فیزیکدانان جهان با استفاده از قدرت بالایمحاسباتی ابر رایانهها و انجام مطالعات فراوان، پس از گذشت یک قرن ازطرح نظریه هم ارزی جرم و انرژی توسط اینشتین، موفق به اثبات فرمول آن شدند
پساز گذشت یک قرن، در نهایت یکی از فرمولهای معروف اینشتین ( e=mc2)،فرمول نظریه هم ارز بودن جرم و انرژی، با تلاشهای فراوان و انجاممحاسبات پیچیده توسط فیزیکدانان فرانسوی، آلمانی و مجارستانی به اثباترسید.

با تشکیل کنسرسیومی توسط مرکز فیزیک نظری فرانسه و استفادهاز یکی از قدرتمندترین ابر رایانههای جهان، فیزیکدانان موفق به محاسبه وتخمین جرم پروتون ها و نوترونها در هسته اتم شدند.

بر اساس نمونهرایج فیزیک ذرات، نوترونها و پروتونها ذرات کوچکتری به نام کوارک را دربر دارند که آنها نیز در مقابل، حاوی ذراتی به نام گلونها هستند. موضوعغیر طبیعی در این میان تفاوت جرم این دو ذره است. به این معنی که جرمگلونها صفر و جرم کوارکها 5 درصد بوده و 95 درصد جرم باقی مانده، ناشناسباقی مانده است.

محققان با انجام محاسبات فراوان دریافتند که جواباین معما در انرژی ناشی از حرکات و تعاملات بین کوارکها و گلونها نهفتهاست. به معنی دیگر، بر اساس آنچه اینشتین در نظریه نسبیت خود عنوان کردهاست، جرم و انرژی با هم برابر هستند.

بر اساس گزارش گوگل، فرمولe=mc2 نشان میدهد جرم را میتوان به انرژی تبدیل کرده و انرژی را نیز درمقابل میتوان به جرم تبدیل کرد.

به گفته فیزیکدانان، حل اینفرمول در سطح ذرات اتمی که "کرومو دینامیک کوانتومی" نام گرفته بود،میتواند علامت سوال را از انتهای بسیاری از تحقیقات فیزیکی در جهان پاککند.