معاون سيما: شبکه تلويزيوني مستقل ورزش سال 88 راه اندازي مي شود

معاون سيما گفت: شبکه تلويزيوني ورزش، تابستان سال آينده با 24 ساعت فعاليت شبانهروزي، راه اندازي خواهد شد.

به گزارش ايرنا، "مرتضي ميرباقري"، افزود: دو سطح کلان براي راه اندازيشبکه ورزش وجود دارد که يکي از آنها سطح نرمافزاري و برنامهريزي است که100 درصد آن انجام شده و سطح ديگر هم بخش سخت افزاري و امکانات فني است که50 درصد آن انجام شده و امکانات مالي و فني را ميطلبد تا به انجام برسد.
وي افزود: ما فکر ميکرديم که با پشتيباني دولت و مجلس در اصلاحات بودجه،ميتوانيم آن را امسال راه اندازي کنيم، اما اين اتفاق روي نداد و راهاندازي شبکه ورزش به سال آينده موکول شد و ما در نيمه نخست سال آينده باتاسيس شبکه جديدي مواجه خواهيم بود.
معاون سيما تصريح کرد: در هر صورت اين بودجه براي راهاندازي اين شبکهبايد تخصيص داده شود که معمولاً در ماههاي اول سال اين تخصيصها بطورکامل انجام ميگيرد و ما در تابستان سال آينده يک شبکه ورزش خواهيم داشت.
او اظهار داشت: اين شبکه تمام برنامههايش ورزشي خواهد بود و اگربرنامههاي ورزشي بيش از ظرفيت شبکه جديد راه اندازي شده باشد، شبکههايديگري هم به پخش آنها مبادرت خواهند کرد.
ميرباقري، در ادامه خاطر نشان کرد: ارزيابي ما اين است که شبکه سه سيماهمچنان 20 تا 30 درصد برنامههاي ورزشي خواهد داشت و در شبکههاي يک و دوسيما نيز برنامههاي ورزشي خواهيم داشت، زيرا حجم برنامه هاي ورزشي بسياربالاست و يک شبکه به تنهايي نميتواند اين حجم را پر کند.
وي تصريح کرد: البته شبکه ورزش در همان ابتداي کار خود بطور 24 ساعتهفعاليت خواهد کرد که در ابتداي فعاليت بخشي از برنامهها توليدي و بخشي ازآنها هم غيرتوليدي خواهد بود.
ميرباقري در پاسخ به اين سؤال که "در صورت انتقال برنامههاي ورزشي بهشبکه ورزش، فضاي خالي ايجاد شده در شبکه سه سيما با چه برنامههايي پر ميشود؟» اظهار داشت: در اين بخشها به موضوعات ديگر جوانان مانند آسيبهاياجتماعي، اشتغال، ازدواج و ... خواهيم پرداخت.
وي در پايان تصريح کرد: در حال حاضر، اولويت ما راهاندازي يک شبکه تلويزيوني مستقل ورزش است.

ایرنا