1- "خود را به درس خواندن عادت دهيد". در سالهاي آينده که دانش آموز پيش دانشگاهي خواهيد بود و تلاش جدي تري براي قبولي در کنکور خواهيد نمود ممکن است مجبور شويد بيش از 60 ساعت در هفته درس بخوانيد. خيلي از داوطلباني که در سالهاي دبيرستان به مطالعه در ساعات زياد عادت نکرده اند در اين زمان دچار مشکل مي شوند. خستگي، بي انگيزگي و پائين آمدن کارايي مطالعه و افت ميزان يادگيري مي تواند از تبعات اين عادت نکردن باشد، لذا توصيه ما اين است که مهم ترين وظيفه يک دانش آموز دبيرستاني عادت کردن به ساعات طولاني مطالعه است. اين عادت مانند تمامي تغييرات هستي تدريجي صورت مي گيرد.
براي اينکه اين کار را بهتر انجام دهيد به مقاله جدول برنامه ريزي خود کنترل اسکينري مراجعه کنيد.

2- " براي مطالعه خود هدف گذاري کنيد". افزايش ساعات مطالعه بدون در نظر داشتن به يک قله خسته کننده خواهد بود. لذا خوب است که با خودتان عهد کنيد که تا پايان سال جاري معدلتان را يک نمره افزايش دهيد و يا اينکه يک درس ضعيف را به سطح متوسط برسانيد. توجه داشته باشيد که هدف گذاري شما نه زياد آرماني و دور از دسترس باشد و نه زياد ساده و پيش پا افتاده باشد.

3- "دروس دبيرستان را تا پايان آخرين تابستان خوب ياد بگيريد". تا پايان شهريور سال قبل از پيش دانشگاهي فرصت داريد که در دروس دبيرستان (سال هاي اول، دوم و سوم) هيچ نکته اي نباشد که بلد نباشيد. البته بلد بودن با توانايي تست زدن متفاوت است. منظور از بلد بودن اين است که هيچ مطلبي براي شما غريب نباشد و يا اينکه هيچ فرمول، نکته، قاعده و دستوري وجود نداشته باشد که شما کاربردش را ندانيد.

4- "اولويت با دروس نامرتبط پيش دانشگاهي است." براي سهولت کار درس هاي پايه را به دو گروه مرتبط با پيش دانشگاهي تقسيم مي کنيم. بنابراين توصيه مي کنيم دروس مرتبط درس هايي هستند که به نوعي در کتاب هاي پيش دانشگاهي تکرار شده و يا تکميل مي گردند و دروس نامرتبط درس هايي هستند که در پيش دانشگاهي وجود ندارند.
واضح است که دروس مرتبط با پيش دانشگاهي را سال آينده خواهيد خواند و اين خط همواره شما را تهديد مي کند که سنگيني درس هاي پيش دانشگاهي فرصتي براي مطالعه دروس نا مرتبط براي شما باقي نگذارد. تا پايان شهريور قبل از پيش دانشگاهي برنامه ريزي کنيد و اين درس ها را حتماً يک بار بخوانيد.

5- "براي رياضي و زبان خود فکري بکنيد" درس رياضي براي دانش آموزان رشته هاي تجربي و علوم انساني و دروس زبان براي تمام گروه ها است که نمي توان در يک سال آن را متحول کرد. بنابراين اگر در اين درس ها ضعفي داريد اکنون وقت آن است تا قبل از ورود به دوره پيش دانشگاهي فکري به حال اين درس ها بکنيد.

6- "تشريحي بخوانيد" مطالعه شما در حال حاضر تنها جنبه يادگيري و ادراک دارد و مسأله تسلط و تست زدن اصلاً مطرح نيست لذا خودتان را با تست سرگرم نکنيد چرا که نه تنها فايده اي براي شما ندارد بلکه آن تست ها را نيز براي سال آينده خود غير قابل استفاده مي نمائيد. تنها مجازيد که در آن آزمون هاي آزمايشي – آن هم مخصوص سال سومي ها – شرکت کرده و تست بزنيد.