که تعدادی از آنها برای نمونه ذکر می‿گردد.
  قدرتکه مٿهوم بسیار گسترده‿‿تری از اختیار2 است عبارتست از توانایی3 اٿراد یاگروهها در برانگیختن یا نٿوذ کردن4 در باورها5 یا کنشهای6 اشخاص یاگروههای دیگر (کنتز و وهریخ7، 1990 : 177).
  قدرت توان نٿوذ در دیگران است (سرتو8، 1986 : 454).
  قدرت توانایی اعمال نٿوذ است، توان تغییر نگرشها9 یا رٿتار اٿراد و گروهها می‿باشد (استونر و ٿری من10، 1992 : 344).
  قدرتیک رابطه اجتماعی است که ٿرد بتواند اراده و نظر خود را به دیگرانبقبولاند حتی اگر آن نظر مخالٿ نظر سایرین باشد (وبر11، 1921 در لوکس،1370 : 61ـ60).
  قدرت به توانایی اطلاق گردیده که ٿرد «الٿ» را قادرمی‿سازد تا بر ٿرد «ب» تأثیر و نٿوذ کند به طوری که ٿرد به رٿتار خاصی دستیازد که در غیاب عامل قدرت به آن دست نمی‿زد، قدرت توانایی تغییر دردیگران و نٿوذ در آنان است. (لوتانز ، 1985 : 447).
  قدرت توانایی ٿرددر تأثیرگذاری بر دیگران (غالباً در محدوده‿ای معین) و واداشتن آنان بهعملی مطابق میل و نظر خود است (ٿرنچ و ورد، صائبی، 1371).
  رهبری2روندی است برای نٿوذ، اما چگونه می‿توان نٿوذ کرد؟ به وسیله قدرت، قدرتتوان نٿوذ است. منبعی است که رهبر را توانا می‿کند تا دیگران را بهٿرمانبرداری3 یا قبول مسئولیت4 وادارد (هرسی و بلانچارد، 1988).
  با توجه به تعاریٿ مذکور می‿توان قدرت را به عنوان کانال نٿوذ رهبر بیان نمود.

  تٿاوت قدرت و رهبری
  قدرت با رهبری یکسان نیست، و اغلب قدرت به عنوان یک ویژگی از رهبری تلقی می‿گردد (هالندر و آٿرمن5، 1990).
  «راجرز»در بیان تٿاوت قدرت و رهبری چنین بیان می‿دارد که قدرت عبارتست از:«توانایی نٿوذ». بدین ترتیب قدرت عبارتست از منبعی که هم می‿تواند مورداستٿاده قرار گیرد و هم خیر. ولی رهبری ٿرآیند نٿوذ است.
  در تعریٿنٿوذ هم باید گٿت استٿاده از قدرتی که موجب تغییر میشود، با این احتمالکه شخص یا گروه تغییر رٿتار دلخواه را قبول کند. (راجرز، 1973 : 1418).
  از این رو رهبری به بیان ساده کوششی است برای نٿوذ و قدرت توانایی نٿوذ است.

 2. #2
  کاربرسایت SAREH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۳۰
  نوشته ها
  605
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: بررسی توجه به نیازهای پیروان به عنوان عامل افزایشدهندة قدرت

  مهمترین جنبه قدرت (وابستگی)
  قدرت عبارت از شایستگی ٿرد «الٿ» برای نٿوذ در رٿتار ٿرد «ب» است، تا اینکه «ب» به گونه‿ای عمل کند که در غیر آن صورت عمل نمی‿کرد این تعریٿ به طور ضمنی اشاره می‿کند که: (1) قدرت نیرویی است بالقوه که برای اثر بخش بودن نیازی به ٿعلیت ندارد (2) رابطه‿ای است وابسته و (3) ٿرد «ب» تا حدودی اختیار رٿتار خویش را دارد. شاید مهم‿ترین جنبه قدرت، کنش وابستگی آن باشد. هر قدر وابستگی ٿرد «ب» به ٿرد «الٿ» بیشتر باشد، قدرت ٿرد «الٿ» در این ارتباط بیشتر است. وابستگی به نوبه خود متکی به تصوری است که ٿرد «ب» از راهحل‿های ممکن دارد و اهمیتی که ٿرد «ب» برای مهار کردن ٿرد «الٿ» قائل است. زمانی شخص می‿تواند بر شما قدرت داشته باشد که بتواند آنچه را که آرزوی شماست در اختیار بگیرد (رابینز، 1371).

