بازيكن برزيلي تيم فوتبال استقلال تهران گفت:‏ مندر برزيل كه بودم فقط بازي هاي ايران در جام جهاني را تماشا كرده بودم اماهيچ شناختي از تيم استقلال تهران نداشتم و نمي‏دانستم چنين تيمي در ايرانوجود دارد.

فابيو بالا افزود:وقتي از سوي اين باشگاه با من مذاكره شد با مراجعهبه اينترنت متوجه شدم تيم استقلال از جمله تيم هاي صاحب نام آسيا است كهسه بار سابقه قهرماني آسيا را در كارنامه خود دارد. ضمن اينكه در سراسرايران از هواداران بي شماري بهره مي برد.

وي ادامه داد:‏ من يك بازيكن حرفه اي هستم و در بالاترين سطح برزيلفوتبال بازي كرده ام. در اين بين در مسابقاتي بازي مي كردم كه بالغ بر 70هزار هوادار براي تماشاي آن به ورزشگاه مي آمدند كه با اين تفاسير حضور درورزشگاه آزادي با بيش از 70 هزار هوادار سخت نخواهد بود. البته فقط بايدبا ساير بازيكنان استقلال وفق پيدا كنم.

بازيكن برزيلي تيم فوتبال استقلال تهران اضافه كرد:‏ براي اينكه باساير بازيكنان استقلال هماهنگ شوم حداقل به دو سه هفته زمان نياز دارم. باآنكه در حدود يك ماه است تمرين نكرده ام اما فكر مي كنم تا رسيدن ITC وهمچنين مدت زمان پس از قراردادم براي بازي در ليگ برتر ايران بهترين فرصتباشد تا با حضور در تمرينات بتوانم خودم را با شرايط تيم استقلال وفق دهم.

فابيو بالا در پاسخ به اين سوال كه آيا مي تواند انتظارات اميرقلعهنويي را برآورده كند يا نه گفت: بله، صد در صد مي توانم خواسته هاي وي رابرآورده كنم. اين مساله برمي گردد به تفكرات حرفه اي من كه چگونه موارديكه سرمربي اعلام مي كند را در زمين ارائه كنم.

وي افزود:من مي دانم حضور در تيم استقلال تهران چه فضايي را برايمخواهد داشت. هواداران اين تيم براي يك بازي معمولي با حضور 50 هزار نفريبه تشويق تيم خود مي پردازند. به هر حال من براي اينكه بتوانم در اين تيمموفق باشم بايد درك مناسبي از فضاي اطراف اين باشگاه داشته باشم كهخوشبختانه در اين مدت به اين مسائل آگاهي پيدا كرده ام.

"فابيو بلا" از جمله بازيكناني است كه كادر فني تيم استقلال براي حضورپرقدرت تر در جام باشگاه هاي آسيا حساب ويژه اي بر روي او باز كرده اند.

خود وي در اين خصوص مي گويد:به طور يقين براي من نيز قهرماني در ليگقهرمانان آسيا مهم است. به خوبي مي دانم مردم ايران هم دوست دارندنمايندگان كشورشان در آسيا موفق عمل كنند. اميدوارم در اين دوره بتوانيمانتظارات آنها را برآورده كنيم.

مهاجم برزيلي تيم استقلال تهران ادامه داد:اگر هافبك ها و در مجموعتمامي بازيكنان در طول مسابقه بتوانند به من توپ رساني كنند به طور يقينمي توانم گلزني كنم و پاس گل بدهم. ضمن اينكه تبحر خاصي درگرفتن پنالتي بهسود تيمم دارم. اما همانطور كه گفتم نياز دارم بازيكنان هم تيمي در طولمسابقه توپ رساني خوبي به من داشته باشند.

وي اضافه كرد: من در برزيل با پيراهن شماره هاي 7-11-9 و 10 بازي كردهام و در اين مدت بارها شده كه با پا و با وجود قد كوتاه ام با سر نيزگلزني كنم. با اين حال با 174 سانتي متر قد، پست اصلي ام مهاجم چپ است.

فابيو گفت: بحث مبلغ قراردادم با تيم استقلال تهران به هيچ وجه برايممهم نيست،‏من با توجه به آشناي ام با آقاي رجبي راضي شدم به تيم استقلالبپيوندم. اميدوارم بتوانم با عملكرد خودم در تيم استقلال طرفداران بي شماراين تيم را خوشحال كنم.

وي افزود: من دي كارمو بازيكن برزيلي و سابق تيم پرسپوليس را نميشناسم. به همين دليل نمي توانم در خصوص عملكرد او در ايران نظري بدهم. امااميدوارم خودم بتوانم انتظارات را برآورده كنم.

مهاجم برزيلي استقلال ادامه داد: در سيستم 3-4-3 هم مي تواند در نقشمهاجم چپ بازي كنم و هم اين كه به عنوان مهاجم سوم پشت سر دو مهاجم اصليقرار بگيرم. اما در سيستم 2-5-3 مي توانم در نقش فوروارد ثابت قرار بگيرم.