ابررساناها ميتوانند 150 بار بيشتر از سيم هاي مسيالكتريسيته را هدايت كنند.چون اين مواد حركت الكترونها كه اساس رسانشهستند را محدود نميكنند.اما براي رسيدن به شرايط ابر رسانايي،مواد بايد تازير يك دماي بسيار پايين (به اصطلاح دماي گذار)سرد شوند كه اين موضوعاستفاده گسترده از آنها را غير عملي ميسازد.

اكنون براي اولين باردانشمندان كشف كرده اند كه علاوه بر دستكاري هاي شيميايي،شرايط ابررسانايي با اعمال فشار بالا روي ابررساناهاي به اصطلاح دماي زياد(high-temp)نيز ميتواند رخ دهد.اين كشف پنجره جديدي را براي درك و كنترلاين مواد جادويي ميگشايد.

در گذشته ابر رساناها بايد تا دماهايبينهايت كم (زير 20 k يا -423 F )سرد ميشدند. اما در دهه 1980 دانشمنداندسته ديگري از مواد از جنس اكسيدهاي مس سراميكي (كاپريتها)كشف كردند كهابررساناهاي دماي بالا ناميده شدند.دانشمندان دريافتند كه در دماي بالاييدر حدود 135 k اين مواد به حالت ابررسانايي گذار ميابند.فهم چگونگي كاركرداين مواد و همچنين دستكاري آنها،براي عمل كردن در دماهاي بالاتر،اكنون يكياز مهم ترين مسائل حل نشده فيزيك است.

Viktor Struzhkin از همكاران اين مطالعه در آزمايشگاه ژئوفيزيك موسسه كارنگي ميگويد:

"درابر رساناهاي كاپريتي،اتم ها در يك ساختار لايه لايه منظم شده اند.وقتيماده به حالت ابررسانايي گذار مي يابد،تغييراتي در صفحات اكسيد- مس رخميدهد.اسپينهاي الكتروني متفاوت رفتار ميكنند،انرژي ارتعاشي دستخوش تغييرميشود،بارها متفاوت رفتار ميكنند و از اين دست اتفاقات."

همكار ديگر اين مطالعه Alexander Goncharov چزئيات را اينطور شرح ميدهد:

"بعداز سالها دانشمندان فهميدند كه دماي انتقال با مقادير خاصي از دوپينگميتواند افزايش يابد.عمل دوپينگ در اين حالت افزودن ذرات باردار است.( چهالكترونهاي با بار منفي و چه حفره هاي با بار مثبت)ما ميخواستيم اثر فشاربالا را روي يك كاپريت دماي بالا با پايه بيسموت (Bismuth )ببينيم.فشاراين حسن را دارد كه ميتواند به تدريج و در يك رنج پيوسته اعمال شود؛درستمثل تنظيم يك راديو؛ما به تدريج فشار را روي ابررسانا تنظيم كرديم وتوانستيم مشاهده كنيم كه در يك بازه گسترده فشار چه اتفاقي مي افتد."

اينمحققان اثرات زير اتمي را در مواد در فشار نزديك به350,000 برابر فشاراتمسفر در سطح دريا (35 Gpa)با كمك گرفتن از يك حفره سندان مانند الماسيبراي فشرده كردن نمونه و هم چنين تكنيكهاي اندازه گيري تغييرات مثل طيفنگاري رامن (Raman ) يا پراش پرتو X مشاهده كردند.

Tanja Cuk رهبر گروه و دانشجوي دانشگاه استنفورد كه اين كار را به عنوان قسمتي از تحقيقات تز دكتري خود انجام داده،خاطر نشان مي كند:

"21 GPa عددي جادويي بود؛ يك فشار بحراني؛ با فشرده سازي ساختار ماتوانستيم تغييرات را در 6 خاصيت فيزيكي مشاهده كنيم.نكته هيجان انگيزاينجا بود كه اين تغييرات،شبيه به چيزهايي بود كه پس از دوپينگ مواد تاحالت بهينه مشاهده ميشود و اين موضوع به اين معني است كه فشار بحرانياحتمالا با دوپينگ مرتبط است.علاوه بر آن ما با اين كشف كه فشار ميتواندجايگزين دما و عمل دوپينگ شود،به رويكردي كاملا جديد،براي مطالعه خواص پشتپرده ابررساناهاي با تكنولوژي بالا (high-Tc) دست يافته ايم."

بهگفته Struzhkin اين مطالعه با ايجاد يك دورنماي كاملا جديد ازابررساناهايي كه با كمك تغيير فشار بدست آمده اند يك گام مارا به فهممكانيسم ابررسانايي دماي بالا نزديك ميكند.

مشاهده ميشود كهابررسانش مرز بين عايق بودن و حالت فلزي است.ممكن است با كاربرد اينفشارهاي بالا ما بتوانيم كليد گم شده در مكانيسم ابررسانش دماي بالا راكشف كنيم و چندين قدم به استفاده ابررساناها در زندگي روزمره نزديكشويم.موضوعي كه ميتواند كل سامانه هاي انرژي ما را تغيير دهد.