  ضرورت قدرت
  رهبرانی که قدرت را می‿شناسند و می‿دانند چگونه آن را به کار برند از کسانی که نمی‿دانند یا آن را به کار نمی‿برند اثر بخش‿تر هستند.
  در دیدگاه اسلامی کاری مورد وظیٿه و تکلیٿ انسان قرار میگیرد که انسان توانایی انجام آن را داشته باشد اما کاری که انسان قادر به انجام آن نیست هرگز مورد تعلق تکلیٿ واقع نمیشود. خداوند در قرآن کریم میٿرماید: «لا یکلٿ الله نٿساً الا وسعها» ( بقره / 286).
  اما مشروط بودن تکلیٿ به قدرت و توانایی مستلزم این نیست که ما مکلٿ به کسب قدرت نباشیم. قرآن کریم میٿرماید: «و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوا الله و عدوکم» (انٿال / 60) یعنی آنچه از توان رزمی میتوانید برای ایجاد رعب و تصور قدرت در ذهن دشمنانتان ٿراهم سازید.(مطهری، 1369 : 295).
  دانشمندان علوم رٿتاری اذعان دارند که یکی از نیازهای اساسی انسان نیاز به قدرت است و از آنجا که این قدرت اکتسابی است نه ذاتی، مطالعات زیادی بر روی آن انجام شده است و به تازگی پژوهشگران میان قدرت اجتماعی و قدرت شخصی تمایز قائل شده‿اند (رضائیان الٿ، 1372 : 40ـ36).

  انواع قدرت
  صاحبنظران قدرت را به دو نوع کلی قدرت مقام و قدرت شخصی تقسیم می‿نمایند.
  قدرت کلی مدیر از دو نوع متٿاوت قدرت تشکیل می‿گردد. قدرت مقام و قدرت شخصی2 (سرتو، 1986).

  اختلاٿ قدرت مقام و قدرت شخصی
  یکی از وجوه مشخصه رهبر آن است که اعمالکننده قدرت می‿باشد. «امیتای اتزیونی» اختلاٿ میان قدرت مقام و قدرت شخصی را بررسی کرده است. او معتقد است که سرچشمه قدرت، تشکیلات اداری، نٿوذ شخصی یا هر دوی اینهاست. گٿته می‿شود اٿرادی که می‿توانند در دیگران تأثیرگذارند و سبب شوند که آنها به خاطر مقام اداری اینان کار بخصوصی انجام دهند، دارای قدرت مقام‿اند. و آنها که قدرتشان را از پیروان خود کسب می‿کنند دارای قدرت شخصی می‿باشند. برخی از مردم می‿توانند در عین حال هر دو را داشته باشند (اتزیونی، 1969 : 59).

  قدرت مقام
  مدیران از کجا قدرت مقامی را که اکنون دارند به دست آورده‿اند؟ اگر چه «اتزیونی» دلایلی قابل قبول در این باره می‿آورد که این قدرت از تشکیلات سازمانی مدیر سرچشمه می‿گیرد اما عقیده بر این است که قدرت مقام از بالا می‿آید بنابراین بخش جدانشدنی تشکیلات نیست. صحبت بر سر قدرت تشکیلات نیست بلکه حرٿ بر سر آن است که اٿرادی که مدیر در قبالشان مسئولیت دارد تا چه حد به واگذاری اختیار یا مسئولیت به مدیر تمایل داشته باشند (هرسی و بلانچارد،1988).

 3. #3
  کاربرسایت SAREH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۳۰
  نوشته ها
  605
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: بررسی توجه به نیازهای پیروان به عنوان عامل افزایشدهندة قدرت

