پنجمين جشنواره بينالمللي فيلم دوبي امارات باحضور فيلمهايي از ايران و همچنين حضور «رخشان بنياعتماد» و «نيكيكريمي» بهعنوان اعضاي هيات داوران بخشهاي مختلف برگزار خواهد شد.


به گزارش (ايسنا)، برگزاركنندگان جشنواره بينالمللي فيلم دوبي كه از روزيازدهم دسامبر وارد پنجمين سال برگزارياش خواهد شد، روز گذشته فهرستفيلمها و اعضاي هيات داوران بخشهاي مختلف را اعلام كرد.

در بخش سينماي آسيا-آفريقا، فيلم «آواز گنجشكها» ساختهي «مجيد مجيدي» كهنماينده سينماي ايران در هشتادويكمين دوره جوايز اسكار است، حضور خواهدداشت. اين فيلم روزهاي شانزدهم و هفدهم دسامبر (26-27 آذر) نمايش دادهميشود.


در اين بخش فيلم «سه زن» ساخته «منيژه حكمت» نيز رقابت خواهد داشت. طبقبرنامه اين فيلم روزهاي دوازدهم و چهاردهم دسامبر (22-24آذر) به نمايشدرخواهد آمد.


«نيكي كريمي»، بازيگر سرشناس كشورمان يكي از اعضاي هيات داوران بخشآسيا-آفريقا خواهد بود كه با توجه به حضور دو نماينده از ايران در اينبخش، جذابيت خواهد داشت.


در بخش فيلمهاي كوتاه، «سيوپنج متري سطح آب» ساخته «هومن سيدي» درروزهاي دوازدهم و پانزدهم دسامبر (22-25 آذر) نمايش داده ميشود.


در بخش فيلمهاي بلند، «آرامباش و تا هفت بشمار» ساخته «رامتينلوافيپور» حضور دارد كه سيزدهم و پانزدهم دسامبر (23-25 آذر) بهروي پردهخواهد رفت.


در بخش سينماي مستند، «ديوانه عارف» ساخته «نادر داوودي» حضور دارد كه درروزهاي سيزدهم و پانزدهم دسامبر (23-25 آذر) نمايش داده ميشود.


همچنين در بخش سينماي جهان، فيلم «برف» محصول مشترك ايران، بوسني، فرانسهو آلمان حضور دارد كه سيزده و چهارده دسامبر (23-24 آذر) نوبت نمايش آناست.


طبق اعلام برگزاركنندگان جشنواره، «رخشان بنياعتماد»، فيلمساز سرشناسسينماي ايران بهعنوان رييس هيات داوران بخش فيلمهاي مستند در جشنوارهفيلم دوبي حضور خواهد داشت.


پنجمين جشنواره فيلم دوبي در سال 2008 طي روزهاي يازدهم تا هجدهم دسامبر ـ21 تا 28 آذر ماه ـ ( با نمايش 181 فيلم از 66 كشور جهان برگزار خواهد شد.ksabz