کاراکتر Eddie امکان دارد رفتاری درحد هوش یک پسربچه چهارساله در خارج از فضای مجازی Second Life از خود بروز دهد.
بهگزارش ایتنا، این پسربچه که تلفیقی از هوش مصنوعی منطق-محور و تکنیکهایپیچیده مدلسازی است باید در سیستمی که بنابر گفته بسیاری از متخصصان، یکیاز قدرتمندترین سیستمهای محاسباتی مجازی جهان محسوب میگردد کار کند.

Eddieکه حاصل تلاش محققان آزمایشگاه پلیتکنیک Rensselaer است دارای عقاید وتفکرات مخصوص بخود بوده و دارای آن میزان توانائی استدلال و استنتاج استکه از یک پسربچه در این سن توقع میرود.

این توانائیها شامل یکساختار گسترش یافته بنام «تئوری تفکر» است که به این کاراکتر اجازه فهم وپیشگوئی اعمال دیگر کاراکترها و حتی بازیکنان انسانی را میدهد.
محققان امیدوارند این فناوری روزی بتواند در مقابل انسان و در جهان واقعی نیز بهمین ترتیب عمل کند.

SelmerBrijgsjord سرپرست بخش دانششناختی انستیتو Rensselaer و مسئول این پروژهمیگوید: "Second Life مشخصا بازی آسان و بسیار محبوبی است اما فناوریهایما این قابلیت را دارند که در هر محیط دیجیتالی دیگری نیز عمل کرده ودرحقیقت ما درنظر داریم با همکاری IBM این تکنیکها را در محیطهایی بکاربگیریم که جهان مجازی و دنیای فیزیکی بهطور مستقیم با یکدیگر در تماسهستند."

Eddie اولین قدم از استراتژی محتاطانهای است که Bringsjord آنرا «پیروزی قدم بهقدم» مینامد.

بهگفته Bringsjord از آنجائی که Eddie درحال حاضر در محیطی کاملاً منطقی واز قبل تعریف شده اجرا میشود لزوم وجود مهندسان باهوشتر و سختافزارهاییسریعتر برای آوردن وی به محیط خارج کاملاً ضروری خواهد بود.