سایت فیفا در گزارشی مفصل درباره بازگشت كریم باقری به تیم ملی ایران این بازیكن را با "زینالدین زیدان" مقایسه كرد.

سایتفدراسیون جهانی فوتبال در این گزارش با اشاره به بازگشت كریم باقری به تیمملی ایران مینویسد: چندین ستاره آسیایی در میان هوادارانشان بازینالدین زیدان كاپیتان پیشین تیم ملی فرانسه مقایسه میشدند اما هیچكدامشان به اندازه كریم باقری كه پس از جام جهانی 98 به این لقب رسید بازیدان شباهت نداشت.

خداحافظی ابتدایی باقری از فوتبال زمانی اعلامشد كه "زیزو" پس از جام جهانی 2006 از فوتبال خداحافظی كرد، با این حالباقری زمانی به كلی از بازیهای ملی خداحافظی كرد كه تیم ایران نتوانست بهجام جهانی 2002 كره و ژاپن صعود كند.

با این وجود در حالی كهاسطوره فرانسویها روی خداحافظیاش از فوتبال پافشاری كرد باقری كه زیدانایران خوانده میشود متقاعد شد كه برای حضور در رقابتهای مقدماتی جامجهانی 2010 به تیم ایران برگردد و هیچ چیز نمیتوانست آمادگی بازیكن 34ساله را با گل حیاتی كه وی در نخستین بازی ملیاش پس از 6 سال به ثمررسانده بود ثابت كند.
کریم باقری، لوتار ماتئوس

دایی زمانی كهاعلام كرد كه نام کریم باقری در فهرست تیم ایران برای بازی با امارات قراردارد، هواداران را شگفتزده كرد اما در دراز مدت فوتبال ایران متوجه شد كهاین تصمیم میتواند باعث زنده شدن خاطرات خوب گذشته باشد.

دایی وباقری در یك روز و آن هم در ششم ژوئن سال 1993 بازیهای ملیشان را آغازكردند و در مدت 8 سال حضوری پر ثمر در تیم ایران داشتند. خیلی طول نكشیدكه هر دو نقش كلیدی در تیم ایران پیدا كردند. در حالی كه علی دایی باگلهای فراوانش بزرگترین گلزن جهان شد، باقری در خط میانی عملكردفوقالعادهای داشت و گلهای حیاتی را برای تیم ایران به ثمر رساند.همكاری این دو باعث صعود ایران به جامجهانی 98 فرانسه شد.

ایراندر بازی مقابل استرالیا نزدیك به حذف شدن بود اما دو گلی كه در 20 دقیقهپایانی به ثمر رسید باعث شد كه ایران به جام جهانی صعود كند. باقری دردقیقه 71 اولین گل ایران را به ثمر رساند و پس از آن دایی با پاسی كه بهخداداد عزیزی داد باعث حذف تیم ونهبلز شد. تجربه بینالمللی این دوهمچنان در خاطرههاست.
باقری، دایی

این طبیعی است كه دایی بایدپس از كنار گذاشتن علی كریمی، كریم باقری را به تیم ملی دعوت میكرد. داییدر آن زمان گفت: «کریم بازیكن بزرگی است و ما قادر خواهیم بود از او درمقابل امارات استفاده كنیم.» و بازگشت باقری موجی از هیجان را در میانتماشاگران و بازیكنان ایجاد كرد.

مهدی مهدویكیا كه تنها عضوباقیمانده از تیم جامجهانی 98 فرانسه بود در خوشامدگویی به باقری پیشروبود: « كریم تجربه بسیار خوبی در بازیهای بینالمللی دارد و این برای منباعث افتخار است كه بازوبند كاپیتانی را به او تقدیم كنم.»

مسعودشجاعی یكی دیگر از كسانی بود كه ورود باقری را خوشامد گفت:« پیش از اینمن بازیهای باقری را از تلویزیون تماشا میكردم و این شگفتانگیز خواهدبود كه بتوانم در كنارش بازی كنم.»

باقری در دیدار برابر امارات 10دقیقه به پایان بازی با سانتر شجاعی برای ایران گلزنی كرد. در وقتهای تلفشده هم زمانی كه باقری به رضایی پاس داد او میتوانست تیم ایران را برندهكند. اما مهاجم تیم صبا این موقعیت را از دست داد.

با این حالاسطوره گلش را به ثمر رسانده بود و ایران با این گل همچنان یكی ازاصلیترین شانسهای صعود است. آنها میدانند كه اسطوره بازگشته و اینبهترین شرایط را ایجاد كرده است.