[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
آشنائی با پروتکل های SLIP و PPP

مبادلهاطلاعات بر روی اينترنت با استفاده از پروتکل TCP/IP انجام می شود . بااين که پروتکل فوق يک راه حل مناسب در شبکه های محلی و جهانی را ارائه مینمايد ، ولی به منظور ارتباطات از نوع Dial-up طراحی نشده است .
ارتباطDail-up ، يک لينک نقطه به نقطه ( Point-To-Point ) با استفاده از تلفناست . در چنين مواردی يک روتر و يا سرويس دهنده، نقطه ارتباطی شما به شبکهبا استفاده از يک مودم خواهد بود. سرويس دهنده دستيابی راه دور موجود درمراکز ISP ، مسئوليت ايجاد يک ارتباط نقطه به نقطه با سريس گيرندگانDial-up را برعهده دارد . در ارتباطات فوق ، می بايست از امکانات خاصی بهمنظور ارسال IP و ساير پروتکل ها استفاده گردد . با توجه به اين که لينکايجاد شده بين دو نقطه برقرار می گردد ، آدرس دهی مشکل خاصی را نخواهدداشت.
SLIP ( اقتباس شده از Serial Line Internet Protocol ) و PPP (اقتباس شده از Point-To-Point ) پروتکل هائی می باشند که امکان استفاده ازTCP/IP بر روی کابل های سريال نظير خطوط تلفن را فراهم می نمايند ( SLIP وPPP : دو روش متفاوت به منظور اتصال به اينترنت ). با استفاده از پروتکلهای فوق ، کاربران می توانند توسط يک کامپيوتر و مودم به اينترنت متصلشوند . از پروتکل SLIP در ابتدا در سيستم عامل يونيکس استفاده می گرديدولی امروزه تعداد بيشتری از سيستم های عامل نظير لينوکس و ويندوز نيز ازآن حمايت می نمايند . در حال حاضر استفاده از پروتکل SLIP نسبت به PPPبمراتب کمتر است .

PPP نسبت به SLIP دارای مزايای متعددی است :

امکان مبادله اطلاعات به صورت همزمان و غير همزمان . در پروتکل SLIP صرفا" امکان مبادله اطلاعات به صورت همزمان وجود دارد .

ارائهامکانات لازم به منظور تصحيح خطاء . تصحيح خطاء در پروتکل SLIP عموما"مبتنی بر سخت افزار استفاده شده به منظور برقراری ارتباط ( نظير مودم ) ويا استفاده از قابليت های پروتکل TCP/IP است .

ارائه امکاناتلازم برای فشرده سازی .پروتکل SLIP در اغلب بخش های آن چنين ويژگی را دارانمی باشد . در اين رابطه نسخه هائی از SLIP به منظور فشرده سازی نظيرCompressed SLIP و يا CSLIP طراحی شده است ولی متداول نمی باشند .

ارائهامکانات لازم به منظور نسبت دهی آدرس ها به صورت پويا و اتوماتيک .پروتکلSLIP می بايست به صورت دستی پيکربندی گردد ( در زمان Dial-up و يا تنظيماوليه Session ) .

امکان استفاده از چندين پروتکل بر روی لينکهای PPP وجود دارد ( نظير IP و يا IPX ) . در پروتکل SLIP صرفا" امکاناستفاده از پروتکل IP وجود خواهد داشت .

وجه اشتراک پروتکل های PPP و SLIP

هر دو پروتکل قابل روتنيگ نمی باشند . با توجه به نوع ارتباط ايجاد شده کهبه صورت نقطه به نقطه است و صرفا" دو نقطه در ارتباط درگير می شوند،ضرورتی به استفاده از روتينگ وجود نخواهد داشت .

هر دو پروتکلقادر به کپسوله نمودن ساير پروتکل هائی می باشند که در ادامه برای روتر وساير دستگاه ها ارسال می گردند . در مقصد، اطلاعات مربوط به پروتکل هایSLIP و يا PPP برداشته شده و پروتکل های ارسالی توسط لينک سريال نظير IP ،در طول شبکه فرستاده می گردد .

يک کامپيوتر با استفاده از يکارتباط SLIP و يا PPP قادر به شبيه سازی يک اتصال مستقيم به اينترنت است .در اين رابطه به امکانات زير نياز می باشد :

يک کامپيوتر و مودم

يک account از نوع SLIP و يا PPP از ISP مربوطه

نصبنرم افزارهای TCP/IP و SLIP/PPP بر روی کامپيوتر کاربر ( نرم افزارهای فوقمعمولا" در زمان استقرار سيستم عامل بر روی کامپيوتر نصب خواهند شد ).

يک آدرس IP . آدرس فوق ممکن است به صورت دائم و يا پويا ( استفاده از سرويس دهنده DHCP ) به کامپيوتر کاربر نسبت داده شود.

نحوه عملکرد يک اتصال SLIP و يا PPP

مودم موجود بر روی کامپيوتر اقدام به شماره گيری يک کامپيوتر از راه دور در يک ISP می نمايد .

نرم افزار SLIP/PPP درخواست يک اتصال SLIP/PPP را می نمايد .

پساز برقراری ارتباط ، ISP مربوطه به کامپيوتر کاربر يک آدرس IP را اختصاصخواهد داد ( در مواردی که از يک سرويس دهنده DHCP استفاده می گردد ) .

نرم افزار TCP/IP بر روی کامپيوتر کاربر ، کنترل و مديريت مبادله اطلاعات بين کامپيوتر کاربر و اينترنت را برعهده خواهد گرفت .