www2 چيست؟

اينترنت2 يک کنسرسيوم تحقيقاتيو توسعه است که توسط بيش از 200 دانشگاه که با صنعت و دولت همکاري دارند،هدايت ميشود و هدف آنها توسعه و بهکار بردن کاربردها و تکنولوژيهايپيشرفته شبکه و سرعت بخشيدن به ايجاد اينترنت فرداست. اينترنت2 در واقعتجديد و ايجاد مجدد مشارکت و همکاري بين مراکز آکادمي، صنعت و دولت است کههمين مشارکت نيز موجبات گسترش و رواج اينترنت امروز را از آغاز پيدايشاوليه آن در پي داشت.هدف مجمع اينترنت2 عبارت است از:


توانمندسازي نسل جديدي از کاربردهاي شبکه
خلق و ايجاد يک شبکه لبهاي هدايتکننده براي تحقيق و آموزش
ترويج و گسترش انتقال تکنولوژي و تجارب به اينترنت جهاني


علاوهبر عضويت دانشگاهها، مجمع اينترنت2 مشتمل بر بيش از هفتاد شرکت و همچنينبيش از چهل سازمان وابسته از جمله لابراتوارهاي تحقيقاتي دولت آمريکا است.اعضاي اينترنت2 همچنين با بيش از 30 سازمان تحقيقاتي و آموزشي در زمينهشبکه در سراسر جهان همکاري ميکنند که بهوسيله يک هسته مرکزي پشتيبانيميشوند. فعاليتهاي اينترنت2 بر اعضا متمرکز است و اعضا در هماهنگي باابتکارات و طرحهاي مقدماتي در سطح کشوري، ايالتي و منطقهاي آمريکا کارميکنند. تلاشهاي اينترنت2 بر موارد ذيل متمرکز است:

1-کاربردهاي پيشرفته شبکه: موجب تشريک مساعي بين مردم ميشود و دسترسيتعاملي را به اطلاعات و منابع فراهم ميکند که اين کار در اينترنت تجاريامروزه ممکن نيست. بهعنوان مثال يادگيري تعاملي از راه دور، دسترسي بهابزارهاي منحصر بهفرد علمي از راه دور، دستيابي بلادرنگ (Real-Time) بهديتابيسهاي بزرگ و جريان ويدئو با وضوح بالا همگي با استفاده ازشبکههاي با عملکرد بالا ممکن ميشوند. 2- قابليتهاي جديد شبکهاي: مانندکيفيت خدمات (QOS)،Multi Casting و IPV6 بهطور پويايي در شبکههايي کهبهوسيله اعضاي اينترنت2 استفاده ميشوند، آزمايش و بهکار گرفته شدهاند.اين قابليتها هم از کاربردهاي پيشرفته شبکه امروزي پشتيباني ميکند و همباعث توانمندسازي اينترنت تجاري فردا خواهد شد و عملکرد قابل اطميناني راکه کاربردهاي پيشرفته نيازمند آن هستند فراهم کند. 3- ميانافزار(MiddLeware): (يا پشتصحنه نرمافزار) که امنيت، دايرکتوريها و ديگرسرويسهاي مورد نياز کاربردهاي پيشرفته شبکه را فراهم ميآورد. در اينترنتامروز، کاربردها بايد خود اين سرويسها را فراهم کنند که منجر بهاستانداردهاي ناسازگار و رقابتي ميشود. با گسترش و ترويج استانداردسازيو قابليت عملکرد متقابل، ميانافزار (MiddleWare) بهکارگيري کاربردهايپيشرفته شبکه را بسيار سهلتر خواهد کرد. 4- شبکههاي با عملکرد بالا:پرديسها و لابراتوارهاي بيش از 200 دانشگاه عضو را به هم پيوند ميدهد.شبکههاي با عملکرد بالا که در پروژه اينترنت2 مشارکت دارند، محيطي رافراهم ميکنند که در آن کاربردها و قابليتهاي جديد شبکه ميتوانند آزمايشو بهکار گرفته شوند.


برخي سؤالات متداول در مورد اينترنت2

1-چرا دانشگاهها هدايت اينترنت2 را بهعهده گرفتهاند؟
دانشگاههاتنها واجدين شرايط براي تعيين اهداف اينترنت2 هستند، چراکه آنها هممتقاضي انواع کاربردهاي اينترنت2 هستند و هم افراد مستعد براي اجراي اينپروژه را تامين ميکنند. ماموريتهاي تحقيقاتي و آموزشي دانشگاهها بهطورروزافزون نيازمند تشريک مساعي پرسنل و سختافزارهايي است که در پرديسدانشگاهها در سراسر کشور پراکندهاند و اين دقيقا همان وظيفهاي است کهکاربردهاي اينترنت2 بهدنبال آن است. در عين حال افراد مستعد و متخصص درزمينه کامپيوتر و شبکه در دانشگاههاي عضو اينترنت2 بيهمتا هستند.دانشگاهها تاريخ طولاني در توسعه شبکههاي تحقيقاتي پيشرفته وبهکارگماري آنها داشتهاند. اين ترکيب نيازها و منابع، يک مجموعه کامليرا براي توسعه نسل جديد قابليتهاي اينترنت فراهم ميکند.

