خطوط پرسرعت یا ADSL


خطوط پرسرعت و یاخطوط ADSL واژه ای است که این روزها پس از خطوط ایوان 56 برسرزبانهااستگرچه محدودیتها و برخی از مسایل فنی و قیمت خطوط ADSL این سرویس با ارزشدر بین کاربران حرفه ای و نیمه حرفه ای ایرانی کمتر مورد توجه قرار دارداما بازهم می توان گفت که ADSL حرف اول را می زند که در گفتاری با آنبیشتر می شویم :


ADSL یا خط دیجیتال نامتقارن از خانوادهسرویسهای DSL است که بدون ایجاد خط جدید و با استفاده از پهنای بانداستفاده نشده خط تلفن ارایه می شود این خطوط پرسرعت با نصب تجهیزاتی درمرکز تلفن کاربران واز سویی نصب مودم خاص در محل استقرار کاربر مورداستفاده قرار می گیرد از ویژگیهای این خطوط عدم استفاده از خط تلفن استبعبارتی دیگر در زمان استفاده ، تلفن کاربر اشغال نمی شود، هزینه های تلفنرا به همراه ندارد و کاربر می تواند همزمان با اتصال ازخط تلفن خوداستفاده کند و درهمین حال سرعتی معادل 40 برابرخطوط عادی را داشته باشدکاربر تنها برای این خط به میانگین تنها ساعتی 3500 ریال تا 5000 ریالباید هزینه نماید درحالی که در اتصالهای معمولی همین میزان یعنیمیانگین3500 ریال و همچنین 3500 ریال به ازای هرساعت بابت هزینه اتصالتلفن پرداخت می کند پس بی شک صرفه با خطوط ADSL است
مزایای استفاده از سرویس ADSL :
دسترسی به اینترنت پرسرعت تا 40 برابر خطوط معمولی


اتصال دائم به اینترنت


امکان استفاده همزمان از اینترنت و تلفن و یا فاکس


عدم اشغالی تلفن در زمان اتصال به اینترنت


عدم هزینه قبض تلفن


حق اشتراک ثابت ماهانه


نصب سریع و آسان


معایب خطوط ADSL
عدم امکان استفاده مشترک یک اشتراک در مکانهای مختلف


عدم امکان تغییر خط تلفن مورد استفاده به دلیل نصب تجیهزات در مخابرات.


گرانی تجهیزات اولیه به نسبت خطوط عادی


سرعت متغیر با افت و خیز با توجه به تعداد کاربران شبکه


وجود حفره های امنیتی


سرعت معمولی در ارسال فایلها

نگاه دیگر به سرویس


ارتباطی پرسرعت با اینترنت :
سرویسADSL باتوجه به سرعت بالای ارتباط (در مقایسه با سرویس های Dialup) وهزینه مناسب (در مقایسه با سرویس های پهنای باند موجود) راه کاری ایده آلبرای کاربران خانگی پرمصرف و کاربران تجاری (دارای شبکه داخلی) می باشد.


اتصال دائمی به شبکه اینترنت :
درروش ارتباطی ADSL کامپیوتر یا کل شبکه داخلی شما در اتصال دائم با شبکهجهانی اینترنت می باشد. بدون انجام شماره گیری، بدون شنیدن بوق اشغالی وبدون اتلاف وقت جهت برقراری ارتباط، فقط با روشن کردن کامپیوتر به دنیایاینترنت قدم بگذارید.( در صورت دارا بودن اشتراک دایمی) با بهره گیری ازسرویس ADSL در عصر پرسرعت تبادل اطلاعات وقت و هزینه های خود را بیهودههدر نمی دهید.


بدون هزینه های تلفن و هزینه های پنهان
باتوجهبه تقسیم خط تلفن به دو بخش انتقال Voice و Data توسط تکنولوژی ADSL ،برقراری ارتباط با شبکه اینترنت بدون پرداخت هزینه تلفن میسر گردیده است.با سرویس ADSL بدون هیچ نگرانی از پرداخت هزینه های سنگین تلفنی و تنها باپرداخت حق اشتراک ثابت ( ساعتی- ماهانه یا سالیانه) ، صرفنظر از میزاناستفاده، از اتصالی مطمئن به اینترنت لذت ببرید.


را ه اندازی سریع و آسان :
راهاندازی سرویس ADSL در مقایسه با ارتباط بی سیم نقطه به نقطه، P2Pو LeasedLine بسیار سریعتر و ساده تر بوده و ظرف مدت کوتاهی انجام می گیرد.تکنولوژی ADSL کامپیوتر شما در اندک زمانی به عضوی از شبکه اینترنت مبدلمی نماید.