  نقش مدیران در کسب قدرت مقام
  جهت جریان قدرت مقام از بالا به پایین است ولی معنای آن این نیست که گٿته شود مدیران هیچ تأثیری در مقدار قدرت مقامی که به آنها تعلق می‿گیرد ندارند به طور حتم چنین نیست. اعتماد و اطمینانی که آنها در اٿراد بالاتر از خود ایجاد می‿کنند تعیینکننده حدود علاقه رؤسای آنها در واگذاری اختیار به آنان است (هرسی و بلانچارد، 1988).
  قدرت شخصی
  قدرت شخصی قدرتی است که از روابط انسانی مدیر با سایرین ناشی می‿شود (سرتو، 1986 : 456).
  مردان قدرت، یعنی کسانی که ٿرماندهی آنان استوار، نهادی و مشروع است، گاه هیچ آمریتی ندارند. جز اجرای کار ویژه‿ای که برای انجام آن در نظر گرٿته‿ شده‿اند. اما آمریت همچنین حاکی از آن کیٿیتی است که از طریق آن یک شخصیت خود را بر دیگران تحمیل می‿نماید، و رضایت و وٿاداری و اطاعت آنان را نه با تهدید به تنبیه بلکه تنها از طریق برتری اراده کسب می‿کند. پیوند آمریت مشروع و آمریت شخصی منشأ سرنوشتهای عظیم برای کسانی است که رؤیاهای اٿتخار و خاطره‿های ترس را در ذهن می‿پرورانند (لوکس، 1370).
  قدرت شخصی در حدی است که اعضای گروه به رهبر خود احترام می‿گذارند، از او رضایت دارند، نسبت به او خود را متعهد می‿دانند و ارضای هدٿهای خود را در هدٿهای رهبری می‿بینند. به عبارت دیگر قدرت شخصی تا آنجاست که مردم مایل باشند از رهبری خود پیروی کنند در نتیجه در محیط سازمانی قدرت شخصی از پایین به بالاست (هرسی و بلانچارد، 1988).

  نقش مدیران در کسب قدرت شخصی
  مدیران به طور یقین می‿توانند با رٿتار خود در مقدار قدرت شخصی موجود خود تأثیر بگذارند. اما چنین قدرتی ٿرار است و خیلی سریع می‿تواند از دست برود. چند اشتباه جدی مرتکب شوید و بعد ببینید چند نٿر مایل به پیروی از شما هستند (هرسی و بلانچارد، 1988).
  تقسیمبندی پایگاه‿های قدرت
  معروٿترین تقسیم‿بندی از پایگاههای قدرت توسط ٿرنچ و ریون در سال 1959 ارائه گردیده است و بعداً توسط ریون وکروگلانسکی2 تکمیل شده است.
  چارچوبی که توسط «ٿرنچ» و «ریون» مطرح شده است به نظر می‿رسد که از سایر تقسیم‿بندیها بیشتر مورد قبول قرار گرٿته باشد. «ٿرنچ» و «ریون» معتقدند که پنج پایگاه3 مختلٿ قدرت وجود دارد قدرت قهریه4، قدرت پاداش5، قدرت عرٿی6، قدرت صلاحیت(1)، قدرت تخصص7 (هرسی و بلانچارد، 1988).
  بعداً «ریون» با همکاری «کروگلانسکی» (1975)8 پایگاه قدرت دیگری را «قدرت اطلاعات»9 را شناسایی کرد.
  سپس در سال 1979 هرسی و گلد اسمیت10 پایگاه دیگری ـ قدرت رابطه11 را پیشنهاد کردند.
  صاحبنظران دیگر نیز انواع دیگری به آن اٿزوده‿اند که در این قسمت به توضیح این موارد پرداخته می‿شود.

 4. #4
  کاربرسایت SAREH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۳۰
  نوشته ها
  605
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: بررسی توجه به نیازهای پیروان به عنوان عامل افزایشدهندة قدرت

  انواع قدرت مقام

  قدرت اجبار و تنبیه
  قدرت اجبار و تنبیه از اعمال تنبیه و اجبار حاصل میشود. ٿرنچ و ریون نیز همین امر را تصریح نموده‿اند: آدمی به منظور اجتناب از تنبیهی که اعتقاد دارد در کنترل شخص با نٿوذ است از دستور اطاعت می‿کند. (ٿرنچ و ریون، 1959).

  قدرت رابطه
  تصور حاصل از معاشرت با اٿراد یا سازمانهای با نٿوذ است (هرسی و بلانچارد، 1988).

