«اخترک 2020 یک ستاره کوچک معمولی نیست!
میشودگفت که یکی از معدود جرمهای آسمانی اهل مطالعه و کنجکاو، در همسایگیکهکشان راه شیری است که بر حسب اتفاق یک روز وقتی با تلسکوپ نقرهای رنگشکه به گفته خودش آدمها تا 1000 سال دیگر هم نمیتوانند یکی مثل آن رابسازند، به سیاره زمین نگاه میکرد، متوجه نشریه دوچرخه شد و شروع بهخواندن آن کرد. (البته این را هم بگویم که اخترک 2020 از وقتی که کره زمینرا کشف کرده، دیگر کار و زندگیاش را ول کرده است و مدام در زندگی و کارما زمینیها سرک میکشد و گه گاه ایرادهايی هم میگیرد!) همینطور که بااشتیاق مشغول خواندن «دوچرخه» بود، از بین مطلبها، توجهش به خبرهای نجومیجلب شد و بعد از کمی تحقیق، فهمید که خوانندگان ما علاقه زیادی به نجوم واتفاقهایی که در جهان می افتد دارند. آنجا بود که فکری به نظرش رسید وتصمیم گرفت که کار تازهای را شروع کند. از طریق ماهواره ارتباطیاش با ماتماس گرفت و گفت که حاضر است با ما همکاری کند و خبرهای مربوط به فضا وستارهها را برایمان بفرستد!

این شد که ما هم ستونی را مخصوص جناباخترک 2020 اختصاص دادیم تا هر چند هفته یک بار ما را از اتفاقهایی که درگوشه و کنار کیهان میافتد با خبر کند و با توضیحهاي اخترکی خودش، به مابگوید که آن دور دورها چه میگذرد. پس این شما و این هم اولین گزارش اخترک2020...»


شفق قطبي در آلاسكا

سلام! من اخترک 2020 هستم. قبل از هر چیزی این را بگویم که من ستاره جدیاي هستم و برخلاف شما آدمها که گاهی وقتها به موقع و به اندازه حرفنمیزنید، اهل پرچانگی نیستم، پس بدون معطلی میروم سر اصل مطلب! خیلی همنگران اینکه من کی هستم و چه کار میکنم نباشید، چون کمکم از طریقگزارشهایم با من آشنا میشوید!
مهمترین اتفاقی که در یک ماه گذشته رخداد، انفجار نسبتاً بزرگی در لبه غربی خورشيد بود که بر اثر آن تودهای ازتاج خورشيد به خارج از سطح خورشيد پرتاب شد.

علت این پدیده برخوردلکههای خورشیدی و ایجاد میدان مغناطیسی گزارش شد که توسط رصدخانه خورشیدیبه نام اس. او. اچ. او(SOHO) ثبت شد. البته من به دلیل دوری از خورشیدمتوجه این انفجار نشدم، اما بعد از آن تمام حواسم را به اتفاقهایی کهقرار بود بیفتد جمع کردم. چرا که بعد از هر انفجار خورشیدی، اختلالهاییدر سیستم ماهوارهای و آب و هوای جو زمین به وجود میآید. مثلاً اینانفجار در منطقه آلاسکا جریان بادی را ایجاد کرد که تحت عنوان «شفق قطبی»نمایان شد. این را هم اضافه کنم که شفق قطبی پدیده بسیار زیبایی در جوزمین است که به دلیل ایجاد شدن ذرههای باردار و شتابدار در فضا به وجودمیآید.

خبر دوم مربوط به تحقیقاتی است که دانشمندان روی لباسهایفضانوردان انجام دادند و نتیجه گرفتند که فضا بو میدهد! آنها لباسها وسفینههای فضایی را مورد بررسی قرار دادند و متوجه شدند که بوی فضا چیزیشبیه بوی آهن داغ و گوشت برشته شده است! اگر شما هم مثل من جزء آن دسته ازافرادی هستید که میگویید: «حالا فضا هر بویی که میخواهد بدهد، به ما چهربطی دارد!» باید بگویم که به گفته دانشمندان، دانستن این مطلب به آمادهشدن فضانوردان قبل از اعزام آنها کمک ميكند.

و خبر آخر دربارهفضاپیمایی به نام «کپلر» است که قرار است سال 2009 میلادی به مدار خورشید،که هر گردش آن 372 روز طول میکشد، فرستاده شود. طبق اطلاعاتی که من دارمماموریت این مدارگرد، یکی از برنامههای مهم ناساست که براي پیدا کردنسیارهای شبیه زمین، یافتن اندازه دقیق و کشف سیارههای کوچکتر از آنانجام میشود. اما نکته جالب توجهی که درباره این پروژه تحقیقاتی وجوددارد، این است که هرکس میتواند نام خود را به همراه یک پیام حداکثر 500کلمهای از طریق این مدارگرد به آن سوی کیهان بفرستد و گواهی نامهای بهاسم خودش دریافت کند.

برای این کار کافی است به آدرس [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] رفته و اسم خودتان را وارد کنید. کسی چه میداند شاید من هم اسم خودم را یواشکی در این فهرست وارد کردم!