بهینه سازی وب
پیاده سازي يک استراتژي موثر وبلند مدت بازاريابي با موتورھاي جستجوگر بدون توجه به خودسايت اصولا غیرممکن است. لذا پي ريزي يک بناي مستحکم در خود سايت ضروري مي نمايد.پروسهطراحي، نوشتن متون، کد کردن و برنامه نويسي کل وب سايت با ھدف بالا بردنSEOشانس دستیابي به رتبه ھاي بالا در نتايج جستجو است. در واقع بھینه سازيوسیله اي براي کمک به مخاطبان بالقوه سايت تان است که وب سايت شما رابیابند.پیاده سازي يک استراتژي بلندمدت بازاريابي نیاز به اين دارد که سهمولفه اصلي زير در ھر صفحه سايتتان وجود داشته باشد:
•مولفه متن

•مولفه لینک

•مولفه محبوبیتتمامموتورھاي جستجوگر مھم از اين سه مولفه در الگوريتم رتبه بندي خود بھره ميگیرند. حالت ايده آل اينگونه خواھد بود که ھر سه مولفه را تا بالاترينجايگاه ممکن بھینه سازي نمايیم.

اما در عمل تعداد کمي از صفحات ميتوانند به اين حالت دست يابند. به طور کلي سايتھا مي توانند در يکي ازحالات زير داراي رتبه ھاي مناسبي باشند:•سايتھای دارای بالاترين حد بھینه سازی در ھر سه مولفه اشاره شده.

•سايتھاي داراي مولفه ھای محبوبیت و متن بالا اما مولفه لینک متوسط.

•سايتھاي داراي مولفه متن و لینک متوسط اما محبوبیت بالا

.

واضحاست که سايت شما ھر چقدر ھم محبوب باشد اگر عبارت جستجو شده در آنموجودنباشد حتي در رتبه ھاي آخر نتايج جستجو ھم قرار نمي گیرد.مولفه متن

موتورھايجستجوگر، کلمات و عبارتھاي ھر صفحه را بايگاني مي کنند لذا براي عملکردبھتر،شما بايد کلمات دلخواه را در مکانھاي مھم کدھاي سايت خود قرار دھید .

مھمترين بخش در مولفه متن، انتخاب عبارتھاي کلیدي سايت است. شما بايدعبارتھايي را بر گزينید که واقعا مخاطبان سايتتان آنھا را جستجو مي کنند.کلمات کلیدي که انتخاب مي کنید بايد داراي شرايط زير باشند:•مربوط به موضوع اصلي سايتتان باشند.

•مطمئن باشید که کاربران ديگر آنھا را جستجو مي کنند.

•خیلي رقابتي نباشند. به عبارت ديگر آن کلمات، کلمات کلیدي سايتھاي بسیار ديگري نباشند.

موتورھایجستجوگر به ھنگام ارزيابی و رتبه بندی صفحات، به محتوای آن توجه زيادیدارند.متنی که برای يک موتور جستجوگر مھم است برای مخاطب اصلی شما ھم مھماست در واقع منظور ھمان متنی است که مخاطب سايت شما به ھنگام مراجعه بهسايتتان می تواند بخواند.منظور از متن مھم، متنی است که دو شرط زير را دارا می باشد:

متن بايد بدون انجام ھر گونه عمل خاصی در مرورگرھای استاندارد قابل رويت باشد.

شما بايد بتوانید متن را مستقیما از مرورگر خود کپي کرده و به يک ويرايشگر متن انتقال دھید

عنوانصفحه به ھمراه متن نمايان آن مکانھاي مھمي ھستند که بايد توجه ويژه اي رابه آنھا معطوف بداريد. موتورھای جستجوگر آنھا را به عنوان محتوای اصلیسايتتان در نظر می گیرند و بھینه سازی مناسب آنھا در رتبه بندی سايت تاثیرقابل توجھی دارد.

متا تگھا و متون جايگزين تصاوير در اولويت بعدیقرار دارند زيرا برخی از موتورھای جستجوگر آنھا را نمی خوانند. به عنوانمثال برای ديدن کلمات متا شما بايد کدھای صفحه را ببینید و ھمینطور برایديدن متن جايگزين يک تصوير بايد موس خود را روی آن تصوير مدتی ثابت نگهداريد .

اينھا کارھا ھمان کارھای خاصی است که بیننده برای ديدن متنانجام می دھد در حالیکه متن اصلی و مھم صفحه را بدون انجام ھیچگونه عملیمی تواند ببیند .

موضوع اصلی سايت موضوع (Theme). امروزه موتورھایجستجوگر توجه زيادی به موضوع اصلی سايت يا تم آن دارند اصلی سايت بايد بامراجعه به چند صفه سايت و به راحتی قابل تشخیص باشد. به عنوان مثال بسیاریاز وبلاگھا که در آنھا درباره ھمه چیز نوشته می شود، موضوع اصلی ندارنداما ممکن است موضوعات فرعی بسیاری داشته باشند.

