در قبیله چامبولی در گینه :

زنانروشهای جالب و عجیبی را در زندگی بکار می بندند . زنان در این مکان برمردان تسلط دارند . برای کار در مزارع صبح زود بیرون می آیند و مردان درخانه می مانند و به امور منزل می رسند و گیتار می زنند و خانه را با گلهاو شکوفه ها تزیین می کنند تا زنانشان بعد ازظهر از مزرعه برگردند و عجیباینکه این زنان نسبت به مردان بی اعتنایی نشان می دهند زیرا این مردانکاری جز دشمنی و پر چانگی ندارند و افرادی احساساتی هستند .هند :

هرزنی در قبیله ناجای هند ناچار است تا زنگهایی کوچک به اطراف لباسش متصلکند تا در حین حرکت به صدا درآید و هرگاه بایستد از صدا باز ایستد و تنهادلیل آن آگاهی همسرانشان از زمان از کار باز ایستادن آنهاست تا آنها رامجازات کنند .

سرخپوستان امریکا :

شگفتتر اینکه زنان سرخپوست امریکا در امریکای جنوبی زمانیکه زنی نوزادی را بهدنیا می آورد در مدت نفاس در رختخواب نمی ماند طبق عادت و رسوم تمام دنیابلکه بالعکس این مرد است که بجای زن استراحت می کند و انگیزه این کار دورکردن ارواح خبیث از همسرانشان بوده است .ملت باتاک:

دراعماق جزیره سوماترا زندگی می کنند و به نیرومندی مشهورند ولی این در موردزنانشان صدق می کند نه مردان زیرا در اینجا مردان به تنبلی مشهورند و زنانانواع کارهای شاق و طاقت فرسا را انجام می دهند در حالیکه مردان نشسته وسیگار می کشند و در خمودگی به سر می برند .