مدار فرستنده گیرنده مادون قرمز

این مدار در واقع یک کلید کنترل از راه دور تک کاناله است یعنی شما به کمک این کلید میتوانید از راه نسبتا دور یک لامپ را روشن کنید.
اساس کار مدار به این صورت است که مدار از 2بخش فرستنده و گیرنده تشکیل شده که مدار فرستنده از یک مدار ساده که برپایه 2 ترانزیستور مثبت و منفی بنا شده کار میکند. مدار فرستنده یک کلیدS1 دارد که تا زمانی این کلید فشرده شده است مدار وصل و در نهایت درگیرنده ولتاژ برقرار و لامپ از طریق رله روشن خواهد شد و وقتی که کلید S1قطع شود جریان دیگر به دیود IR فرستنده نمیرسد و درنتیجه در گیرندهسیگنالی دریافت نمیشود و به طبع رله قطع و لامپ خاموش خواهد ماند. اساسکارشنان به صورت قطع و اشباع است.
در مدار گیرنده ما یک فتو دیود گیرنده داریم که سیگنال IR را توسط آی سیتقویت کننده LM308 تقویت میکند .در واقع مدار آی سی 308 یک مدار نوسانسازصوتی است . که وقتی ورودی سیگنال داشته باشد صدایی یا یک موجی تولید میکندو مدار دوم که آی سی LM567 است یک مدار آشکار ساز صوت است و در واقعمیتوان از یک مبدل انالوگ به دیجیتال از ان یاد کرد که ورودی آنالوگ داردولی خروجی آن تنها دو وضعیت داشتن ولتاژ در خروجی یا صفر بودن ولتاژ رادارد.
مدار مدار خوبی است.البته بیشتر جنبه آزمایشگاهی دارد. مدارت فرستندهو گیرنده مادون قرمز دارای کیفیت های مختلف هستند که داشتن فیلتر ها درورودی و خروجی انها مهم است.
مدار فرستنده

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

مدار گیرنده
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


لیست قطعات مدار.

R1 1 22K 1/4W Resistor
R2 1 1 Meg 1/4W Resistor
R3 1 1K 1/4W Resistor
R4, R5 2 100K 1/4W Resistor
R6 1 50K Pot
C1, C2 2 0.01uF 16V Ceramic Disk Capacitor
C3 1 100pF 16V Ceramic Disk Capacitor
C4 1 0.047uF 16V Ceramic Disk Capacitor
C5 1 0.1uF 16V Ceramic Disk Capacitor
C6 1 3.3uF 16V Electrolytic Capacitor
C7 1 1.5uF 16V Electrolytic Capacitor
Q1 1 2N2222 NPN Silicon Transistor 2N3904
Q2 1 2N2907 PNP Silicon Transistor
Q3 1 NPN Phototransistor
D1 1 1N914 Silicon Diode
IC1 1 LM308 Op Amp IC
IC2 1 LM567 Tone Decoder
LED1 1 Infa-Red LED
RELAY 1 6 Volt Relay
S1 1 SPST Push Button Switch
B1 1 3 Volt Battery Two 1.5V batteries in series
MISC 1 Board, Sockets For ICs, Knob For R6, Battery Holder
RELAY 1 6 Volt Relay