اينترنت هوشمند: هزينه و کيفيت ؟

نياز شديدي به اينترنت داريد، بايد مطلب فوري را براي يكي از دوستانتان ارسال كنيد. Password و username خود را وارد ميكنيد.

امابعد از چند لحظه متوجه ميشويد كه اكانت شما تمام شده است. كارت خود رانگاه ميكنيد تا ببينيد شمارهها را درست وارد كردهايد يا نه، كه چشمتانبه شماره دهرقمي پايين كارت ميافتد كه با عنوان «اينترنت هوشمند»خودنمايي ميكند.

چون وقت كارت را نداريد تصميم ميگيريد از همينشماره براي اتصال به اينترنت استفاده كنيد. از آنجايي كه به راحتي و بدوننياز به Password و username از اينترنت استفاده كردهايد وسوسه ميشويدكه ديگر زحمت خريد كارت را به خود ندهيد و از اين به بعد از همين شمارهاستفاده كنيد.

چند ماهي بدون دغدغه تمام شدن كارت و شارژ مجدد آناز اينترنت استفاده ميكنيد. دو ماه بعد وقتي قبض تلفن به دستتان ميرسد ونگاهي به قسمت «مبلغ قابل پرداخت» مياندازيد، نزديك است چشمانتان از حدقهبيرون بزند. وقتي به قسمت هزينه شبكه هوشمند نگاه مياندازيد متوجه ميشودكه چرا اين بار قبض تلفن شما زياد آمده است.IN وارد ميشود

زمانشكلگيري اينترنت هوشمند (IN) در كشور ما به زماني در حدود سه سال پيشبازميگردد. اينترنت هوشمند يكي از هشت سرويس ارائه شده توسط شبكه هوشمنداست كه كاربران به واسطه استفاده از اين سرويس بدون تهيه كارت و وارد كردننام كاربري و رمز عبور ميتوانند از اينترنت استفاده كنند.مشکلات بخش خصوصي

يكياز مهمترين دغدغهها و مشكلات اينترنت هوشمند، هزينههاي بالاي آن نسبتبه اينترنتهاي كارتي است. اينترنت هوشمند به دليل وجود قراردادي مابينمخابرات (بخش دولتي) و ISPها (بخشخصوصي) از يك تعرفه قيمت ثابت (كهدقيقهاي 5 تومان و هر ساعت 300 تومان است) براي تمامي ISPهاي تحت پوششبهره ميبرد كه امكان كاهش يا افزايش اين تعرفه براي ISPها وجود ندارد.اين در حالي است كه ISP براي ارائه اينترنت كارتي كاملا متفاوت از يكديگرو همچنين اينترنت هوشمند عمل ميكنند.

ما به تمامي كاربران پيشنهادنميكنيم كه از اين سرويس استفاده كنند. هر كاربر بايد براساس برنامهريزيخود تصميم بگيرد چه سرويسي برايش به صرفهتر است، بنابر اظهارات وي هرسرويسي كه روي شبكه ارائه ميشود، در زمان خاصي كاربرد دارد و هميشگي نيست.


بهگفته فعالان اين حوزه تا پيش از اين آنها براي فروش كارتهايشان مجبوربودند 30 تا 40درصد از مبلغ فروش را به دلالان بازار بدهند و در حال حاضرنيز مخابرات در ازاي ارائه اين سرويس از شركتهاي اينترنتي 30درصد مبلغفروش يعني 90 تومان دريافت ميكند.


اما اين تمام داستان نيست؛چراكه علاوه بر مبلغ فوق، مخابرات 6درصد نيز به عنوان ماليات و عوارض ازشركتها دريافت ميكند در صورتي كه در كارتهاي اينترنتي ايران 6درصد وجودندارد. در كل از مبلغ 300 توماني كه براي هر ساعت استفاده از اينترنتهوشمند توسط كاربران پرداخت ميشود 108 تومان آن به مخابرات تعلق ميگيرد.

مسعودرياضيات، رييس انجمن شركتهاي اينترنتي ايران درخصوص اينترنت هوشمندميگويد: « هرچند اين روش براي كاربران راحتتر است، اما امنيت و كنترلوالدين از اين طريق بسيار كاهش پيدا كرده است.وي نيز يكي از معايب اينترنتهوشمند را هزينه بالاي آن عنوان ميكند و اظهار ميدارد: «در حال حاضرمخابرات هزينه زيادي را از شركتها دريافت ميكند. در واقع مخابرات باشركتهاي ISP قراردادي را امضا و در آن قرارداد ذكر ميكند كه من در ازايانجام كار اين درصد را از شما ميگيرم كه اين درصد با توجه به هزينههايانجام شده بسيار بالا است.»

رييس انجن شركتهاي اينترنتي در پاسخبه اين سوال كه آيا به نفع شركتهاي ISP است كه دست به ارائه سرويساينترنت هوشمند بزنند يا خير، ميگويد: «تا زماني كه مخابرات هزينهدريافتي خود را كم نكند ميتوانم بگويم كه اصلا ارائه اينترنت هوشمند برايشركتهاي ISP به صرفه نيست.»

در مقابل اظهارات فعالان شركتهاياينترنتي در خصوص گران بودن هزينه اينترنت هوشمند و بالا بودن درصد دريافتشده توسط شركت مخابرات طبق روال هميشگي مخابرات اين درصد را گران نميداند.

داوودزارعيان، مدير روابط عمومي مخابرات ايران بر اين باور است كه هزينهاينترنت شبكه هوشمند بسيار ناچيز بوده و از آنجا كه خطي مشغول ميشود،بايد مخابرات هزينهاي را از شركتها دريافت كند. وي در ادامه متذكرميشود كه ما به تمامي كاربران پيشنهاد نميكنيم كه از اين سرويس استفادهكنند. هر كاربر بايد براساس برنامهريزي خود تصميم بگيرد چه سرويسي برايشبه صرفهتر است، بنابر اظهارات وي هر سرويسي كه روي شبكه ارائه ميشود، درزمان خاصي كاربرد دارد و هميشگي نيست.»


احمد خطيبي، معاوناداره پشتيباني فني سوئيچ ارتباطات شهري استان تهران نيز در خصوص درصدتعلق گرفته به شركت مخابرات ميگويد: «هماكنون مخابرات 30درصد از درآمدبه دست آمده از سرويس هوشمند را به خود اختصاص ميدهد كه اين درصد به دليلبسترها و امكاناتي است كه ما براي شركتهاي ISP فراهم ميكنيم. در كل مادرصد اضافهاي را از شركتها دريافت نميكنيم.»

اما خطيبي درخصوص كيفيت پايين اين خطوط در مقابل تعرفه بالاي آن نيز اظهار ميدارد:«اينترنت هوشمند در حقيقت گريزي است براي اتصال كاربران از طريق اين شبكهبه شبكه ISPها و در كل يك كار مجازي است. شبكه اينترنت هوشمند هيچگونهتغيير و تحولي در كيفيت ايجاد نميكند و حتي سرعت اتصال كاربر به دليل حذفنام كاربري و رمز عبور را افزايش ميدهد و اگر كيفيت كاهش پيدا كند بهشركتهاي ارائهدهنده خدمات بازميگردد. براساس آمار موجود از زمان كاهشتدريجي سيستم فروشكارت تعداد مشتركان استفاده از اينترنت هوشمند به شدتافزايش داشته و اين افزايش در طي چند ماه اخير نشاندهنده اين موضوع استكه كاربران از اين سرويس راضي هستند.»منبع: دنياي اقتصاد