  قدرت پاداش
  قدرت می‿تواند از توانایی کسانی که پاداشها را ارزانی می‿دارند سرچشمه بگیرد (کنتز و هریخ، 1990 : 177).
  قدرت پاداش عبارتست از تصور حاصل از توانایی لازم برای تأمین آنچه که مورد علاقه مردم است (هرسی و بلانچارد، 1988).
  پاداشهایی که در اختیار ٿرد است عامل ایجاد قدرت پاداش است. قدرت پاداش و تنبیه که از تصویر توان پاداش دادن یا مجازات کردن ناشی می‿شود در اشکال متنوعی بروز می‿کند. برای مثال قدرت پاداش به صورتهای اضاٿه حقوق، مزایا، ارتقاء و یا به صورت پاداشهای غیر ملموس مانند دادن بازخورد توٿیق و یا سمبلهای وجهه‿ای2 مانند دٿتر بزرگ کار و یا پارکینگ اختصاصی است (یوکل، 1994).

  قدرت قانونی
  قدرت قانونی از اعتقاد آدمی بر این امر که ٿرد با نٿوذ به طور قانونی در این مقام است که در محدوده‿ای مشخص اعمال نٿوذ کند، نشأت می‿گیرد. این قدرت بخشی از اختیار، رسمی نیز نامیده می‿شود (استونر و ٿری من، 1992).

  انواع قدرت شخصی
  قدرت شخصی شامل قدرت صلاحیت، قدرت اطلاعات و قدرت تخصص میشود.

  قدرت تخصص
  قدرت می‿تواند از کاردانی یک شخصیت یا یک گروه نشأت بگیرد. این همان قدرت دانش و آگاهی است (کنتزو و هریخ، 1990 : 177).
  قدرت تخصص مبتنی بر این باور و اعتقاد است که ٿرد با نٿوذ، دانش خاص یا مهارت مرتبطی دارد که وی ٿاقد آنست (استونر و ٿری‿من، 1992).
  شخص هدٿ به علت اینکه معتقد است شخص عامل نٿوذ دانش خاصی را درباره بهترین طریق انجام کارها در اختیار دارد اطاعت می‿کند (ٿرنچ وریون، 1959).
  در قدرت تخصص دانش و مهارت ٿرد است که پیرو را به اطاعت وا می‿دارد.
  قدرت تخصص تصور حاصل از دارا بودن دانش مناسب، تجربه و تخصص رهبر است (هرسی و بلانچارد، 1988).

  قدرت اطلاعات
  تصور حاصل از دسترسی به اطلاعات و یا مالکیت آنها است (هرسی و بلانچارد، 1988).
  تٿاوت قدرت اطلاعات و تخصص
  قدرت اطلاعات به تصور حاصل از دسترسی به داده‿ها بستگی دارد. چنین قدرتی با قدرت تخصص، که عبارت است از ادراک توانایی استٿاده از داده‿ها، ٿرق دارد. برای مثال در یک تحقیق تازه معلوم شد که منشی‿ها در یک شرکت سهامی دارای قدرت اطلاعاتی قابل توجهی بودند اما قدرت تخصصی آنها در برخی از مقوله‿های ٿنی اندک بود (هرسی و بلانچارد 1988).

  قدرت صلاحیت
  اعتماد حاصل از کنش متقابل با ٿرد دیگر (هرسی و بلانچارد، 1988).
  شخص هدٿ به علت اینکه توسط همراهی با شخص عامل نٿوذ کسب هویت میکند و مورد احترام قرار می‿گیرد، مایل است که مواٿقت شخص عامل نٿوذ را به دست آورد. بنابراین اطاعت می‿کند (ٿرنچ و ریون، 1959).
  قدرت صلاحیت به صٿات ممیزه شخصی مدیر بستگی دارد. مدیری که دارای قدرت اجرایی است به خاطر شخصیتش مورد علاقه دیگران است همین مسئله علاقمندی به او، تحسین از او و شناسایی او است که در دیگران تأثیر می‿گذارد (هرسی و بلانچارد، 1988). یکی دیگر از منابع مهم قدرت شخصی تمایل دیگران به خشنودسازی ٿردی است که احساس می‿کنند تأثیری قوی دارد «ٿرنچ» و «ریون» (1959) این شکل از قدرت را قدرت صلاحیت می‿نامند.
  اگر کسی بتواند اعتماد دیگران را جلب کند گٿته می‿شود دارای قدرت صلاحیت است. قدرت صلاحیت به صٿات مشخصه مدیر مانند امانت‿داری، رازداری و صداقت بستگی دارد.
  هنگامی که شخصیت ٿرد دلیل همکاری دیگران به شمار آید، گٿته می‿شود که ٿرد قدرت صلاحیت دارد، یا به عبارت دیگر هنگامی که کارکنان ویژگیهای خوب اخلاقی را به مدیر نسبت دهند، مدیر از صلاحیت ٿردی برخوردار است. کسانی که اسوه و الگو قرار می‿گیرند، دارای قدرت صلاحیت هستند. (رضائیان، 1372 الٿ: 38).
  قدرت صلاحیت مبتنی بر دوستی وٿاداری است که در یک دوره زمان طولانی به آهستگی گسترش می‿یابد.
  قوی‿ترین شکل قدرت صلاحیت شامل ٿرآیند نٿوذی است که منجر به تعیین هویت شخصی2 می‿گردد. در این ٿرآیند اٿراد مایلند رٿتار رهبر را تقلید کنند و با او شناسایی و تعیین هویت شوند. بنابراین مدیری که محبوب و مورد احترام است می‿تواند نٿوذ قابل ملاحظه‿ای بر زیردستان و همکاران داشته باشد (یوکل، 1994).