اين نکته خیلی مھمیاست که بايد بدان توجه نمايید. سعی کنید ھر صفحه سايتتان به نوعی به موضوعاصلی مرتبط باشد .اينکه به شما توصیه می شود به ھر سايتی لینک ندھید و ازھر سايتی لینک نگیريد ھم دقیقا به خاطر اين موضوع است. وقتی موتورجستجوگری موضوع اصلی سايت شما را بداند ھر يک از صفحات سايتتان اتوماتیکوار مرتبط با ھمان موضوع تشخیص داده می شود و شانس کسب رتبه ھای بالاافزايش می يابد. چیزی غیر از موتورھای جستجوگر و جستجو می [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] آيا به نظر شما تم اصلی باشد؟

به عبارت ديگر شما می دانید که وارد ھر صفحه ای از اين سايت شويد درباره موتورھای

جستجوگرو جستجو صحبت شده است .با توجه به موضوعات اصلی و فرعی سايت، مدير سايت میتواند به خوبی نحوه ارتباط صفحات را شناسايي نموده، در سايت اعمال نمايد.Title

عنوان صفحه به دلايل متعددی ھم از ديدگاه طراحی وب سايت و ھم از ديدگاه موتورھای

جستجوگر، مھم می باشد.

•کاربران به ھنگام خواندن صفحات سايت، آنرا در مرورگر خود می بینند.

•در رتبه بندی صفحات به عنوان متن اصلی سايت نقش دارند.

•به عنوان چیزی که کاربران بايد روی آن کلیک کنند، در نتايج جستجو نشان داده می شود.

•به ھنگام ذخیره و بوک مارک کردن صفحات به صورت پیش فرض از عنوان صفحه استفاده میشود.

لذانوشتن مناسب عنوان صفحه را مانند يک قاعده اصولی ھمواره مد نظر داشتهباشید. درنوشتن آن دقت کنید که در عین حال که حاوی کلمات کلیدی است بايدبتواندکاربران را به کلیک کردن و آمدن به سايت شما ترغیب کند. صرفا قراردادن کلمات کلیدی در آن ممکن است به رتبه بالا منجر شود اما میزانکلیکھايي که در نتايج جستجو بر آن می شود را ھم بايد مد نظر داشته باشید.

اگركلمات كلیدي بسیاري داريد بايد صفحات بسیاري نیز طراحي كنید و در آنھاعنوان ھا را با كلمات كلیدي متناسب با ھمان صفحه بنويسد. قرار دادن يكعنوان ثابت در تمام صفحات سايت كار بسیار اشتباھي است كه بسیاري مرتكب آنمي شوند. اين كار تنھا زماني درست است كه سايت تنھا يك كلمه كلیدي داشتهباشد!

متن صفحه قرار می گیرد و مستقیما قادر به کپی body متننمايان صفحه آن چیزی است که بین دو تگ کردن آن از مرورگر و انتقال آن بهيک ويرايشگر متن می باشید .

اين متن را بیننده مي بیند، مي خواند وسپس كاري در سايت انجام مي دھد. ديدن و خواندن مطالب براي تمام صفحاتاينترنتي اتفاق مي افتد اما كاري كه پس از اين ديدن و خواندن انجام مي شودمشخص نیست.

ممكن است بیننده با خواندن يك متن به خواندن مطالب بعديترغیب گردد .ھمچنین ممکن است با خواندن چند خط آن به طور کلی از سايت خارجشود.

موتورھای جستجوگر به طور مداوم تگھايي مورد تاکید خود راتغییر می دھند و شما نمی توانید دقیقا عنوان کنید که در حال حاضر بر چهچیزی تمر کر دارند. اما رويه اصلی آنھا ھمواره ثابت است: آنھا متن را میخوانند و لینک را دنبال می کنند .

به ھمین دلیل بی نھايت مھم استکه شما کلمات کلیدی خود را در متن نمايان صفحه قراردھید تا مطمئن شويد کهموتور جستجوگر آنھا را می خواند و با خود می برد .نكات كلیدي

•متن بايد حرفي براي گفتن داشته باشد.

•از نظر قواعد املايي و نگارش نقص نداشته باشد.

•به شكلي جذاب و ترغیب کننده تنظیم گردد.

•به قصد اطلاع رساني و كمك به ديگران نوشته شده باشد و نه برای اغفال و بزرگ نمايي .

•جملات متن طولاني نباشد.

•اگر متن طولانی است و بايد در يک صفحه نمايش داده شود، حتما پاراگراف بندی شود.

اگرحرفي براي گفتن نداريد، كسب رتبه ھاي بالا برايتان مفید فايده نخواھد بود.اگر بیننده بیايد وچیزي در سايت شما نیابد آنگاه چه؟ خیلي واضح است، باخواندن گزيده اي از متن صفحات، تصمیم خود را برای ترك سايت مي گیرد. دريكي از كتابھاي بازاريابي خواندم كه:

"يك خريدار راضي، تجريه اش را به 3 نفر منتقل مي كند اما يك خريدار ناراضي آنرا به 10 نفر منتقل مي كند"

جدابه محتواي صفحات دقت كنید. اگر خودتان نمي توانید از ديگران بخواھید تااين كار را برايتانانجام دھند. ھیچوقت سعي نكنید كه متن ھاي طولاني را دريك صفحه بگنجانید بلکه آنرا به چندبخش كوتاه تقسیم كرده، در صفحات مختلفارايه دھید. با اين كار ھم به بینندگانتان فرصت فكركردن داده ايد و ھماينكه شانس خود را در كسب رده ھاي مناسب افزايش داده ايد: به جاي يك صفحهاكنون چند صفحه داريد!

اگر يك متن را به 3 قسمت تقسیم كنیم، ازديدگاه يك موتور جستجوگر مھم ترين بخش آن 3بالاي صفحه است. لذا سعي كنیدواژه ھاي كلیدي را در اين قسمت به كار ببريد.(و نه رديف كنید