تمامی دستورات بر پایه فرمان dir در محیط DOS
این بارقصد داریم تا ترفندی را از پیر ترین سیستم عامل جهان به شما معرفی کنیم.سیستم عامل DOS که به عقیده خیلی ها عمرش به سر آمده! در این ترفند قصدداریم تا به شما تمامی دستورات dir را در سیستم عامل Dos به کار میرود رابیاموزیم. این دستور ، یکی از کاربردی ترین دستوراتی است که در این سیستمعامل به کار میرود و بیشتر برای نمایش محتویات یک دایرکتوری به کار میرود.

dir/s تمام فایلهای موجود در ریشه و دایرکتوریهای زیرمجموعه آنرا نمایش میدهد.
dir/aفایلها با خصوصیات خاص را نمایش میدهد: h برای فایلهای مخفی، r برایفایلهای فقط خواندنی، d لیست دایرکتوریها، s فایلهای سیستمی و... (مثال:dir/ah)
dir/b فقط نام و پسوند فایل را نمایش میدهد.
dir/l نام فایلها را با حروف کوچک نمایش میدهد.
dir/-c سایز فایلها را بدون علامت , برای جداسازی سه رقم نشان میدهد.
dir/n نمایش لیست فایلها به اینصورت که نام فایلها در سمت راست نشان داده میشود.
dir/oبرای نمایش فایلها بصورت مرتب شده. n بر اساس نام، s بر اساس سایز، e براساس پسوند فایل، d بر اساس تاریخ/زمان و ... مثال: dir/on
dir/p اگر لیست فایلها بیش از یک صفحه باشد، بعد از پر شدن یک صفحه منتظر میماند تا کاربر کلیدی را برای ادامه بفشارد.
dir/w برای نمایش نام فایلها در چند ستون متناسب با ابعاد صفحه نمایش.
dir/x نمایش فایلها بصورت استاندارد 8 حرفی برای محیط DOS.
dir c: /ah /s > c:dir.txt لیست کلیه فایلهای مخفی در درایو C را درون فایل متنی با نام dir.txt قرار میدهد.
dir c: /s > prn لیست کلیه فایلهای موجود در درایو C را به پرینتر می فرستد.
dir > NULL نتیجه را به NULL می فرستد و در خروجی چیزی نداریم.