مسابقهجهانی زیبایی انتخاب " دوشیزه سال 2008 زمین"، روز 9 نوامبر(19 آبان) درشهر آنجلس در شمال شهر مانیلا، پایتخت فیلیپین برگزار شد. کارلا هنری، 22ساله، دختر سال فیلیپین به عنوان برنده این مسابقه انتخاب شد و تاج دوشیزهسال زمین را بر سر گذاشت.به نقل از چینادیلی، امسال 85دختر زیبا از سراسر جهان در مسابقه دوشیزه سال 2008 زمین شرکت داشتند.موضوع امسال این مسابقه "زندگی سبز" است. این مسابقه علاوه بر انتخابدوشیزه سال زمین، هر سال با توجه به عناصر چهارگانه زمین، دوشیزه آتش، آبو باد سال زمین را نیز معرفی میکند.


تاتیانکلن آلوز 24ساله (Tatiane Kelen Alves)، ملکه زیبایی برزیل، به عنواندوشیزه آتش کره زمین؛ ابیگیل الیزالد رومئو 23 ساله، ملکه زیبایی مکزیک،به عنوان دختر آب کره زمین و مریم اودمبا(Miriam Odemba) ملکه زیبایی 25ساله تانزانیا، به عنوان دختر باد سال 2008 زمین انتخاب شدند.دوشیزهزمین (Miss Earth) یک مسابقه بینالمللی زیبایی است که هر سال برای حمایتاز محیط زیست توسط سازمانی به همین نام برگزار میشود. برنده عنوان دوشیزهزمین میبایست به مدت یک سال برای حمایت از محیط زیست و آگاهی مردم دنیااز خطراتی که سلامت محیط زیست را هدف گرفتهاند، فعالیت کند. او همچنینسخنگوی برنامه زیست محیطی ملل متحد و بسیاری از سازمانهای محیط زیستیدیگر نیز هست