2-اينترنت2 چگونه به کاربران فعلي اينترنت نفع خواهد رساند؟
سرمايهگذاريانجام شده بهوسيله دانشگاهها در اينترنت2 که با تلاش صنعت و دولت مضاعفشده است در توسعه تکنولوژيهايي نظير IPV6، Multi Casting و کيفيت خدمات(QOS) کمک کرده است که موجب نسلي جديد از کاربردهاي اينترنت خواهد شد ومنافع آن تمامي بخشهاي جامعه را دربر خواهد گرفت. منطق اين نوع رويکرد بهتحقيقات شبکه از اين واقعيت ناشي شده است که اينترنت امروز نيز از تحقيقاتشبکه آکادمي و دولت فدرال دهه هشتاد سر برآورده است. اينترنت2 اين موفقيترا در هزاره جديد با اتکا بر مجمع دانشگاهي براي توسعه پيشتجاري تکرارخواهد کرد.

3- آيا اينترنت2 جايگزين اينترنت تجاري حاضر خواهد شد؟ بخش تجاري چگونه در اينترنت2 درگير است؟
اينترنت2جايگزين اينترنت نخواهد شد. بلکه هدف آن توسعه تکنولوژي است که باعثافزايش توان اينترنت فعلي ميشود. دانشگاهها ميمانند و به تجربه رشداساسي در استفاده از ارتباطات اينترنت موجود ادامه ميدهند، چيزي که هنوزاز فراهمکنندههاي تجاري بهدست ميآيد. بخش تجاري يک شريک کامل در اينپروژه است و از کاربردها و تکنولوژيهايي که توسط اعضاي اينترنت2 توسعهداده شدهاند، منتفع خواهد شد. همانطور که از وب جهانگستر (World WideWeb) بهعنوان يادگار و ميراث سرمايهگذاري پيشين در بخش تحقيقات شبکهآکادمي و دولت فدرال ياد ميشود، ميراث اينترنت2 تکنولوژي خواهد بود کهنهتنها توسط دانشگاهها، بلکه همچنين توسط بخش تجاري نيز مورد پذيرش قرارخواهد گرفت.

4- رابطه بين اينترنت نسل آينده NGI (Next Generation Internet) و اينترنت2 چيست؟
اينترنت2توسط دانشگاهها هدايت ميشود در حالي که اينترنت نسل آينده (NGI) توسطدولت فدرال هدايت ميشود. اما اين دو در بسياري از حوزهها با هم کارميکنند. از آنجا که اينترنت2 در ميان اعضاي دانشگاهي توسعهيافته وبرنامههاي NGI در آژانسهاي دولت فدرال پيش ميرود، اطمينان از اين مسئلهمهم خواهد بود که سرويسهاي پيشرفته شبکه روي Back Bone قابل عملکردتعاملي در دسترس خواهد بود که بهصورت رقابتي توسط توليدکنندگان بسياريارايه خواهد شد.


در طول دهه گذشته، آژانسهاي R&D دولتفدرال با مجمع دانشگاهها و شرکتهاي خصوصي بهمنظور توسعه بسياري ازتکنولوژيهاي اينترنت امروز با همديگر کار کردهاند. اين مشارکت يک صنعتچند ميليون دلاري را ايجاد کرد. با تجديد و احياي اين مشارکت، اينترنت2تکنولوژي جديد مورد نياز همه کاربران شبکه را توسعه و اجرا خواهد کرد وادامه هدايت و رهبري آمريکا در کاربردهاي کامپيوتر و مخابرات را تضمينميکند 5- وضعيت درباره موسسات آموزشي که عضو اينترنت2 نيستند چگونه خواهدبود؟ دروازه شرکت در اينترنت2 روي هر دانشگاهي که تعهد دهد تسهيلات پرديسخود را در اختيار توسعه کاربردهاي پيشرفته قرار دهد، باز است.سرمايهگذاري لازم براي برآورده کردن اين الزامات و تعهدات ممکن است بيشتراز آني باشد که بسياري از موسسات در حال حاضر بتوانند از پس آن برآيند.هزينه تکنولوژي استفاده شده در اينترنت2 با ورود هر موسسه آموزشي کاهشمييابد. پانزده سال پيش اتصال به اينترنت به گراني شرکت در حال حاضر دراينترنت2 بود. با افت قيمتها، تلاش شرکتکنندگان اوليه در تحقيقات شبکهبهمنظور رساندن آن به همه مجامع آکادميک گسترش يافت. بهکارگيري تکنولوژياينترنت2 از چنين الگويي تبعيت ميکند.