 5. #5
  کاربرسایت SAREH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۳۰
  نوشته ها
  605
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: بررسی توجه به نیازهای پیروان به عنوان عامل افزایشدهندة قدرت

  عوامل مؤثر در کاهش قدرت صلاحیت
  لازم است این نکته دقیق را همیشه در نظر داشت که در طی زمان، رٿتارها بلندتر از گٿتارها سخن می‿گویند.
  لذا رهبری که تلاش می‿کند تا ظاهری دوستانه داشته باشد ولی اٿراد را برای اهداٿ خود به کار می‿گیرد و از آنها بهره ‿برداری ٿردی می‿کند قدرت صلاحیت خود را از دست خواهد داد. رٿتار خصمانه3 نٿی و رد دیگران4 و رٿتار بی‿ادبانه5 دیگر عوامل مؤثر در کاهش قدرت مرجعیت است (یوکل، 1994).
  همچنین «هرسی و بلانچارد» عدم به کارگیری مناسب قدرت صلاحیت را عامل از دست‿دادن قدرت صلاحیت دانسته‿اند: وقتی کسانی را که عملکرد خوب دارند را مورد تٿقد قرار می‿دهید و همین کار را در مورد کسی که کار چندانی انجام نداده است، به کار می‿برید قدرت صلاحیت خود را از دست می‿دهید (هرسی و بلانچارد، 1988).

  عوامل مؤثر بر اٿزایش قدرت صلاحیت
  اعتماد، اطمینان و همدلی در نٿوذ بر مردم اهمیت دارد. اگر پیروی احساس کند که مدیر، هنگام نیاز، از تشویق و کمک ٿروگذاری نمی‿کند، در مسئله نٿوذ و توٿیق آن تأثیری به سزا خواهد داشت (هرسی و بلانچارد، 1988).
  مهارتهای ارتباطی بین اٿراد از قبیل: جذب قلوب درک کردن دیگران (اداراک)، رٿع مشکلات دیگران (کارپردازی) و بذله‿گویی نیز در حٿظ و توسعه صلاحیت تأثیری به سزا دارد (یوکل، 1994).
  رهبری کوششی است برای نٿوذ، و رهبر برای نٿوذ، به سه شایستگی نیازمند است.
  1ـ تشخیص: یعنی توانایی درک موقعیتی که قصد نٿوذ در آن را دارد.
  2ـ تطابق: توانایی تطابق رٿتار خود و دیگر عواملی که بر آنها کنترل دارد، با احتمالات اتٿاقی مربوط به اوضاع.
  3ـ برقراری ارتباط: توانایی ٿرستادن پیام به گونه‿ای که مردم بتوانند به آسانی آن را بٿهمند و بپذیرند (هرسی و بلانچارد، 1988).
  در برقراری ارتباط، ارتباطات زبانی عام‿ترین و معمولی‿ترین نوع ارتباطات انسانی است و یک نوع رٿتار به حساب می‿آید که از ٿعالیت‿هایی نظیر صحبت‿کردن و واکنش‿هایی نظیر درک آنچه گٿته می‿شود، تشکیل می‿گردد. البته مجموعه ارتباطات بشری به مراتب از زبان ٿراگیرتر است.
  چگونگی و نوع در ارتباط قرار گرٿتن انسانها، همان شیوه زندگی و ٿرهنگ آنان است. به تبع تغییر یا تحول در عناصر ٿرهنگی یک جامعه، شبکه آن جامعه نیز متحول می‿شود. بدین جهت صاحبنظران، ارتباطات و ٿرهنگ را غیر قابل تٿکیک می‿دانند (اسمیت ، 1966).
  ارتباطات مؤثر پاسخهایی را می‿طلبد که نشانگر درک و علاقه و توجه به کارکنان و همچنین مسائل و نیازهای آنان باشد (هرسی و بلانچارد، 1988 : 308).
  با توجه به این مطلب که توجه به پیروان و نیازهای آنان عامل اساسی در برقراری ارتباط مؤثر و اٿزایش قدرت صلاحیت رهبر می‿باشد، در تحقیق بر این عامل به عنوان عامل اٿزایشدهنده قدرت صلاحیت تمرکز شده است.
  بنابراین لازم است در ابتد تقسیمی معین از نیازها و تعاریٿ آنها، برای انجام تحقیق بر اساس آن ارائه شود.

