آشنایی با مهندسی برق گرایش الکترونیک

مقدمه
به نظر من بهترین راه برای آشنایی با هر چیزی داشتن اطلاعاتی هر چند کم برمقدمات آن است مثلا اگر من بخواهم یک راننده شوم باید بدانم که اصلارانندگی چیست؟ و اگر رانندگی یاد بگیرم چه کاری میتوانم انجام دهم.
در کشور ما بعد از سال اول دبیرستان با توجه به نمرات محصلان و نیزنظرسنجی که از آنها و والدین آنها برای رشته اینده شان میشود مقطع بعدیتحصیل شان مشخص خواهد شد. مقطعی حساس که پیشتر کوچکترین خطایی باعث یک عمرپشیمانی میشد.(دلیل آن بود که چیزی به عنوان تغییر رشته نبود). اما امروزهاین فرصت به دانش پژوهان داده میشود. هرچند بهایی گران بها میپردازند کهکمترین آن گذراندن واحد های پیش نیاز است. شاید این یک وظیفه باشد اماگهگاهی به جبر و زور هم ختم میشود.
در بین علوم مختلف تحصیلی علوم مهندسی از طرفداران و علاقه مندان خاصبرخوردار است. رشته های مهندسی تنوع خاص دارند.علوم مهندسی همه پرکاربرددر زندگی روزمره اند.همچنین علوم مهندسی از لحاظ سطح دشواری ( به نظربنده) هم دارای درجه بندی هستند.
به جرات میتوان گفت که مهندسی الکترونیک(یا برق) ( که البته نه منظوربا مقطع کارشناسی بلکه مقاطع بالاتر نیز هست). از پیچیده ترین و مشکل ترینعلوم مهندس است. البته سطح دشواری آن را باید با مهندسی فیزیک هسته ایی,مهندسی هوافضا, و تا حدودی مهندسی مکانیک مقایسه کرد. مقایسه مهندسیالکترونیک با مثلا مهندسی کامپیوتر, صنایع, یا عمران واقعا مضحک است. چونبرای مثال اگر با مهندسی کامپیوتر مقایسه شود واقعا ظلم شده چون کامپیوترفرزند الکترونیک است و دروسی که مهندسی کامپیوتر دارند به طبع سنگین تر درمهندسی الکترونیک ظهور پیدا میکنند.
از طرفی مهندسی الکترونیک در ارتباط مستقیم با تمام ریاضیات است.ریاضیات معمول و ریاضیات پیشرفته!! و همین باعث برتری رشته میشود. درمهندسی الکترونیک هیچ درس تخصصی یافت نمیشود که فقط بتوان آن را خواند یاروخوانی کرد بلکه تمام دروس را باید تجزیه و تحلیل کرد. در مهندسیالکترونیک دروس سنگین چون الکترومغناطیس میدان و موج- تجزیه و تحلیلسیگنال ها و سیستم ها و تا حدی ریاضیات مهندسی ( که در همه رشته هایمهندسی تقریبا مشترک است) زبان زد هستند.
به طور کلی مهندسی برق: الکترونیک- قدرت- مخابرات و کنترل را باید بادیدی بسیار باز به عنوان رشته تحصیلی انتخاب کرد. مشکلی که سیستم آموزشیکشور دارد گرایش فنی و حرفه ایی است که به نظر بنده باید محو و حذف شود.یا اینکه در سیستم فنی و حرفه ایی به اندازه رشته نظری سخت و سنگین گرفتهشود. چون شالوده یادگیری یک محصل در دبیرستان پی ریزی میشود و اگر چنانچهدانش آموزی به طور چشم بسته و برای فرار از ریاضیات به فنی و حرفه اییبرود به طور قطع در آینده با مشکل مواجه خواهد شد.
متاسفانه در سیستم آموزشی 80% دانش آموزانی که از لحاظ ریاضیات ضعیفهستند یه شاخنه فنی روی می آورند و چون این شاخه در نهایت با شاخه نظری بهرود خانه تحصیلات عالیه دانشگاهی می پیوندد بعدا محصلان دیروز کهدانشجویان امروز خواهند بود با مشکل مواجه خواهند شد. تنها دلیل هم پایینبودن سطح ریاضیات این قشر هست.
شاید این سوال پیش بیایید که کسانی که به شاخه فنی میروند شاید بخواهند وارد بازار ازاد شوند؟
جواب این است که با وجود مراکز و آموزشگاه های فنی با تمام امکانات وتجهیزات هنرستان ها و حتی شاید بهتر دیگر به هیچ عنوان نیازی به این شاخهنیست.

سوال دوم این است که شاید کسی علاقه داشت رشته مورد علاقه اش را در دبیرستان شروع کند؟

جواب این است که با اضافه کردن دروسی از مقدمات رشته های دانشگاهی درسطح دبیرستان به راحتی این مشکل بر طرف خواهد شد. مثلا تدوین کتاب هایی بهمضامین فوق به جای دروسی مثل عربی!!! برای رشته های نظری!!!!!


پیشنهاد:
بسیار شفاف توصیه میکنم هر دانش آموزی که میشناسید و قرار است که بهعلوم مهندسی ( به خصوص برق) بیایید بگویید که باید واقعا دارای پایه ریاضیقوی باشد و حتما برای رسیدن به رشته مهندسی دلخواه شاخه نظری را انتخابکند.