هدف اصلي امداد سوانح: ( نجات افراد آسيب ديده )

- افراد زنده از كمك ما سود ببرند.

- به بيشترين افراد كمك رساني شوند.

شناخت آوار:

آوار چيست:

هر گاه بنا يا سازه اي به وسيله يكي از علل پيدايش آوار از حالت پايدار خارج شود آوار به وجود مي آيد.

الف) تقسيم بندي بناها:
1- بناهاي بتوني

2- بناهاي اسكلت فلزي

3- بناهاي خرپا يا شيرواني

4- سقفهاي گنبدي و قوسي شكل

5- خانه هاي سنتي بر اساس مصالح در دسترس ( خشتي ، گلي ، سنگي و ...)

ب) علل پيدايش آوار:
1- ريزش ساختمان به علت سستي زمين

2- برخورد وسيله نقليه با ساختمان

3- رانش زمين

4- رويدادهاي طبيعي

5- انفجارات و بمبارانها


وظيفه فرد نجاتگر:
1- ارزيابي وضعيت ( مهمترين كار چيست؟ چند مجروح در محل قرار دارد؟ چه كسي جراحت بيشتري دارد؟)

2- برخود مسلط باشيد ( درست فكر كردن نياز به آرامش دارد)

3- اعتماد به نفس داشته باشيد ( تا ديگران هم به شما اطمينان كنند)

4- سرعت در به دست گرفتن ابتكار عمل را داشته باشيد.

طبقه بندي افراد متاثر از سوانح
1- قربانيان

2- بستگان و نزديكان

3- گروههاي امدادي

4- تماشاچيان

5- افراد نا متعادل رواني

6- گروههايي كه احساس تقصير مي كنند.

7- افراد متفرقه

اطلاعات مورد نياز نجاتگر در آوار:
1. محل مصدومين

2. اطلاعات نقشه ساختمان ( طبقه ، شكل ، نوع مصالح )

3. وضعيت پايداري بنا

4. ساعت وقوع سانحه

5. وضعيت خرابي بنا ( شكل آوار )

6. تعداد احتمالي افراد زير آوار

نحوه انتقال مصدوم :
- پس از يافتن مصدوم مهمترين كار كنترل راه هوايي مي باشد.

- اقدامات اوليه را براي او انجام دهيد.

- برانكارد يا تخته كمري را جهت حمل نزديك مصدوم بياوريد.

- در صورت نياز از حملهاي گروهي مناسب استفاده كنيد.

- از تكانهاي شديد كج كردن برانكارد و دويدن خودداري كنيد

- از وسايل موجود مي توانيد استفاده كنيد.

عوامل موثر در نجات زندگي مصدومين :
- باز نمودن مجراي تنفسي – كنترل خونريزي و آتل بندي

- مقابله با شوك و حفظ حرارت بدن مصدوم

- حمل صحيح مصدوم و دور كردن وي از محل خطر

- استفاده از وسايل كمكهاي اوليه

- تعيين اولويت بندي مجروحين ( ترياژ )

- انتقال به محل جمع آوري بيماران

- برقراري ارتباط با بيمار

1- راه كلامي : استفاده از كلمات مناسب براي آرام كردن بيمار

2- غير كلامي : رفتار آرام امدادگر ، نگاه بدون اضطراب ، گرفتن دست بيمار، تميز كردن صورت بيمار و ....).