هزینه های سرویس ADSL
1-هزینه اخذ اشتراک سرویس Adsl در زمان استفاده حدود 500 هزار ریال مودم +100هزار ریال هزینه نصب توسط شرکت راه انداز + 70 هزار ریال هزینه هایوسایل جنبی شبکه


2- هزینه کاربری :


ساعتی : حدود به ازای هر ساعت 3500 ریال است + آبونمان ماهیانه 100 هزار ریال


ماهیانه : با توجه به سرعت از 350 هزار ریال درماه تا 1 میلیون و 200 هزار تومان


بانگاهی دقیق تر به این نکته پی می بریم که هزینه این خطوط نسبت به خطوطتلفنی واقعا مقرون به صرفه هست و به جز کاربران غیردایم ، دیگر کاربران بهخصوص افرادی که میانگین 3 ساعت در روز کار می کنند این خطوط مقرون به صرفهتر است.


فنآوری ADSL نگاه فنی :
دراختیار داشتن سرعت همان چیزی است که همیشه در پی آن هستیم. فنآوری ADSLپاسخی است به آنها که به سرعت احتیاج دارند تا با استفاده از آن زودتر بههدف برسند، و از دیگر روشهای دسترسی با استفاده از مودمها و خطهای تلفنبه ستوه آمدهاند و در پی آن هستند تا با استفاده از این راهکار و با سرعتمطلوب به پاسخ خود برسند. ADSL تکنولوژی جدیدی است که بر بستر کابل تلفنقدیمی وآشنای خودمان عمل میکند. نصب یک سیستم ویژه در داخل پست مخابراتیهر منطقه، مشترکین تلفن آن منطقه را به سادگی و بدون نیاز به هر نوع دخل وتصرف سختافزاری و یا نرمافزاری، از این سرویس بهرهمند مینماید. از اینسادهتر ممکن نیست این تکنولوژی بهترین و بیشترین سرعت را بدون نیاز بهتدارک زیرساختهای جدید ممکن ساخته است.


استفاده از سیمکشیهای موجود تلفن
استفادهاز سیمکشیهای موجود تلفن بدون نیاز به اتصال به دستگاههای حجیم وپیچیده، کار مصرفکننده را بسیار راحت مینماید. برای داشتن یک اتصال ADSLدر محل مصرفکننده تنها نیاز به یک مودم ویژه است. پس از برقراری ارتباط،تنها هزینه ثابت خط ADSL به شکل ماهانه و با توجه به پهنای باند دریافتیبه عنوان هزینه دریافت میشود. در حالیکه ازارتباط ADSL استفاده میکنیدارتباط تلفنی شما همیشه آزاد و دردسترس است. هزینه تلفن تنها در صورتاستفاده از تلفن محاسبه میشود و ربطی به استفاده از خط ADSL ندارد.


چگونگی بهره مندی از خط پرسرعت
کافیاست به یکی از شرکتهای ارایه خدمات اینترنتی ISP رفته و فرم درخواست اینخط را تکمیل نمایید ، چند روز بعد( فکر کنم 2 روز) بر روی خط مخابراتی شمادر مرکز مخابرات تجهیزاتی نصب می شود، به سراغ شما آمده ، یک مودم مخصوصبه کامپیتور شما وصل می شود، با یک پاسپورد و نام کاربری مثل حالات عادیمی توانید به دنیای اینترنت وصل شوید با این تفاوت که اکنون خط مورداستفاده اشغال نیست هزینه تلفن نمی پردازید و به یک خط پرسرعت حدود 40برابرخطوط عادی متصل هستید


شیوه ای نوین برای برقراری ارتباط با اینترنت
تکنولوژیجدید Asymmetric Digital Subscriber Line(ADSL) با ارتقاء امکانات خطوطتلفن آنالوگ، انتقال پرسرعت داده ها را همزمان با انتقال صوت امکان پذیرنموده است. در روش ADSL (خط دیجیتالی نامتقارن مشترک) برخلاف روش Dialupموجود، سیگنالهای دیجیتالی به صوتی تبدیل نمی شوند و کانال انتقال Data ازVoice کاملا" مجزا می باشد. بنابراین کاربر بدون نیاز به خط تلفن جدید حینارتباط با اینترنت قادر به برقراری مکالمات تلفنی نیز خواهد بود.