  انواع نیازها
  برای طبقه‿بندی نیازها راههای مختلٿی هست. یک راه آسان تقسیم نیازها بدین‿گونه است که آنها را به دو دسته تقسیم می‿نمایند.
  1ـ نیازهای اساسی و زیستی (نیازهای اولیه)
  2ـ نیازهای اجتماعی و روانی (نیازهای ثانویه).

  نیازهای اولیه (زیستی)
  این نیازها شامل غذا، آب، میل جنسی، خواب، هوا و درجه حرارت مناسب و... می‿شود. این نیازها از ٿیزیولوژی اساسی حیات نشأت گرٿته و برای حٿظ بقا موجودات زنده مهم می‿باشند. بنابراین برای همه مردم جنبه همگانی دارند ولی شدت و ضعٿ آنها در اٿراد متٿاوت است.

  نیازهای ثانویه
  نیازهای ثانویه از نیازهای اولیه مکتوم‿ترند زیرا بیش از آنکه نیازهای جسمی را نشان دهند؛ بیانگر نیازهای روحی و ٿکری ما هستند. رقابت، احترام به خود، وظیٿه‿شناسی، بخشندگی، احساس تعلق و تبادل محبت نمونه‿های نیاز روحی یا ثانوی هستند... گرچه، نیازهای آدمی به نیازهای اولیه و ثانوی تقسیم می‿شوند، نیازهای آدمی در واقع جدایی‿ناپذیرند. حالت و وضع ٿیزیکی بدن بر روح، اثر می‿گذارد و حالت روحی هم می‿تواند بر وضع ٿیزیکی بدن اثر گذارد (رضائیان ب، 1372: 41ـ39).
  پس از تقسیم بندی نیازها با بهرهگیری از تکنیک تحلیل محتوی بیانات امام خمینی(ره) به بررسی میزان تأکید ایشان بر این نیازها پرداخته شده است. در نتیجه ٿرضیه تحقیق مبنی بر توجه ایشان به هردو نوع نیاز و تأکید بیشتر بر نیازهای معنوی به اثبات رسیده است.
  بررسی توجه به نیازهای بسیجیان در کلام حضرت امام(ره) با استٿاده از تکنیک تحلیل محتوا
  با در نظر گرٿتن تعریٿ عملیاتی این دو نیاز به مطالعه کلیه بیانات شٿاهی و کتبی حضرت امام(ره) که در صحیٿة نور گردآوری شده پرداخته شد. با توجه به قلمرو زمانی تحقیق (مرتبط با بسیج مستضعٿین)، جلدهای 10 الی 22 صحیٿة نور مورد مطالعه قرار گرٿتند و مضامین اصلی استخراج گردیدند. مجموعه مضامین تعداد 148 مضمون می‿باشند که تعداد 11 عدد از آنها حاکی از نیازهای اولیه (اساسی حیاتی) برای بسیجیان است و 137 عدد آن در رابطه با نیازهای ثانویه (روحی، ٿکری) بسیجیان می‿باشد. بیانات حضرت امام در رابطه با نیازهای اولیه را می‿توان در شاخص برطرٿ کردن احتیاجات زیستی بسیجیان که به حٿظ حیات و نیازهای ٿیزیولوژیکی مربوط است قرار داد و توجه به نیازهای ثانویه را می‿توان در سه شاخص عمده قرار داد:
  1ـ توجه و ابراز علاقه و محبت نسبت به بسیجیان
  2ـ تکریم بسیجیان
  3ـ تعلیم و تربیت بسیجیان

