چگونه يك جان پناه اتمي خانگي بسازيم ؟

گوشه اي از زيرزمين را كه از پنجره دور باشد انتخاب كنيد و بوسيله دربهاي چوبي اتاق يا تخت هاي چوبي ، سقف پناهگاه را بر روي ديوارهايي از كابينت و يا وسايل ديگر بسازيد . آجر ، بلوكهاي سيماني ، كيسه يا جعبه هاي شني ، كتاب يا ديگر مواد متراكم را روي سقف آن قرار دهيد تا از نفوذ تشعشعات بداخل فضاي زيرين كاهش يابد ؛ براي ايجاد حفاظت عمودي در اطراف و جلوي پناهگاه ديوارهايي از مواد سنگين و حجيم بسازيد از يك كمد يا كابينت يا چند جعبه مي توانيد به عنوان ورودي استفاده كنيد . هر چه مواد اطراف شما سنگينتر و حجيم ترباشد حفاظت بيشتري ايجاد مي شود .

پنجره هاي زير زمين را با خاك ، آجر ، بلوكهاي بتوني ، كيسه هاي شن ، كتاب يا دسته هاي روزنامه بپوشانيد.اگر منزل شما زير زمين ندارد اين مكان را در بخشي از خانه يا حال مركزي يا قفسه هاي لباس كه از پنجره ها ، ديوارهاي خارجي و سقف بيشترين فاصله را دارد بسازيد . سقف بالاي پناهگاه خود را با مبلمان – ميز – قفسه – كمد لباس – جعبه هاي حاوي خاك يا ديگرمواد سنگين بسازيد ، تا از نفوذ پرتوهاي راديواكتيو جلوگيري كند ، از ورقهاي فلزي نيز مي توان استفاده كرد، هرچه اطراف شما از مواد سنگين تر و پر حجم تر باشد بهتر است ،

« بار الها ، در اين هنگام ، و براي هميشه ، ولي امرت ، حجت ابن الحسن ،
را كه درودهايت بر او و بر پدرانش باد ، سرپرست و نگهدار و رهبر و ياور و راهنما و نگاهبان باش ،
تا گيتي را به فرمان او در آوري و تا دير زمان بهره مندش گرداني» ترجمه دعاي فرج.