مطا لعه آثار تعدادي از شاعران و نويسندگان و خواندن احوال درون و نجواهايدلشان تعجبي نخواهيد كرد اگر بدانيد با خود كشي به زندگي خود پايان دادهاند .

يادداشتهاي خودكشي تعدادي از نويسندگان


زماني كهمن از دنيا ميروم. ماه زيباي آپريل موهاي خيس از بارانش را پريشان مي كندو تو با قلبي با شكسته بر روي پيكرمن خم مي شوي . من اهميتي نمي دهم زيراكه مي خواهم به آرامش برسم . همانند درختاني كه به آرامش مي رسند زماني كهقطرات باران شاخه هاي نازكشان را خم مي كند و من ساكت تر و سنگدل از اكنونتو .

(1884- 1933) (Sara Teasdale ) سارا تيسديل
شاعر آمريكاييمتولد سنت لوئيس . او چندين جلد كتاب شعر كه حاوي احساسات فردي و لطيف اوبود از جمله « هلن از تروي » و « رودخانه هاي در راه دريا» از خود به جايگذاشته است . وي فوق العاده زن احساساتي و گوشه نشين بود و سر انجام در 48سالگي بعد از نوشتن يادداشت خود كشي به عاشقي كه تركش كرده بود ، خود راغرق كرد .

………………................................ ........................................
احساسيدارم شبيه به اين كه دارم ديوانه ميشم . ديگه نمي تونم به اين وضعيتوحشتناك ادامه دهم . صداهايي را مي شنوم و نمي توانم به كارم تمركز داشتهباشم . تا به حال با آن مبارزه مي كردم، ولي از حال به بعد ديگر نمي توانمادامه دهم .

ويرجينيا وولف
Wirginia Woolfe( 1882-1941)
ويرجينيا يك نويسنده انگليسي بود كه سبك جديدي را در رمان نويسي ابداع كردو
مقاله هاي فمينيستي نوشته است . او اينگونه اظهار نظر مي كند : يك زن بايستي
پول داشته باشد و يك اتاق از آن خود ، اگر مي خواهد داستان بنويسد. وولف
جيبهاي خود را از سنگ پر كرد و خود را در رودخانه اوز نزديك منزلش در ساسيكس
غرق كرد .

……………. .................................................. ..............

خدا نگهدار دوست من ، خدانگهدار. تو در قلب من هستي عزيزم. جدايي مقرر شده است و ديدار در آينده را نويد مي دهد .
سرجي اسنين
Sergei Esenin( 1895-1925)

شاعرروس ،همسر رقاص معروف ايزادورا دونكن. در سن 30سالگي خود را از لوله هايآب گرم سقف اتاقش حلق آويز كرد . وي شعر خود كشي خود را با خون خود ، روزقبل از آن نوشت.
………………. .................................................. ............

آنگاهكه همه بيهودگي ها پايان مي يابد وقتي فردي مطمئن است از يك مرگ اجتنابناپذيروقريب الوقوع ، ساده ترين راه انسان آن است كه سريعترين و راحت ترينمرگ را انتخاب كند

شارلوت پركينز گيلمن
Charlotte Parkins Gilman (1860-1935)
اومعتقد بود ،زن و مرد بايد با همكاري هم در كارهاي منزل شريك باشند . رمانهاي تحريك آميز ، داستانها ، شعر و مقاله هاي او انعكاسي از هزاران زن بود.معروف ترين اثر او « كاغذ ديواري زرد » است. اين كتاب درباره زناني استكه بعد از تولد فرزندانشان دچار آسيب روحي مي شوند .او باپسر عمويش ازدواجكرد و زندگي خود را داشت تا اينكه مبتلا به سرطان شد .

.................................................. ..........................

خداحافظ همگي
هارت كرين
Hart Craine
كرينيكي از تأثير گذار ترين شاعران مدرنيست آمريكايي، با رفتار هاي آزارنده(پرخاشگري ، زياده روي در نوشيدن الكل، بي بند وباري جنسي) در سن 32 سالگيبه زندگي خود پايان داد. وي خود را از عرشه كشتي به خليج مكزيكو انداخت وجسدش هيچگاه پيدا نشد.