بدن شما تنها مقدار مشخصی گلوتامین تولید میکند وهنگامی که شما بدن خود را تحت فشار جسمی (مانند ورزش) قرار میدهید، نیازبه گلوتامین افزایش میابد و در بیشتر موارد بدن نمیتواند این نیاز را بهطور کامل برآورده سازد. هنگامی که مجلات بدن سازی یا پرورش اندام را ورقمیزنید یا به وب سایتهای مختلف در این زمینه مراجعه میکنید، با ده ها آگهیتبلیغاتی درباره مواد کمک غذایی مواجه میشوید که ظاهرا تمام آنها برایافزایش حجم عضلات و کاهش چربی بسیار مفیدند.

اما عده بسیار اندکیمیتوانند از عهده تهیه تمام این مواد برآیند و در این صورت باید تمام مدتدر حال خوردن قرص و بلعیدن پودرها، نوشیدنیها و مانند آن باشند. اما اگرقصد مصرف چنین موادی را دارید، در این میان یک ماده کمک غذایی وجود داردکه از همه آنها مفیدتر بوده و گلوتامین (GLUTAMINE) نام دارد.

گلوتامینفراوانترین آمینو اسید موجود در بدن است. این ماده بیش از 50% کل آمینواسیدهای موجود در سلولهای عضلانی را تشکیل میدهد و آمینو اسیدی غیر ضروریاست. این اصطلاح میتواند کمی گیج کننده باشد اما "غیر ضروری" به این معنااست که شما نباید گلوتامین بدن خود را از منابع خارجی دریافت کنید. درواقعفرایند تولید گلوتامین برای وضعیت بدن و کارایی آن بسیار مهم است.

امابدن شما تنها مقدار مشخصی گلوتامین تولید میکند و هنگامی که شما بدن خودرا تحت فشار جسمی (مانند ورزش) قرار میدهید، نیاز به گلوتامین افزایشمیابد و در بیشتر موارد بدن نمیتواند این نیاز را به طور کامل برآوردهسازد.

بدن ما هر روز مقدار قابل توجهی گلوتامین مصرف میکند. اینماده برای برقرار نگهداشتن و نظارت بر کارکرد صحیح سیستم ایمنی بدن، مغز،کلیه ها، لوزالمعده، کیسه صفرا، کبد و ...به کار رفته و به این ترتیب یکیاز پر مصرف ترین مواد حیاتی بدن به شمار میرود.

برای دریافتگلوتامین، مغز، اندامها، سیستم ایمنی و ..در اولویت برتر قرار دارند و هرمقدار از گلوتامین که برای نیازهای حیاتی بدن مصرف نشود، برای ساخته شدن وترمیم بافت عضلانی به کار میرود. اگر شما برای بدن خود گلوتامین اضافهتامین نکنید، منبع موجود در بدنتان به سرعت و قبل از اینکه چیزی از آن بهعضلاتتان برسد، به پایان رسیده و ماهیچه ها از آن محروم میمانند.

ساختنعضله در میان اولویتهای برتر بدن به شمار نمیرود، به طوری که اگر بدن برایرسیدگی به نیازهای اندامها و نیازهای حیاتی بدن به گلوتامین بیشتر نیازداشته باشد، این نیاز را با از بین بردن بافت عضلانی و گرفتن گلوتامین ازآن برطرف میکند و این اتفاقی است که ما باید از آن جلوگیری کنیم.

موادکمک غذایی در اینجا به یاری ما می آیند. تحقیقات نشان داده اند که افزودنگلوتامین به رژیم غذایی روزانه، از اتلاف بافت عضلانی جلوگیری کرده واثرات جلوگیری کننده از سوخت مواد غذایی در بافت یا آنتی-کاتابولیسم را بهوجود آورده و آنها را تقویت میکند. حالا باید بدانیم که بهترین روشاستفاده از گلوتامین چیست. برای بیشتر علاقمندان بدن سازی و پروش اندام،مصرف روزانه 10 گرم گلوتامین همراه با رژیم پر پروتئین ، کافی است.

مناستفاده از پودر گلوتامین خالص را - که در بیشتر فروشگاههای مواد کمکغذایی یافت میشود - توصیه میکنم. به این ترتیب که دو مرتبه در روز و هربار 5 گرم از آن مصرف شود (برای مثال پس از ورزش و قبل از خواب). این،بهترین شکل مصرف گلوتامین در طول روز است زیرا بدن در هر مرتبه تنهامیتواند مقدار کمی گلوتامین را به کار ببرد.

شما میتوانید این پودر را مخلوط با یک لیوان آب، آب میوه، نوشیدنی پروتئینی و مانند آن به کار ببرید.

معمولامصرف گلوتامین پس از یک هفته نتیجه خود را آشکار میکند. شما از نظر جسمیاحساس بهتری داشته، هنگام ورزش از انرژی بیشتری برخوردار بوده و کمتر دچارخستگی و درد عضلانی میشوید.

در پایان تاکید می شود که هرگز بدون مشورت با پزشک یا متخصص تغذیه از مکمل های غذایی استفاده نکنید.