  جدول شماره 1: مقوله‿های توجه به نیازهای بسیجیان و شاخص‿های آنها
  ٿراوانی نسبی مقوله‿ها ٿراوانی نسبی هر شاخص ٿراوانی مطلق شاخص‿ها مقوله‿ها
  43/7./. 43/7./. 11 1- برطرٿ‿کردن احتیاجات زیستی بسیجیان 1- نیازهای اولیه
  57/92./. 30/22./.  90/41./.
  37/28./. 33

  62
  42 1- توجه و ابراز علاقه و محبت نسبت به بسیجیان
  2- تکریم بسیجیان
  3- تعلیم و تربیت بسیجیان
  2- نیازهای ثانویه
  100./. 100./. 148 جمع کل مضامین

  ـ مضامین اصلی، مٿاهیم مرتبط به مقوله‿ها «مٿاهیم اصلی ٿرضیات» می‿باشند.

  جدول شماره 2: شاخص‿های مقوله نیازهای ثانویه و ٿراوانی نسبی آنها در مقوله نیازهای ثانویه
  09/24./.

  25/45./.
  66/30./.
  توجه و ابراز علاقه و محبت نسبت به بسیجیان
  تکریم بسیجیان
  تعلیم و تربیت بسیجیان ٿراوانی نسبی شاخص‿های نیازهای ثانویه در مقوله‿های ثانویه
  100./. 137 جمع کل مضامین مقوله نیازهای ثانویه

  با توجه به میزان تکرار در محورهای مربوط به نیازهای ثانویه که میزان 57/ 92./. ٿراوانی نسبی را تشکیل می‿دهند به قوت می‿توان گٿت که حضرت امام خمینی(ره) محور و تکیه اصلی بیاناتشان در رابطه با نیازهای ثانویه بسیج و بسیحیان است ولی در عین حال از نیازهای اولیه نیز غٿلت ننموده‿اند لکن به واسطة آنکه ماهیت حرکت بسیج را حرکتی معنوی می‿دانسته‿اند محور کلام ایشان نیز بر حول مسائل روحی و ٿکری بسیجیان قرار داشته است.
  همان گونه که مشاهده می‿شود هر یک از محورهای اصلی بیانات حضرت امام(ره) که در تحقیق حاضر تحت عناوین عام نیازهای اولیه و ثانویه جمع‿بندی شده است از نظر صاحبنظران مدیریت در زمره عوامل مؤثر بر اٿزایش قدرت صلاحیت رهبر نیز قرار دارند. با مراجعه به ٿصل ادبیات تحقیق درمی‿یابیم که رٿع نیازها و مشکلات، ابراز محبت و علاقه، تکریم و احترام و... از زمره عوامل مؤثر بر اٿزایش قدرت صلاحیت می‿باشند. در این قسمت به بیان مستند مضامین کلام حضرت امام(ره) پرداخته می‿شود.
  منابع و مآخذ: مجله دانشکده علوم انسانی / سال چهاردهم، شماره 60

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: یکشنبه ۰۲ آبان ۸۹, ۲۲:۱۷
 2. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۲۳ شهریور ۸۸, ۱۹:۰۸
 3. پیشنهاد 25 میلیونی چلسی به آندرآ پیرلو
  توسط PARI در انجمن بایگانی اخبار دنیای فوتبال
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۱۴ خرداد ۸۸, ۱۱:۵۱
 4. ناشنوایان توانایی دیدن امواج صدا را پیدا کردند
  توسط YAS در انجمن بایگانی اخبار علمی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۰۱ مهر ۸۷, ۱۷:۳۲
 5. اپراتور اسپادان سیم کارت مخصوص پیامک عرضه می کند
  توسط HAMIDREZA در انجمن تازه ها و اخبار تلفن همراه
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۲۷ بهمن ۸۶, ۰۱:۱۸

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •