میزان انرژی مصرفی آی پاد یکی از نگرانیهای اوون ۲۱ ساله در شهر پورتموثانگلستان است. اوون لوییز به همین منظور او دو سوراخ در یک پیاز ایجادکرده است. پیاز را داخل یک نوشیدنی انرژی زا غوطه ور ساخته و آن را بهوسیله کابل USB به آی پاد خود متصل کرده است. با این کار او برای یک ساعتآی پاد خود را شارژ می کند. اوون که عاشق موسیقی است در مورد این کاری کهانجام داده است می گوید:
وقتی داشتم از طریق لپ تاپ خود تلویزیون تماشامی کردم و آی پاد من هم در حال پخش موزیک بود، به این نکته فکر کردم که چهمقدار انرژی برای این کار لازم است؟ یکی از دوستانم تجربه ای را به مننشان داد که من به آن خندیدم ولی وقتی فکر کردم دیدم عجیب ترین چیزی استکه من تا به حال دیده ام و از آن به بعد هر روز این کار را انجام می دهم.


فیل استابلز فیزیکدان کالج سنت وینسنت در همپشایر در این مورد گفت:
تقریباتمام سبزیجات این قابلیت را دارند. زیرا همه آنها یونهایی دارند کهنوشیدنی های انرژی زا واکنش نشان می دهند و می توانند انرژی لازم برایشارژ یک آی پاد را فراهم کنند. تنها مشکل موجود بوی بد آن است. به علاوهاینکه نمی توان تعیین کرد آی پاد شارژ شده چقدر کار خواهد کرد.