ازآنجا که اين روزها تب فوتبال بالا گرفته و ما صرفا دچار نوعي جوگيري حادشده ايم، چاره اي نداريم مگر آداپته کردن خودمان، مطابقت سليقه مان و طرزتفکرمان با فوتبال و تازه مي توانيم جيغ هاي فوتبالي بکشيم و نظريه هايفوتبالي هم ارائه دهيم، کلان کلان. اما از آنجايي که "متفاوت بودن" مثلزگيل روي نوک دماغمان، آن هم دماغ پيش از عمل نشسته، بنابراين حرفهايمانرا فوتباليزه مي کنيم. (اين روش جديدي است براي آغشته کردن هر چيزي به کميفوتبال و بسياري تب)

در زمين فوتبال دختران مثل همه زمين هايفوتبال، تعدادي بازيکن داريم که دنبال توپ مي دوند. براي جلو زدن از هم ازهيچ تلاشي دريغ نمي کنند (ديده اي دخترها قبل از امتحان به جان همه رفتگانو ماندگان فاميل قسم مي خورند که چيزي نخوانده اند و امتحانشان را خيلي بدداده اند، اما دست آخر بيست مي گيرند؟) دخترها کنار هم مي دوند، از کنارهم که رد مي شوند، لبخند مي زنند، حتي قربان صدقه هم مي روند، اما برايرسيدن به هدف نهايي با هيچ کس شوخي ندارند، حتي خودشان. تازه اين اولماجراست.

در زمين اتفاقات زندگي، دختران توپ را زير پاي خودشان نگهنمي دارند، مدام يا حمله مي کنند يا دفاع. دختران ذاتا هافبک هستن تازهاستراتژي حمله و دفاعشان زمين تا آسمان فرق دارد. براي همين است که ميتوانند چنان معجون اشک و لبخندي تحويلتان دهند که درجا مثل ديرک دروازهخشک شويد!

دختران گاهي هافبک وسط تشريف دارند، يعني بدون تعارف وسطزمين ايستاده اند و مثل نقل و نبات توپ پخش مي کنند. برايشان مهم نيست گلرا کي بزند و خانوم گل چه کسي بشود. آنها توپ را پاس مي دهند، خوره توپ وگل ندارند، چرا که با دسته گلي کلا مجاب ميشوند! دختران دفاع که مي کنند،محشر مي شوند. گاهي براي خراب کردن بازيکن حريف، سريشم شدن را در پيش ميگيرند و چنان گيري مي دهند که بيا و ببين. دفاعشان مدل يارکوبي دارکوبياست. نوک که مي زنند دست بردار نيستند. چنان بازيکن حريف را مي پيچند کهاشکش دربيايد.
برايشان مهم نيست آنها توپ را شوت کنند و ديگران آقاي گل بشوند.

TheGirls آن قدر سخاوتمند هستند که اين گونه مفيد، The Others محترم نسبتامطلوب را "گل شاد" کنند و توي ذوقشان نزنند و بابت زحمات بي دريغ سرشانمنت نگذارند. (چون به قدر کافي ژل و روغن روي سر و صورت The Others سنگينيمي کند). راستي تا يادم نرفته بگذاريد از دروازه باني دخترها بگويم.دخترها مثل شير در دروازه ها مي ايستند. چشم هر مهاجمي را با ناخن از تهدرمي آورند و مي گذارند کف دستش. اگر دختري دندان قروچه کرد، مطمئن باشيدکه توي دروازه ايستاده و به هيچ وجه خيال ندارد نفوذي ها را بپذيرد، چهتوپ باشند يا نباشند

دختران بي نظيرند. آنها در فوتبال زندگي بهمربي فني و پزشک مراقب نياز دارند، اما بابت نداشتن آنها خم به ابرو نميآورند. آنها زمين که خوردند خودشان از جا بلند مي شوند و خودشان زخمهايشان را مداوا مي کنند. دختران براي بازي در جام جهاني زندگي يک عمررژيم مناسب توقع مي گيرند. مدام مراقب وزن خواسته هايشان و تناسب آن با قدداشته هايشان هستند.
اگر روزي فکر کرديد که دختري دارد طاقچه بالا ميگذارد، مطمئن باشيد که به همبازي اش اعتماد کافي ندارد. مطمئن نيست شماداريد رول بازي مي کنيد و داور را نخريده ايد. شايد مطمئن است شما جزوآنهايي هستيد که کنار زمين مي نشينند و فرياد مي زنند و مطالبه ميکنند. پسلطفا خودتان را اصلاح کنيد! خيلي زود پيش از آن که کار بکشد به وقت اضافهو پنالتي، چون دختران محشرترين پنالتي زن هاي دنيا هستند.